Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu — 24 listopada 2015

Trzecie w bieżącym roku sprawozdawczym spotkanie zarządu odbyło się 24 listopada 2015 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3. Rozpoczęła je modlitwa, po której prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił wszystkich zebranych. W sposób szczególny powitał dr Iwonę Zogas-Osadnik, gościa Sekcji Filozoficznej, redaktora pierwszego numeru czasopisma tejże sekcji.

Przewidziany w programie spotkania wykład przedstawił mgr Sebastian Wojnowski, kierownik Sekcji Wydawniczej i dyrektor Wydawnictwa UNUM. Przedłożenie w formie prezentacji dotyczyło tematu: Finansowanie badań naukowych – źródła finansowania i strategia składania wniosków. Prelegent odniósł się miedzy innymi do takich zagadnień jak: planowanie badań naukowych, konkursy Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, strategia redagowania wniosków, a także procedury związane z ich oceną. Zachęcił wszystkich do składania wniosków, uwzględniając wcześniejszą konsultację z zarządem towarzystwa. Będąc przy głosie, Sebastian poinformował również o tym, że kwartalnik „Ruch Biblijny i Liturgiczny” nie został dopuszczony do II etapu oceny wniosku o finansowanie w ramach modułu 3b Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015. Powodem niedopuszczenia wniosku do recenzji było niespełnienie przez kwartalnik kryteriów udziału w konkursie (przede wszystkim brak oryginalnych tekstów naukowych w języku angielskim).

Radosnym momentem spotkania było powołanie Oddziału w Elblągu i przyjęcie pierwszych jego członków. Prezes ks. Kazimierz Panuś poinformował, iż pragnieniem biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego jest powstanie struktury Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Elblągu i że na wrześniowym posiedzeniu rady profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu 11 księży podjęło inicjatywę biskupa oraz stosowne kroki do powołania miejscowego oddziału. Jako pierwsi jego członkowie przyjęci zostali: bp dr Jacek Jezierski, ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM, ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, ks. dr hab. Marek Żmudziński, ks. dr Krzysztof Kaoka, ks. dr Andrzej Kilanowski, ks. dr Józef Kożuchowski, ks. dr Mariusz Ostaszewski, ks. dr Mariusz Pietrzykowski oraz ks. dr Wojciech Skibicki. Organizacją Oddziału w Elblągu zajmuje się ks. dr Krzysztof Kaoka. Przyjęto także nowego członka do Oddziału w Sandomierzu. Jest nim ks. mgr lic. Marcin Józef Hanus.

Z wielka radością członkowie zarządu przyjęli także informację, że w konkursie Książka Roku 2014 ogłoszonym przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na najlepszą polską publikację teologiczną laureatką została seria Kazania w Kulturze Polskiej pod redakcją ks. prof. dra hab. Kazimierza Panusia (t. 1: Kazania maryjne, wyd. i opr. R. Mazurkiewicz, K. Panuś; t. 2: Kazania funeralne, wyd. i opr. K. Panuś, M. Skwara; t. 3: Kazania pasyjne, wyd. i opr. J. Gruchała, K. Panuś), a wydaną przez Wydawnictwo UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Informację nadesłał przewodniczący komitetu ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola. Wyrażając radość z tego cennego wyróżnienia, wszyscy złożyli księdzu prezesowi serdeczne gratulacje.

W dalszej części spotkania ks. dr hab. Andrzej Nowicki, kierownik Oddziału w Katowicach, przedstawił tematykę czterech sesji planowanej konferencji: Chrześcijanie jutra. Nadzieje i obawy. Pierwsza z nich nosi tytuł: Błąd antropologiczny – źródło upadku ładu społeczno-moralnego w Europie; druga: Chrześcijaństwo wobec wielości kultur i religii; trzecia: Dobra nowina o małżeństwie i rodzinie; czwarta: Obraz chrześcijaństwa we współczesnych mediach. Odnośnie do trzeciej sesji o małżeństwie i rodzinie prof. Franciszek Adamski zaprezentował dwie możliwe formuły: jedna obejmująca pięć podstawowych zagadnień, druga rozbudowana do ośmiu szczegółowych kwestii.

Ważnym punktem zebrania była sprawa przygotowania walnego zebrania w dniu 23 lutego 2016, zwyczajowo poprzedzonego posiedzeniem zarządu. Poruszono kwestę kandydatury laureata medalu Bene Merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego, a także tematykę wykładu i jego referenta. Wyznaczono również termin i miejsce składania ksiąg sekcji i oddziałów ze sprawozdaniami z działalności w roku 2015. Należy je złożyć do 10 lutego 2016 roku w kancelarii Kurii Metropolitalnej w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3 u ks. Kazimierza Moskały, jak to było dotychczas. Natomiast krótkie sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji należy przesyłać pocztą elektroniczną bezpośrednio do prezesa na adres: zarzad@ptt.net.pl.

Na zakończenie członkowie zarządu podzielili się informacjami o zrealizowanych bądź planowanych projektach naukowych w swoich środowiskach. Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych członków towarzystwa.

o. dr hab. Romuald Kośla OFM
sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego