Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego za rok 2015

1. Stan Towarzystwa

1.1.

Poprzednie Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie odbyło się 25 lutego 2015 roku. Składało się ono z dwóch części. W pierwszej, po wysłuchaniu sprawozdań prezesa, skarbnika, kierownika Sekcji Wydawniczej (Wydawnictwo UNUM) i przewodniczącego Komisji Kontrolującej udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2014. W drugiej części Walnego Zebrania, po laudacji JE. ks. bp. Tadeusza Rakoczego, wręczono medal „Bene merenti Polskiego Towarzystwa Teologicznego” JEm. ks. kard. dr. Stanisławowi Dziwiszowi i wysłuchano wykładu ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego (UMK Toruń) nt. „«Nie lękajcie się być świętymi» – Świętość w nauczaniu św. Jana Pawła II”. Zeszłoroczne Walne Zebranie zamykało obchody 90-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Z tej okazji opracowano i wydano jubileuszowy album pt. W służbie Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014 (Wydawnictwo UNUM, Kraków 2015), który otrzymał każdy z uczestników zebrania.

Rok 2015 był drugim rokiem działalności zarządu Towarzystwa wybranego 25 lutego 2014 r. na trzyletni okres. Działał on w następującym składzie:

ZARZĄD

Prezes: ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz PANUŚ

Wiceprezes: ks. dr hab. Roman Kuligowski, prof. UKSW

Sekretarz: o. dr hab. Romuald Kośla OFM

Skarbnik: ks. dr Andrzej MOJŻESZKO

Bibliotekarz: ks. dr hab. Jan BEDNARCZYK

Kierownik Sekcji Wydawniczej: mgr Sebastian WOJNOWSKI

KOMISJA KONTROLUJĄCA

Przewodniczący: ks. prof. zw. dr hab. Tomasz JELONEK

Członkowie: ks. dr hab. Sylwester JĘDRZEJEWSKI SDB

ks. dr Artur KARDAŚ CR

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Jacek URBAN

Członkowie: o. prof. zw. dr hab. Tomasz DĄBEK OSB

ks. prof. dr hab. Stanisław HAŁAS SCJ

1.2.

Z końcem 2015 roku Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie liczyło 993 członków. W roku 2015 przyjęto do PTT 40 osób, w tym 11 do nowo powstałego oddziału PTT w Elblągu.

Od ostatniego Walnego Zebrania do wiekuistego domu Ojca odeszli (wg posiadanych informacji): ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ, ks. prałat Franciszek Chowaniec, laureat nagrody PTT, wieloletni duszpasterz ruchu oazowego Światło-Życie, ks. prof. Andrzej Baczyński, ks. mgr lic. Stanisław Kolarski, o. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE, ks. dr Stanisław Zarych z Przemyśla, o. dr hab. Gerard Siwek CSsR z Tuchowa, ks. Andrzej Jan Fornal z diec. sosnowieckiej,

1.3.

Spełniając wymogi statutowe Zarząd odbył w roku sprawozdawczym cztery zebrania w dniach:

12 maja 2015 r.

1 października 2015 r.

24 listopada 2015 r.

23 lutego 2016 r.

Podczas pierwszego zebrania wysłuchano wykładu ks. dr. hab. Stanisława Wronki nt. Hiperboliczne wypowiedzi w Biblii. Prelegent przybliżył znaczenie biblijnych figur stylistycznych i paralelizmów antytetycznych jako swoistego języka obrazowego dla wyrażenia ważnych spraw wiary. Następnie ks. prezes Kazimierz Panuś podsumował obchody jubileuszu 90-lecia istnienia PTT, podkreślając iż wydarzenia te przyczyniły się do rozwoju Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Polsce – erygowanych bowiem zostało kilka ośrodków terenowych PTT – jak również do podejmowania przez sekcje i ośrodki różnorodnych inicjatyw badawczo-naukowych.

Zebranie zarządu PTT przychyliło się do prośby ks. mgra Kazimierza Moskały o wybór nowego sekretarza PTT powierzając to ważne zadanie o. dr. hab. Romualdowi Henrykowi Kośli OFM. Jednocześnie zarząd wyraził wdzięczność ks. Kazimierzowi Moskale za bezinteresowne pełnienie tej ważnej funkcji od marca 1987 roku, a więc przez blisko 30 lat. Ks. Moskała pozostanie sekretarzem honorowym PTT.

W dalszej części zebrania kierownik sekcji wydawniczej „UNUM” Sebastian Wojnowski podzielił się z członkami zarządu swoimi spostrzeżeniami z uroczystości wręczenia 18 kwietnia 2015 w Warszawie wyróżnienia FENIKS 2015 Stowarzyszenia Wydawców Katolickich dla Wydawnictwa UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Wyróżnienie to w kategorii «Seria Wydawnicza» przyznano za wydanie w ramach serii Kazania w kulturze polskiej trzech obszernych antologii kazań maryjnych, funeralnych i pasyjnych, pod redakcją ks. Kazimierza Panusia.

Sebastian Wojnowski poinformował także o trzech wnioskach grantowych, złożonych przez Polskie Towarzystwo Teologiczne w ramach konkursu Narodowy Program Rozwój Humanistyki. Pierwszy dotyczy kontynuacji wyżej wspomnianej serii kazań poprzez opracowanie czterech antologii kazań: adwentowych, bożonarodzeniowych, wielkanocnych i patriotycznych, drugi opracowania i krytycznego wydania dorobku sługi Bożego ks. Piotra Skargi, a trzeci wniosek ks. dra Andrzeja Kukły CSsR, kierownika sekcji Prawa Kanonicznego, obejmuje opracowanie historii Łemków. Z tych trzech wniosków do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został zakwalifikowany pierwszy, tzn. Kazania w kulturze polskiej, kontynuacja.

Drugie zebranie zarządu rozpoczął wykład s. dr hab. Adelajdzie Sielepin CH nt. Teologiczne aspekty profesji zakonnej w nowym jej obrzędzie. Prelegentka przedstawiła teologię profesji wieczystej według odnowionego rytuału konsekracji i profesji zakonnej, jaki po wielu latach starań ma się ukazać w polskim przekładzie.

W dalszej części zebrania kierownik sekcji wydawniczej „UNUM” Sebastian Wojnowski poinformował o projektach złożonych przez PTT w ramach konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i Narodowego Centrum Nauki. Zebrani zostali też poinformowani o aktualnej sytuacji finansowej i edytorskiej kwartalnika PTT „Ruch Biblijny i Liturgiczny”.

W trakcie spotkania wiceprezes PTT, ks. dr hab. Roman Kuligowski, zdał relację z prac komisji przygotowującej konferencję: Chrześcijanie jutra w Europie. Zaznaczył, że konferencja będzie organizowana w kilku blokach tematycznych, między innymi: I. Wyzwania dla Kościoła jutra; II. Zagadnienia dotyczące rodziny; III. Przyszłość zakonów. W odniesieniu do bloku tematycznego poświęconego rodzinie, prof. Franciszek Adamski, kierownik sekcji Pastoralno-Socjologicznej, zaproponował, aby zorganizowano kongres pod ogólnym tytułem: Dobra Nowina o Rodzinie dla podkreślenia pozytywnych wartości środowiska rodzinnego w rozwoju osoby ludzkiej. Spotkanie zakończyła prezentacja działalności poszczególnych sekcji i oddziałów terenowych. Do Polskiego Towarzystwa Teologicznego przyjęto także szczęściu nowych członków.

Sekretarz PTT, o. dr hab. Romuald Kośla OFM, poinformował o przygotowanej bazie danych członków PTT i o potrzebie jej aktualizacji przez kierowników sekcji i oddziałów. Ks. dr hab. Stanisław Wronka, redaktor naczelny RBL zaapelował do zamieszczania artykułów w tym kwartalniku, a Sebastian Wojnowski do publikowania doktoratów, habilitacji i innych prac w Wydawnictwie UNUM.

Trzecie zebranie otworzył wykład mgr. Sebastiana Wojnowskiego, kierownika Sekcji Wydawniczej nt. Finansowanie badań naukowych – źródła finansowania i strategia składania wniosków. Prelegent odniósł się miedzy innymi do takich zagadnień jak: planowanie badań naukowych, konkursy Narodowego Centrum Nauki (NCN), strategia wypełniania wniosków, a także procedury związane z ich oceną. Zachęcił wszystkich do składania wniosków, uwzględniając wcześniejszą konsultację z jednostką naukową. Prelegent poinformował także o tym, że kwartalnik „Ruch Biblijny i Liturgiczny” nie został dopuszczony do II etapu procedury konkursowej.

Ważnym wydarzeniem dla całego PTT było powołanie przez zarząd podczas tego zebrania nowego Oddziału PTT w Elblągu i przyjęcie pierwszych 11 jego członków na czele z ks. biskupem elbląskim dr. Jackiem Jezierskim. Organizacją Oddziału PTT w Elblągu zajmuje się ks. dr Krzysztof Kaoka.

Członkowie zarządu przyjęli także z radością informację, że w konkursie «Książka Roku 2014», ogłoszonym przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na najlepszą polską publikację teologiczną laureatką została trzytomowa antologia polskich kazań maryjnych, funeralnych i pasyjnych opracowana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia we współpracy z prof. R. Mazurkiewiczem (UP), prof. M. Skwarą (US) i prof. J. Gruchałą (UJ), wydana przez Wydawnictwo «UNUM» Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

W dalszej części zebrania ks. dr hab. Andrzej Nowicki, kierownik Oddziału w Katowicach, przedstawił tematykę czterech sesji planowanej konferencji: Chrześcijanie jutra. Nadzieje i obawy. Pierwsza z nich nosi tytuł: «Błąd antropologiczny – źródło upadku ładu społeczno-moralnego w Europie»; druga: «Chrześcijaństwo wobec wielości kultur i religii»; trzecia: «Dobra nowina o małżeństwie i rodzinie»; czwarta: «Obraz chrześcijaństwa we współczesnych mediach». Odnośnie trzeciej sesji o małżeństwie i rodzinie pan prof. Franciszek Adamski zaprezentował dwie możliwe formuły, jedna obejmująca pięć podstawowych zagadnień, druga rozbudowana do ośmiu szczegółowych kwestii.

W końcowej części listopadowego zebrania zarządu PTT omówiono program Walnego Zebrania PTT, którego datę wyznaczono na 23 luty 2016 roku oraz wysłuchano informacji o dokonaniach poszczególnych oddziałów terenowych i sekcji specjalistycznych PTT.

Na czwartym przewidzianym przez statut zebraniu Zarządu, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2016 roku, ks. prezes poinformował, że kwartalnik PTT „Ruch Biblijny i Liturgiczny” otrzymał w ostatniej ewaluacji, z końcem grudnia 2016 roku, wysoką notę – 11 punktów (na 15 możliwych) za każdy opublikowany w tym periodyku artykuł.

W ramach PTT działa 16 krakowskich sekcji specjalistycznych i 17 oddziałów terenowych. PTT w Krakowie posiada także własną Sekcję Wydawniczą w postaci wydawnictwa Unum.

2. Działalność sekcji specjalistycznych

2.1. Sekcja Biblijna

Kierownikiem sekcji jest ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII. W roku 2015 Sekcja Biblijna PTT wraz z Instytutem Biblijnym UPJP II zorganizowała Międzynarodowe Sympozjum Biblijne poświęcone dokumentowi Papieskiej Komisji Biblijnej O natchnieniu i prawdzie w Biblii. W sympozjum tym wzięli udział między innymi: ks. prof. Henryk Witczyk – członek Papieskiej Komisji Biblijnej, a zarazem przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Wśród prelegentów, oprócz naszych biblistów, byli też profesorowie z Jerozolimy, Słowacji i Czech. Ważnym wydarzeniem dla członków sekcji w roku sprawozdawczym był Złoty Jubileusz Biblii Tysiąclecia. Przedstawiciele sekcji wzięli udział w uroczystych obchodach tej rocznicy w Poznaniu (31 maja) oraz w sympozjum, które miało miejsce w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu. W czerwcu zorganizowane zostało spotkanie Sekcji poświęcone formacyjnej i edukacyjnej roli ogrodów biblijnych w Polsce. Prelekcję wygłosiła pani dr hab. Zofia Włodarczyk, która jest pomysłodawcą i realizatorem od strony merytorycznej, a także opiekunem naukowym trzech takich ogrodów biblijnych: w Proszowicach, Myczkowcach oraz w Muszynie.

2.2. Sekcja Teologii Moralnej

Sekcję prowadzi ks. dr Bogusław Mielec. W roku sprawozdawczym sekcja była współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Chrześcijaństwo a ekonomia, która odbyła się w dniach 23-24 kwietnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wśród prelegentów byli dwaj członkowie naszej Sekcji: ks. dr hab. Tomasz Kraj, prof. UPJP2 oraz ks. dr Marek Leśniak. Aktualnie jest przygotowywana publikacja książkowa z tej konferencji. Spotkanie członków sekcji obyło się 26 maja i dotyczyło problematyki moralnej małżeństwa w związku z dwoma fazami Synodu Biskupów w Rzymie.

2.3. Sekcja Homiletyczna

Kierownikiem sekcji jest ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Panuś. W roku sprawozdawczym 2015 Sekcja Homiletyczna spotkała się w Niepokalanowie w ramach dorocznej konferencji naukowej Stowarzyszenia Homiletów Polskich. W trakcie obrad, 28 września, kierownik sekcji wygłosił wykład: Chrystocentryczne przepowiadanie hagiograficzne.

Dużym wyróżnieniem dla Sekcji Homiletycznej było uznanie 7 listopada 2015 roku przez Komitet Nauk Teologicznych PAN trzytomowej antologii polskich kazań maryjnych, funeralnych i pasyjnych, opracowanych pod redakcją kierownika Sekcji Homiletycznej, za najlepszą polską publikację teologiczną w konkursie „Książka Roku 2014”.

Warto też dodać, że kontynuacja tego projektu pt. Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych: kazania adwentowe, bożonarodzeniowe, wielkanocne i patriotyczne, zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Teologiczne, został zakwalifikowany do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

2.4. Sekcja Socjologiczno-Pastoralna

Pracami sekcji kieruje prof. dr. hab. Franciszek Adamski. W roku sprawozdawczym zorganizowano cztery spotkania. Na pierwszym z nich, 25 lutego, przygotowano odpowiedź na Ankietę Synodalną o Rodzinie. Stanowisko Sekcji przekazano Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski. W trakcie posiedzenia o. Adam Żak SJ przedstawił referat: Fundamenty odpowiedzi Kościoła na zjawisko wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych. Problem ten podjęto w związku z kontrowersyjnym artykułem o. Jacka Prusaka SJ zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej”. Zebrani stanowczo opowiedzieli się przeciw szkalowaniu duchownych.

Na spotkaniu sekcji w dniu 15 maja 2015 referat pt. Wykluczenie - jego zasięg i wymiar społeczno-moralny wygłosiła dr hab. Małgorzata Duda. Ze względu na problematykę na posiedzenie to zaproszono także członków Sekcji Pedagogicznej. Ukazano szeroki wymiar zjawiska „wykluczenia”, przekraczającego sferę ekonomiczną i obejmującego coraz szerzej warstwy społeczne poddawane politycznej dyskryminacji ze względu na odmienną od sprawujących władzę ośrodków polityczno-partyjnych. Ten wymiar wykluczenia godzi jednoznacznie w demokratyczny ład społeczno-prawny i konstytucyjny.

Trzecie spotkanie sekcji w dniu 29 października 2015 otworzył referat pt. Bez wiary, bez zasad i bez Boga przedstawiony przez ks. dr Dariusza Tułowieckiego. Autor książki pod tym samym tytułem, głośno dyskutowanej w środowiskach naukowych i kościelnych, zreferował wyniki swych badań stanowiących podstawę doktoratu przygotowanego pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego. W ożywionej dyskusji stawiano pytania o stopień adekwatności wyników badań do duszpasterskiej świadomości katechetów i ich użyteczność dla katechizacji. Zasugerowano Autorowi przedstawienie zagadnienia na Konferencji Episkopatu, a zwłaszcza na posiedzeniu Komisji Episkopatu d/s Młodzieży.

Czwarte spotkanie sekcji odbyło się 21 stycznia 2016 roku. Referat pt. Ogłada – dyskurs nieobecny w pedagogice wygłosiła dr hab. Katarzyna Brońska. Ze względu na problematykę, udział w zebraniu wzięli członkowie Sekcji Pedagogicznej. Temat o ogromnym znaczeniu, gdy się uświadomi stopień współczesnego „zdziczenia obyczajów” - nie tylko w życiu prywatnym, ale także w społecznym, zwłaszcza w polityce. Akcentowano konieczność dowartościowania tego tematu w katechizacji, ale też w kształceniu pedagogów i w programach wychowania.

2.5. Sekcja Duchowości

Kierownikiem sekcji jest ks. dr Wojciech Mleczko CR. Sekcja kontynuowała prace związane z wieloletnim programem badań naukowych nt. Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Jej efektem było zorganizowanie trzech sympozjów na ten temat: (1) „Nie giąć wszystkiego pod jedną formę... Zmartwychwstańcy: ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa (w 175. rocznicę śmierci Sługi Bożego Bogdana Jańskiego); (2) Św. Urszula Ledóchowska - kobieta w Kościele i społeczeństwie; (3) Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny (z okazji 175. rocznicy śmierci). Staraniem sekcji przygotowano do druku materiały pokonferencyjne: Zmartwychwstańcy: ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa (tom X serii: Duchowość klasztorów polskich, red. ks. Wojciech Mleczko CR, Kraków 2015); Św. Urszula Ledóchowska: kobieta w Kościele i społeczeństwie (tom XI serii: Duchowość klasztorów polskich, red. M. Krupecka, W. Misztal, Kraków 2015); oraz Wychowanie – komunikacja – zdrowie. Charyzmat felicjański (tom XII serii: Duchowość klasztorów polskich, red. R. Nęcek, E. Kucharska, W. Misztal, Kraków 2016). W realizacji tych prac, które przyczyniły się do wymiany myśli, integracji środowiska naukowego oraz promowania dalszych badań nad duchową spuścizną polskich zakonów i jej oddziaływaniem, uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk naukowych z kraju i z zagranicy. Ponadto Sekcja Duchowości włączyła się w przygotowania i obchody Dni Jana Pawła II 2015 nt. świętości poprzez przygotowanie publikacji: Jan Paweł II, Świętość (antologia tekstów, wybór tekstów, opracowanie i słowo wstępne Wojciech Mleczko CR, Kraków 2015).

2.6. Sekcja Pedagogiczno-katechetyczna

Kierownikiem sekcji jest ks. dr Grzegorz Godawa. W roku sprawozdawczym sekcja współuczestniczyła w organizacji II ogólnopolskiej konferencji naukowej „Praca socjalna w teorii i działaniu”, która odbyła się 13 października w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Celem konferencji było przybliżenie i pogłębienie zagadnień związanych z profilaktyką, stanowiącą ważne zagadnienie w rozwoju rodziny. W ciągu roku członkowie Sekcji brali czynny udział w spotkaniach naukowych organizowanych wraz z Sekcją Socjologiczno-Pastoralną. Spotkania te przyczyniły się do wymiany myśli i doświadczeń. Działalność Sekcji obejmie również obszary współpracy z przedstawicielami Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w organizacji kolejnych wydarzeń naukowych.

2.7. Sekcja Dogmatyczna

Kierownikiem sekcji jest ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJPII. W roku sprawozdawczym sekcja przyjęła nowych członków z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Na uwagę zasługują regularne comiesięczne spotkania członków sekcji poświęcone badaniom nad antykiem chrześcijańskim. Uczestniczy w nich ok. 15 osób, członków Sekcji z Opola, Katowic, Tarnowa, Lublina, Krakowa i Kalwarii. W ich trakcie dyskutowano także nad zagadnieniami związanymi z pracą naukową ostatnio promowanych członków sekcji (ks. dr hab. Krzysztof Sordyl, ks. mgr lic. Mirosław Cichoń). Trwają też prace nad organizacją sympozjum o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie.

2.8. Sekcja Misjologiczna

Pracami sekcji, w ścisłej kooperacji ze Stowarzyszeniem Misjologów Polskich i Papieskimi Dziełami Misyjnymi Archidiecezji Katowickiej, kieruje ks. dr Grzegorz Wita. Motywem przewodnim aktywności sekcji misjologicznej PTT w roku 2015 była 50 rocznica podpisania soborowego dekretu o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus II Soboru Watykańskiego (7 grudnia 1965 r.). Z tej okazji została zorganizowana konferencja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w dniu 3 grudnia 2015 r.: Odnowa świadomości misyjnej inspiracją dla współczesnej teologii. 50 rocznica soborowego dekretu Ad gentes divinitus. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu gości z różnych ośrodków naukowych Polski. Konferencji towarzyszyła także przygotowana – z okazji 90 lat istnienia (archi)diecezji katowickiej – wystawa dokumentów związanych z misjami pochodzących z Archiwum Archidiecezji Katowickiej pt. „90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego”. W dniu konferencji ukazała się także książka pt. Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego, pod red. kierownika sekcji. Publikacja zawiera poszerzone wystąpienia konferencyjne oraz inne artykuły dotyczące tej tematyki. Sympozjum o podobnej tematyce zostało zorganizowane także 20 września 2015 r. w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach. Organizatorami były Papieskie Dzieła Misyjne diecezji gliwickiej, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i PTT.

Kilku polskich misjologów wzięło udział w Międzynarodowym Kongresie Misjologicznym zorganizowanym w Watykanie na uniwersytecie Urbanianum w dniach od 21 do 23 kwietnia 2015 r. pt. The Journey of Mission. International Congress on the Fiftieth Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Decree Ad Gentes. Organizatorami tego wydarzenia były Papieski Uniwersytet Urbanianum, Międzynarodowe Stowarzyszenie Misjologów Katolickich i Missio Aachen. Podejmowane były także działania naukowe w ramach Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Opublikowany został podwójny numer (5-6) Studiów Misjologicznych. Kontynuowana i rozwijana była aktywność w dziedzinie animacji misyjnej i popularyzacji misji na forum ogólnopolskim poprzez zaangażowanie w Krajową Radę Misyjną przy Komisji ds. Misji KEP czy Papieskie Dzieła Misyjne. 13 czerwca 2015 r. został wygłoszony przez kierownika sekcji referat Misje odnawiają Kościół. Odnówmy zapał misyjny, podczas IV Krajowego Kongresu Misyjnego w Warszawie. W roku 2015 miały miejsce także studyjne wyprawy na placówki misyjne w Peru, Kazachstanie i Zambii. Na przełomie maja i czerwca zorganizowana została wizyta biskupa Michaela Msonganzila z Tanzanii w archidiecezji katowickiej, bielsko-żywieckiej i krakowskiej. Oprócz tego współtworzono Olimpiadę Znajomości Afryki dla szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego i Olimpiadę Misyjną dla szkół podstawowych. Przygotowane były także liczne audycje radiowe, wydane zostały dwa numery „Biuletynu Misyjnego Archidiecezji Katowickiej”, 20 czerwca 2015 r. zorganizowano XIII Rajd Misyjny w Ustroniu, udaną inicjatywą okazał się zorganizowany na zakończenie Tygodnia Misyjnego w dniu 20 października 2015 r. w Planetarium Śląskim w Chorzowie specjalny pokaz Gwiazdy na misjach, popularyzujący wiedzę astronomiczną i misjologiczną (wzięło w nim udział ok. 400 osób!). Nadto organizowane były warsztaty, rekolekcje i inne spotkania formacyjne jak np. formacyjna pielgrzymka do Francji śladami św. Teresy patronki misji czy Misyjny Festyn św. Krzysztofa w Tychach.

2.9. Sekcja Prawa Kanonicznego

Kieruje nią o. dr Andrzej Kukła CSsR. W roku sprawozdawczym członkowie sekcji podejmowali ważne zadania dotyczące bieżących problemów prawnych w życiu Kościoła. Kierownik sekcji – o. dr Andrzej Kukła prowadzi wykłady z prawa zakonnego na Uniwersytecie USI (Univesità della Svizzera Italiana) w Lugano (Szwajcaria) i dzięki temu nawiązał owocną współpracę z gronem profesorskim, studentami wydziału prawa na tymże uniwersytecie i z prof. Libero Gerosa, dziekanem Wydziału Teologii na czele. Członkowie sekcji prawa kanonicznego brali czynny udział w kilku w ważnych wydarzeniach naukowych, takich jak: Congresso Internazionale di Diritto Canonico - Dignitas connubii a 10 anni della pubblicazione: bilancio e prospettive (Pontificia Università Gregoriana – Roma, 22-24 styczeń 2015), sympozjum San Giovanni Paolo II: Vescovo santo e grande legislatore della Chiesa (Lugano, 20 luty 2015) oraz w konferencji: Polska, Europa: o miejsce dla klauzuli sumienia (Kraków, UPJPII, 22 maja). Członkowie sekcji prawa kanonicznego brali udział w przygotowaniach i opracowaniach komentarzy do nowych zasad funkcjonowania sądów kościelnych w obszarze orzekania nieważności małżeństw, czego owocem jest m.in. Praktyczny komentarz do Listu Apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka (red. o. Piotr Skonieczny OP, Tarnów 2015).

2.10. Sekcja Liturgiczna

Sekcję prowadzi ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ. W roku sprawozdawczym członkowie Sekcji

2.11. Sekcja Sztuki Sakralnej

Sekcją kieruje prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz. W roku sprawozdawczym działania członków sekcji koncentrowały się na zagadnieniach badawczych i konserwatorskich. I tak prof. Andrzej Włodarek pozyskał od spadkobierców dra Jana Ornowskiego zbiór archiwalnych fotografii dokumentujących stan zachowania zabytkowych kościołów przede wszystkim Śląska i Małopolski w latach 50-tych ubiegłego wieku i przemiany w nich dokonane w kolejnych dwóch dekadach. Zbiór jest nieocenionym źródłem ikonograficznym do prac konserwatorskich. Ojciec Mateusz Kawa OCist. prowadził nadzór organizacyjny nad kolejnym etapem prac konserwatorskich przy nowo odkrytych renesansowych freskach w klasztornym kościele w Mogile. Dzięki jego profesjonalizmowi i zaangażowaniu wnętrze kościoła powoli zmienia swój wygląd ukazując wysoką klasę artystyczną dawnej dekoracji i wyposażenia. Zagraniczny członek Sekcji dr Ales Pospisil ukończył badania architektoniczne w kościele i klasztorze w Sedlcu i w jesieni roku ubiegłego ukazało się drukiem jego obszerne monograficzne opracowanie dziejów i faz budowy tego monumentalnego po-cysterskiego zespołu. Kościół sedlecki jest ważnym wzorem dla architektury wawelskiej katedry i kolejnych kościołów fundacji Kazimierza Wielkiego w wieku XIV. Kierownik Sekcji prowadził bieżące nadzory konserwatorskie w kościołach Krakowa i okolic (najciekawsze dotyczyły rekonstrukcji romańskich detali elewacji kościoła w parafialnego w Prandocinie), referował problematykę historyczną i artystyczną kazimierskiego kościoła Bożego Ciała na sesji naukowej zorganizowanej przez klasztor Kanoników Regularnych w kwietniu ub.r. a ponadto przy współpracy z Instytutem Odlewnictwa AGH przygotował plan badań spektrograficznych dzieł ludwisarstwa średniowiecznego i barokowego w kościołach Krakowa, które rozpoczną się wiosną 2016.

2.12. Sekcja Filozoficzna

Kierownikiem sekcji jest ks. dr hab. Henryk Majkrzak SCJ. W roku sprawozdawczym 5 czerwca 2015 roku sekcja zorganizowała wraz z Instytutem św. Jadwigi Królowej Polski, działającym przy klasztorze Ojców Karmelitów w Krakowie, sesję naukową pt. Cnota mądrości w życiu św. Jadwigi Królowej Polski. W jej trakcie kierownik sekcji wygłosił wykład nt. Wiedza i mądrość w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. W trakcie międzynarodowej konferencji (1-3 X 2015) w Peresławiu Chmielnickim, na Ukrainie, zorganizowanej przez Centrum Badań nad myślą Grzegorza Skoworody członek sekcji, o. dr Michał Handzel OSSPE, wygłosił referat pt. Interpretacja filozofii religijnej Grzegorza Skoworody. Sekcja Filozoficzna PTT postanowiła rocznik naukowy pod tytułem THEOFOS. Pierwszy numer tego czasopisma naukowego został zaprezentowany 24 listopada 2015 w czasie zebrania Zarządu PTT.

2.13. Sekcja teologii fundamentalnej

Kierownikiem sekcji jest ks. dr Damian Wąsek. W roku sprawozdawczym przedstawiciele sekcji organizowali, współorganizowali, bądź brali udział w wielu wydarzeniach naukowych. Angażowali się w sposób szczególny w inicjatywy o charakterze ekumenicznym i apologetycznym. Do konkretnych owoców działalności zaliczyć należy liczne publikacje artykułów naukowych i książek. Z wielu wystąpień i sympozjów należy wspomnieć głównie o dwóch sympozjach: Skarby Kościoła (24 luty) zorganizowane przez o. prof. dr. hab. Andrzeja Napiórkowskiego oraz Ewangelia w języku matki. Inspiracje dziedzictwem św. Cyryla i Metodego w wychowaniu i edukacji – wschodnioeuropejskie doświadczenia w kontekście aktualnych wyzwań (16-17 listopada) , zorganizowane przez ks. prof. dra hab. Łukasza Kamykowskiego i dra hab. Marka Kitę. Ponadto należy odnotować ważne wystąpienie kierownika sekcji nt. Conversion of the papacy – legitimacy, trouble spots and directions for a change, w ramach Międzynarodowego Kongresu Teologicznego w Wiedniu: Papst Franziskus und die Revolution der zärtlichen Liebe (16 października) i ks. prof. Krzysztofa Kościelniaka nt. Koran. Jego geneza i rozumienie w różnych nurtach współczesnego islamu. Różnice z chrześcijańską koncepcją słowa Bożego, podczas konferencji: Islam. Apologia i dialog (17 września). Wydarzenia te poprzedzane były spotkaniami i konsultacjami członków sekcji. Równocześnie toczyły się spotkania wokół głównych tematów teologii fundamentalnej. Z najważniejszych publikacji naukowych członków sekcji szczególnie istotne były dwie pozycje o. A. Napiórkowskiego: The Divine - Human Communion. An Outline of Catholic Integral Ecclesiology (Frankfurt am Main 2015) oraz Współczesny Kościół i ponowoczesny świat (Kraków 2015).

2.14. Sekcja Historyczna

Jej pracami kieruje ks. prof. dr hab. Józef Marecki. W roku sprawozdawczym sekcja liczyła 28 członków, z których połowa systematycznie uczestniczyło w spotkaniach i żywo angażowała się w podejmowane prace. Ponadto na spotkania przychodzą także inne osoby zainteresowane tematyką spotkań. Czynny udział wziął dr Wacław Umiński. W omawianym okresie sekcja odbyła dwa spotkania tematyczne: pierwsze nt. Elementy religijne w heraldyce miejskiej (12 stycznia 2015). Po wykładzie na ten temat ks. prof. dr. hab. Józefa Mareckiego omawiano specyfikę przekazu semantycznego w języku heraldycznym. Drugie 27 kwietnia, w ramach przygotowania do 1050 rocznicy chrztu Polski, podjęło temat: Chrześcijaństwo na ziemiach polskich przed 966 rokiem. Referat na ten temat wygłosił ks. dr Artur Kardaś CR.

Członkowie sekcji włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskich konferencji: Ukryte za klasztorną furtą. Skarby archiwów zakonnych (5 grudnia); Postać św. Jadwigi Andegaweńskiej w kulturze i tradycji polskiej” (6 czerwca) zorganizowanej w parafii św. Jadwigi w Krakowie i międzynarodowej konferencji Symbol – znak – rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast (21 kwietnia), która zgromadziła prelegentów ze Słowacji, Czech, Niemiec oraz Węgier, a także z kilku ośrodków naukowych Polski. Czynny udział w konferencji wzięli członkowie sekcji: ks. prof. dr hab. Józef Marecki oraz dr Lucyna Rotter.

W ramach popularyzacji nauki prof. dr hab. Józef Marecki wygłosił trzy wykłady otwarte: Ludobójstwo Polaków na Kresach II RP w latach II wojny światowej(spotkanie Koła Naukowego Studentów UPJPII, 21 maja); Książe Adam Stefan Sapieha (Dom Kultury im. Kard. A. S. Sapiehy, Kraków, 19 września); Zasługi Kard. Adama Stefana Sapiehy dla Kościoła i Narodu (Gdańsk, 24 października). Członkowie sekcji zaangażowani byli w organizację Roku Długosza i wydarzeń które odbywały się w jego ramach, a także w prace związane z zorganizowaniem międzynarodowej konferencji naukowej Symbol znak rytuał MISERIKORDI DOMINIE, która będzie miała miejsce 27 kwietnia 2016 roku. Sekcja historyczna przeprowadziła także się dwa spotkania organizacyjne.

2. 15. Sekcja teologii życia konsekrowanego

Sekcja działa pod kierunkiem s. dr hab. Adelajdy Sielepin CHR. Sekcja liczy aktualnie 15 członków z różnych ośrodków naukowych w Polsce, a dwóch pracuje za granicą w Madrycie i w Kazachstanie. W roku sprawozdawczym odbyły się cztery zebrania, a działalność realizowana jest w akcjach wspólnych ogólnosekcyjnych, do których w ostatnim roku należały: sesja naukowa poświęcona problematyce życia konsekrowanego zatytułowana Bliskość i spotkanie (Kraków, 3 marca), oraz przygotowanie do druku zbiorowej publikacji pt. Chrzest-przymierze-konsekracja, która otwiera nową serię o nazwie Ewangelia, proroctwo, nadzieja, którą sekcja powołała w Roku Życia Konsekrowanego. Przygotowywana jest też kolejna sesja na temat powołania do konsekracji, która odbędzie się na jesieni 2016 roku. Wielu członków sekcji bierze aktywny udział w działaniach edukacyjnych i formacyjnych na rzecz wyjaśniania i przybliżania zagadnień związanych z teologią konsekracji osób. Czynią to poprzez artykuły w czasopismach naukowych i popularyzatorskich oraz udział w sympozjach dla osób konsekrowanych w zgromadzeniach zakonnych, a także prowadząc rekolekcje i dni skupienia na temat konsekracji.

2. 16. Sekcja syndonologiczna

Powstała 21 maja 2014 z przekształconego studium syndonologicznego, prowadzonego przez wiele lat przez ks. doc. dr hab. Jerzego Chmiela. W roku sprawozdawczym, na skutek choroby moderatora, spotkania nie odbywały się. Prowadzenie nowo utworzonej sekcji powierzono ks. mgr lic. Piotrowi Listopadowi.

3. Działalność oddziałów terenowych

3.1. Oddział terenowy PTT w Katowicach

Pracami oddziału, liczącego obecnie 19 członków, kieruje ks. dr hab. Andrzej Nowicki. W roku sprawozdawczym odbyły się dwa zebrania. Pierwsze z nich, 25 kwietnia, w ramach konferencji naukowej nt: Vixdum Poloniae unitas, zorganizowanej z okazji 90 rocznicy ustanowienia diecezji katowickiej. W ramach tej konferencji zostały wygłoszone dwa referaty: Znaczenie dziewiętnastowiecznych konkordatów między Stolicą Apostolską, a Polską w kontekście transformacji Polityczno-ustrojowych (ks. prof. dr hab. Piotr Ryguła, UKSW) oraz Zanim Katowice stały się stolicą biskupią. O genezie diecezji katowickiej (ks. dr Damian Bednarski, UŚ). Drugie spotkanie członków Oddziału PTT w Katowicach miało miejsce 13 listopada podczas konferencji naukowej nt. Wczoraj i dziś muzyki liturgicznej, zorganizowanej w ramach II Kongresu Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej. Wykład wprowadzający pt.: Muzyczna kultura duchowieństwa pilnie poszukiwana! wygłosił ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (KUL). Zebrani wysłuchali także referatu W trosce o Bożą chwałę i uświęcenie wiernych, który wygłosił ks. dr Wiesław Hudek (UŚ). W spotkaniach oddziału, które odbywają się w gmachu Seminarium Duchownego, na Wydziale Teologicznym bądź w sali domu parafialnego parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, biorą także udział studenci teologii i zaproszeni goście.

3.2. Oddział terenowy PTT w Częstochowie

Pracami oddziału kieruje ks. dr Jerzy Bielecki. W roku sprawozdawczym odbyły się 2 zebrania zarządu oddziału. W dniu 25 marca 2015 roku, z okazji koronacji obrazu Matki Bożej w Praszce, Częstochowski Oddział PTT w Krakowie był współorganizatorem sympozjum naukowego pt. Sanktuarium Kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła. Kierownik Częstochowskiego Oddziału PTT ks. dr Jerzy Bielecki dokonał wprowadzenia w tematykę sympozjum, a następnie prowadził sesję, w czasie której wygłoszono następujące referaty dotyczące rozwoju kultu maryjnego w sanktuarium w Praszce: Jan Paweł II papież – święty dwóch Kalwarii (abp dr Stanisław Nowak), Pasyjność kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej (o. dr hab. Romuald Kośla OFM), Pastoralne aspekty działalności sanktuarium (ks. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski), Królewskość Maryi w świetle liturgii koronacyjnej (ks. dr Teofil Siudy) oraz Sanktuarium – miejsce święte. Sanktuarium pasyjno-maryjne na Kalwarii w Praszce (ks. dr Stanisław Gasiński).

9 listopada 2015 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyły się Zaduszki teologiczne, zorganizowane przez Częstochowski Oddział PTT w Krakowie. W modlitwie wspominano zmarłych w ostatnim pięcioleciu członków Polskiego Towarzystwa Teologicznego: ks. Grzegorza Ślęzaka, ks. Zenona Mońkę, ks. Stanisława Włodarczyka, ks. Zygmunta Zaborskiego, ks. Mariana Szczepańskiego, ks. Bronisława Predera.

3.3. Oddział terenowy PTT w Przemyślu

Pracami oddziału liczącego 38 członków kieruje ks. dr hab. Wacław Siwak. W okresie sprawozdawczym miały miejsce 2 zebrania członków i sympatyków Oddziału PTT: 2 maja 2015 r. odbyło się zebranie wyjazdowe w Jodłówce w ramach sympozjum naukowego pt. Jodłowska Królowa. Sympozjum naukowe w 40-lecie koronacji Wizerunku Matki Bożej Pocieszenia w ramach którego kierownik oddziału wygłosił referat pt. Macierzyńskie Królowanie Maryi. Materiały z tego sympozjum ukazały się już w książce pt.: Jodłowska Królowa. W czterdziestą rocznicę koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce (1975-2015), red. B. Majchrowicz, W. Siwak, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2015, ss. 222.

Drugie spotkanie oddziału odbyło się 19 listopada 2015 r. w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. W jego trakcie wysłuchano referatu ks. dr. Witolda Burdy nt. Chrystologia Ewangelii wg św. Łukasza. Wybrane zagadnienia. Spotkanie temu towarzyszyła ożywiona dyskusja.

3.4. Oddział terenowy PTT w Kalwarii Zebrzydowskiej

W roku sprawozdawczym kierował nim o. dr Roland Pancerz OFM, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Bernardynów, przy którym działa oddział PTT. Zorganizowano dwa spotkania naukowe.

30 maja, we współpracy z klasztorem Ojców Bernardynów w Przeworsku oraz Wyższą Szkołą Społeczno-Gospodarczą w Przeworsku zorganizowano konferencję naukową nt. 550 lat obecności Ojców Bernardynów w Przeworsku (1465-2015), w trakcie której specjaliści z całej Polski wygłosili 15 referatów przybliżając wieloaspektowo działalność klasztoru bernardynów w tym mieście. Drugie spotkanie odbyło się 8 listopada, w święto bł. Jana Dunsa Szkota, patrona WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2015/16. Podczas uroczystości wykład nt. Teologia religii w 50 lat po «Nostra Aetate» wygłosił o. mgr lic. Anicet Piotr Gruszczyński OFM, doktorant w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL w Lublinie.

3.5. Oddział terenowy PTT w Tuchowie

Funkcję kierownika oddziału przejął po o. dr. Januszu Urbanie CSsR, który został mianowany przełożonym wspólnoty w Krakowie – o. dr Maciej Sadowski CSsR. Tuchowski Oddział PTT opiera się w swej działalności nade wszystko na aktywności naukowej członków skupionych w ramach kadry naukowo-dydaktycznej Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. W minionym roku sprawozdawczym w gronie profesorskim tuchowskiego Oddziału było aktywnych 27 redemptorystów, w tym 3 profesorów i 2 doktorów habilitowanych. Członkowie tuchowskiego Oddziału opublikowali w minionym roku 9 pozycji książkowych, 46 artykułów naukowych i popularnonaukowych, 19 recenzji, w tym recenzje wydawnicze, czasopism, monografii, dorobku naukowego i prac doktorskich, 5 wywiadów. Brali udział w kilkudziesięciu audycjach radiowych i telewizyjnych różnych stacji i rozgłośni ogólnopolskich. Brali udział w 41 sympozjach i zjazdach, przy czym w siedmiu przypadkach byli ich organizatorami. Wygłosili 38 referatów. Jeden z członków ma na swym koncie w ubiegłym roku także 16 koncertów wokalnych.

W roku sprawozdawczym Oddział PTT w Tuchowie był współorganizatorem dorocznego sympozjum naukowego nt. Rodzina wspólnotą prawdy i miłosierdzia, organizowanego w ramach formacji stałej, pogłębiającej duchowość apostolską w perspektywie działalności misyjno-rekolekcyjnej. Odbyło się ono w dniach 28-29 stycznia 2015 roku i zgromadziło wybitnych prelegentów m.in.: ks. bp dr. Stanisława Stefanka (referaty: Rodzina pierwszym adresatem prawdy ewangelicznej oraz Posłannictwo Kościoła w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa wobec rodziny); dr. hab. Mieczysława Guzewicza, konsultora Rady ds. Rodziny KEP (referaty: Rodzina zanurzona w prawdzie oraz Rodzina miejscem doświadczenia miłosierdzia). Swoje prelekcje przedstawili też redemptoryści: o. dr Marek Kotyński - Rodzina w mediach oraz o. dr Paweł Drobot – Dzieło Nowej Ewangelizacji.

W dniach 9-11 listopada przeprowadzono warsztaty homiletyczne nt. Nowe życie w Chrystusie. Uczestnicy warsztatów (30 redemptorystów) uczestniczyli pierwszego dnia w obchodach 283 rocznicy założenia Zgromadzenia oraz w spotkaniu z generałem o. Michaelem Brehlem CSsR. Teologiczne  i biblijne rozważania o. mgr. Jarosława Krawczyka CSsR oraz pastoralne wskazówki o. dr. Witolda Hetnara CSsR były inspiracją do prac w grupach, gdzie wypracowywano konkretne schematy kazań rekolekcyjnych. Obecny był także prowincjał o. Janusz Sok CSsR, z którym misjonarze omówili aktualne sprawy misji parafialnych i rekolekcji w Polsce.

Z działalności Oddziału PTT w Tuchowie w roku sprawozdawczym należy także odnotować wykład inauguracyjny w WSD Redemptorystów w Tuchowie, wygłoszony przez o dr. hab. Mirosława Pawliszyna CSsR nt. Misja teologii na współczesnym uniwersytecie. Podczas inauguracji roku akademickiego miała również miejsce uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej, dedykowanej o. prof. dr. hab. Stanisławowi Bafii (Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. Stanisława Bafii CSsR, pod red. M. Pawliszyna, Tuchów 2015).

Warto jeszcze odnotować wydanie XIII tomu pisma „Studia Redemptorystowskie. Pismo naukowe Warszawskiej Prowincji Redemptorystów”, które w najnowszej ewaluacji otrzymało 9 punków za każdy publikowany w nim artykuł. Zebrania członków Oddziału w roku sprawozdawczym miały miejsce w dniach: 13 lutego, 26 czerwca oraz 10 października 2015 roku.

3.6. Oddział terenowy PTT w Kielcach

Pracami oddziału kieruje ks. dr Paweł Borto. W bieżącym roku sprawozdawczym działalność Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego, oprócz comiesięcznych spotkań, wzbogaciły kolejne znaczące wydarzenia. Pierwszym z nich była kolejna konferencja z cyklu Sacrum w kulturze (23 czerwca), w ramach Międzynarodowych Targów „SacroExpo”, jakie co roku odbywają się w Kielcach. W trakcie tej konferencji, poświęconej problematyce ikony, wygłoszono następujące referaty: Ikona każdego czasu (ks. dr hab. Jerzy Tofiluk, prof. ChAT, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie), Ikona drogą pojednania (Michał Płoski, pisarz ikon, autor książek), Czytanie ikony (Dorota Mętrak, Szkoła Pisania Ikon w Kielcach), Wyjątkowa deska: pokaz warsztatowy (Ewa Sadowska, Szkoła Pisania Ikon w Kielcach). Konferencji towarzyszyła trzydniowa ekspozycja ikon (22-24 czerwca), która spotkała się z żywym zainteresowaniem odwiedzających Targi „SacroExpo”. Podjęto prace nad przygotowaniem profesjonalnej strony internetowej czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne”.

Ks. Zbigniew Trzaskowski przedstawił współorganizowanych przez siebie trzech interdyscyplinarnych konferencji naukowych, z których szczególne zainteresowanie wzbudziła Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ad mundur poëtarum et doctorum cum Deo. Ksiądz Profesor Bonifacy Miązek – życie i dzieło (Wrocław, 25 III 2015), poświęcona zasłużonemu dla kultury i nauki polskiej kapłanowi, slawiście z Uniwersytetu Wiedeńskiego i poecie. Dużym powodzeniem cieszy się zainicjowany w 2013 roku przez ks. Andrzeja Kwaśniewskiego, Dyrektora Archiwum Diecezjalnego, trzyletni cykl szkolenia przewodników po Diecezji Kieleckiej. Wpisuje się on dobrze w strategię rozpowszechniania wiedzy o wczoraj i dziś Kościoła Kieleckiego. W trakcie październikowego spotkania ks. Zbigniew Trzaskowski zaprezentował główne treści monografii: Auslese in Deutsch. Zwischen Axiologie und Literatur, wydanej przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, pokłosie jego wieloletniego zainteresowania teologią literatury. Uczestnicy listopadowego spotkania pogratulowali ks. Andrzejowi Żądle uzyskania profesury zwyczajnej w zakresie teologii pastoralnej. 28 grudnia odbyło się spotkanie przygotowawcze kolejnej Konferencji Sacrum w kulturze poświęcone omówieniu jej programu i szczegółowej tematyki, padły propozycje tematów referatów oraz nazwisk prelegentów.

3.7. Oddział terenowy PTT w Sandomierzu

Pracami oddziału kieruje ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL. Oddział liczy 30 osób i działa przy Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. W roku sprawozdawczym oddział sandomierski podjął wiele form działalności. Był organizatorem bądź współorganizatorem trzech międzynarodowych konferencji naukowych: pierwsza z nich odbyła się w ramach sandomierskich spotkań z Biblią podejmując temat: Od ochrony środowiska po ekologię człowieka – zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła, na kanwie najnowszego dokumentu papieża Franciszka – encykliki Laudato si” (28 listopada); druga podjęła temat: Historia, teraźniejszość i perspektywy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w 50 lecie deklaracji Soboru Watykańskiego II «Nostra Aetate» (14 marca), a trzecia poświęcona była zagadnieniu: Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie, (Stalowa Wola – Sandomierz 9-10 czerwca). W czasie posiedzenia w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan członkowie oddziału sandomierskiego wysłuchali wykładu ks. infułata prof. zw. dr hab. Józefa Krasińskiego nt. 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra i geneza Reformacji. Aspekt ekumeniczny (20 stycznia 2016). Kierownik oddziału sandomierskiego PTT był także współorganizatorem uroczystej sesji naukowej nt. Abp Ignacy Tokarczuk – pasterz niezłomny, honorowy obywatel Stalowej Woli (24 luty).

Członkowie sandomierskiego Oddziału PTT wzięli również udział w 19 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty, bądź prowadząc obrady. Prowadzono także wzmożoną działalność wydawniczą, czego owocem są 32 pozycje książkowe i artykuły, redagowane bądź zamieszczone w pracach zbiorowych na łamach: „Roczników Teologicznych”, „Przeglądu Biblijnego”, „Kroniki Diecezji Sandomierskiej”, „Studia Leopoliensia”, „Resovia Sacra”, a zwłaszcza kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”, redagowanego przez kierownika oddziału, periodyku, który w ostatniej ewaluacji MNiSW (XII 2015) potwierdził posiadane 11 punktów za każdy zamieszczony w nim artykuł.

3.8. Oddział terenowy PTT w Tarnowie

Kierownikiem oddziału jest ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII. W roku sprawozdawczym kontynuowano badania nad dziejami diecezji tarnowskiej.

3.9. Oddział terenowy PTT w Rzeszowie

Kierownikiem oddziału jest ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR. W 2015 roku członkowie Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddziału w Rzeszowie prowadzili działalność naukowo-dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym, na Uniwersytecie Rzeszowskim, na Politechnice Rzeszowskiej oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach tej działalności członkowie PTT podejmowali współpracę w formie organizacji i czynnego udziału w konferencjach, sympozjach i szkoleniach. Współpracowali także w tym zakresie z rzeszowskim Oddziałem Civitas Christiana.

21 kwietnia w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbył się Etap Diecezjalny XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zorganizowany przez Civitas Christiana. Komisji konkursowej przewodniczył ks. dr Marek Dzik, a udział w nim wzięło 95 osób.

Członkowie PTT włączyli się aktywnie w sympozjum biblijne: Biblia a współczesne problemy rodziny, zorganizowane przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie 25 maja. Problematykę biblijną podjęto także w kolejnych konferencjach naukowych zorganizowanych przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Rzeszowie w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyj­nym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.9 maja podczas takiej konferencji wykłady wygłosili m.in.: ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek (UPJPII), który przedstawił referat pt. Przymierze jako model religii i prawa Izraela i ks. dr hab. Jacenty Mastej (KUL), który poruszył temat: Christus vere resurrexit! Zmartwychwstanie i jego wiarygodność w Nowym Testamencie. Następna konferencja z tego cyklu odbyła się 4 listopada. Tym razem ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek mówił nt. Mesjanizm w objawieniu biblijnym, ks. mgr lic. Łukasz Szydełko (UPJPII) pojął temat Różnorodność form duszpasterstwa biblijnego w polskim Kościele, ks. dr Wojciech Radomski (Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie) przedstawił temat Kobiety w życiu króla Dawida; ks. dr hab. Jacenty Mastej przedstawił wykład Pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa, s. dr Joanna Nowińska SM (Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy w Krakowie) przybliżyła zagadnienie Miłość i bliskość między Bogiem a człowiekiem w Apokalipsie św. Jana.

17 października w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Myczkowcach odbyła się sesja naukowa pt. Kwestie narodowo-religijne w Małopolsce w latach 1918-1939. Wykładowcami byli między innymi: ks prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (UR), który rozwinął temat: Przynależność wyznaniowa i obrządkowa grup etnicznych w Małopolsce okresu stanu międzywojennego i ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (UPJPII), który przedstawił Zagadnienia społeczno-narodowe i religijne w relacjach metropolitów lwowskich abp. Józefa Bilczewskiego (Kościół obrządku łacińskiego) i abp. Andrzeja Szeptyckiego (Cerkiew obrządku greckokatolickiego).

Warto odnotować także konferencje odbyte w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie z udziałem członków PTT. 13 czerwca była to konferencja naukowa nt. Społeczeństwo ryzyka. Problemy, wyzwania, konsekwencje. W dniach 16-19 września odbył się w Rzeszowie XI Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalistów w Polsce. Tematem obrad było zagadnienie: Islam, Apologia i Dialog. W organizację zjazdu włączyli się czynnie członkowie PTT. Współpracowali oni też z Duszpasterstwem Nauczycieli Diecezji rzeszowskiej i Podkarpacką Rodziną Przyjaciół Szkół Jana Pawła II w organizacji konferencji wychowawczej z okazji V Tygodnia Wychowania i XV Dnia Papieskiego. Konferencja, w której uczestniczyło około 200 osób, odbyła się 1 października. Członkowie PTT opublikowali szereg tekstów, zwłaszcza popularnonaukowych w diecezjalnej prasie oraz prowadzili audycje w Katolickim Radiu „VIA”.

3.10. Oddział terenowy PTT w Bielsku-Białej

Kierownikiem oddziału jest ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Borutka. Oddział liczy aktualnie 47 członków. Spotykają się oni w ramach spotkania opłatkowego organizowanego dla członków Bielskiego Oddziału PTT i środowiska akademickiego Podbeskidzia oraz biorą udział w odbywającej się w listopadzie każdego roku sesji naukowej organizowanej wspólnie z Katedrą Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bielski Oddział PTT stwarza miejsce dla dyskusji ludzi związanych z Kościołem i przyczynia się do rozwoju myśli teologicznej i pastoralnej.

3.11. Oddział terenowy PTT w Radomiu.

Kierownikiem oddziału jest ks. dr hab. Marek Jagodziński. W roku sprawozdawczym oddział, liczący obecnie 61 osób, zorganizował wespół dwie duże konferencje naukowe. Pierwsza zatytułowana: W hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 10 rocznicę śmierci i pierwszą rocznicę kanonizacji, odbyła się 7 czerwca w parafii św. Mikołaja w Jedlni. W jej trakcie podjęto następujące tematy: „Przyszłość świata idzie przez rodzinę” – Jan Paweł II o miłości, małżeństwie i rodzicielstwie (ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, prof. UKSW), Encyklika „Redemptoris missio” jako szczyt papieskiego nauczania o działalności misyjnej Kościoła (ks. dr hab. Marek Jagodziński, KUL), Ewangelia życia w nauczaniu św. Jana Pawła II (ks. dr Jarosław Wojtkun, KUL, rektor WSD Radom) i Wolność w prawdzie. Prawda w wolności. Encyklika „Veritatis splendor” wobec wyzwań współczesności (ks. dr Wojciech Wojtyła, WSD Radom). Druga konferencja zatytułowana: Wiek XIX w kulturze polskiej odbyła się w Zwoleniu 16 maja. W trakcie jej trwania wygłoszone zostały następujące referaty: Wiek XIX i Polska skolonizowana (dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH, dziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH w Radomiu), Kultura narodu bez państwa (ks. dr Wojciech Wojtyła, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej), Kształtowanie się instytucji kultury na początku XIX wieku aspekty prawne i społeczne (mgr Paweł Świtał), Mesjanizm jako nurt polskiej filozofii XIX wieku (mgr Marcin Nowak, Wydział Ekonomiczny UTH w Radomiu), Nauczanie religii na ziemiach polskich w XIX w. (dr Jolanta Strojek), Społeczny i narodowy charakter działalności oo. Bernardynów w Radomiu w okresie niewoli narodowej (ks. dr Michał Krawczyk), Polska architektura sakralna XIX w. (ks. dr Bartłomiej Krzos, KUL) oraz Inspiracje filozoficzne w pedagogice Maurycego Straszewskiego (ks. dr Paweł Gogacz).

3.12. Oddział terenowy PTT w Sosnowcu

Kierownikiem oddziału, liczącego aktualnie 37 członków jest ks. prof. zw. dr hab. Jan Orzeszyna. W roku sprawozdawczym odbyły się łącznie cztery spotkania: w tym dwa dni skupienia, jedno sympozjum naukowe i jedno spotkanie organizacyjne.

Dni skupienia dla członków i sympatyków PTT związane były z celebracją roku liturgicznego: Wielkopostny Dzień Skupienia (21 marca 2015) połączony był z wykładem nt. Roli świeckich w Kościele przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, a drugi, Adwentowy Dzień Skupienia (28 listopada 2015) otworzył wykład ks. dr. Jerzego Bieleckiego, rektora Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, nt. Szanse edukacyjne Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie dla młodzieży szkolnej.

Dużym sukcesem zakończyło się zorganizowane przez oddział w Sosnowcu 17 października 2015 r. sympozjum naukowe: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, które odbyło się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Patronat honorowy nad nim objął ks. bp dr Grzegorz Kaszak, biskup diecezjalny. Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących referatów: Postawy spowiednika – postawa penitenta: ta sama wiara, odmienne zadania (ks. prof. Józef Augustyn SJ), Pojednanie z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi (ks. dr Marek Dziewiecki), Przebaczenie i pojednanie w małżeńskich i rodzinnych sytuacjach kryzysowych (panel prowadzony przez ks. dr. hab. Pawła Sobierajskiego, mgr Agnieszkę Hajduk, dr Mirellę Krawczyk, mgr. Bartosza Krawczyka, prof. dr hab. Marka Walancika, Sytuacje niestandardowe w konfesjonale. Jak rozeznawać? (ks. prof. Józef Augustyn SJ, Przebaczenie i pojednanie w relacjach z bliskimi (ks. dr Marek Dziewiecki), Komunikacja interpersonalna w konfesjonale – między nami spowiednikami (o. dr Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap), Współczesne dylematy moralne penitenta (ks. prof. Jan Orzeszyna). Za organizację sympozjum odpowiadał ks. dr Michał Borda. Materiały z konferencji ukażą się drukiem.

Spotkanie organizacyjne poświęcone zaplanowaniu pracy oddziału w roku akademickim 2015/2016 miało miejsce 29 sierpnia 2015 r. W jego trakcie referat nt. Rozmawiajmy z uczniami – wyzwania współczesnej komunikacji edukacyjnej wygłosiła prof. dr hab. Eugenia Rostańska z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

3.13. Oddział terenowy PTT w Szczecinie

Został powołany do istnienia 8 grudnia 2011 roku i działa przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownikiem oddziału jest ks. inf. prof. dr hab. Andrzej Offmański. W roku sprawozdawczym oddział szczeciński PTT zorganizował 3 konferencje naukowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W dniach 15-16 czerwca odbyło się 12 już spotkanie zorganizowane wraz z katedrą katechetyki WT Uniwersytetu Szczecińskiego w Trzęsaczu. Tematem głównym była Formacja ducha pokuty i pojednania w kontekście nowej ewangelizacji. Konferencja składała się z trzech sesji: Miłosierdzie Boże a duch nawrócenia i pokuty w XXI wieku, Sakrament pokuty i pojednania w katechezie oraz Kształtowanie wrażliwości sumienia a dzisiejsza aksjologia. W konferencji wzięło udział 42 osób z całej Polski.

Druga konferencja zorganizowana wraz z Katedrą Teologii Pastoralnej 27 poświęcona była zagadnieniu: Kościół Franciszka - priorytety i wyzwania pontyfikatu. W jej trakcie wygłoszono szereg ciekawych referatów, m.in. Kościół pontyfikatu Franciszka (ks. dr hab. Wiesław Łużyński, UMK), Papieża Franciszka metafory Kościoła (ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US), Wizje Kościoła Y. Congara a papieża Franciszka (ks. dr Mariusz Jagielski, PWT Wrocław), Edukacyjny wymiar tweedów papieża Franciszka (ks. dr hab. Robert Nęcek, UPJPII), Kościół jako ewangelizacyjny zaczyn (ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, US), Troska o wspólny dom. Ekologia integralna papieża Franciszka (ks. dr Roman Misiak US). W konferencji wzięło udział 62 osoby.

Trzecia konferencja w roku sprawozdawczym odbyła się 14 listopada 2015 w Sali konferencyjnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i poświęcona była zagadnieniu: Wiara w sytuacji globalizmu. 1050 lat od Chrztu Polski. Po wprowadzeniu na temat nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia i 1050 rocznicy Chrztu Polski przestawiony został dwugłos: Ewangelizacja w Polsce i Pomorzu Zachodnim przez 1050 lat – spojrzenie historyka (ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US) oraz Wiara na Pomorzu Zachodnim 1050 lat później (XXI wieku) – spojrzenie socjologa (ks. dr Roman Misiak). Konferencji towarzyszyła żywa dyskusja. Do PTT przyjęto także 6 nowych członków.

3.14. Oddział terenowy PTT w Toruniu

Pracami oddziału kieruje ks. prof. dr. hab. Dariusz Zagórski. W roku sprawozdawczym odbyły się cztery zebrania zarządu, z których na szczególną uwagę zasługuje to z 20 maja, w trakcie którego wysłuchano odczytu dr Żanety Sztylc nt. Magdalena Mortęska – reformatorka edukacji dziewcząt w okresie potrydenckim. Oddział patronował w przygotowaniu dwóch konferencji: The Biblical Exegesis of Thomas Aquinas and its Contemporary Relevance (Toruń, 20-22 IV 2015) oraz TEKA (Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka) nt. Człowiek – czystość i brud (Toruń, 28-29 X 2015). Oddział PTT w Toruniu był głównym organizatorem konferencji: Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej (Toruń 2 XII) oraz położył podwaliny pod przygotowanie pracowni poświęconej Magdalenie Mortęskiej. W tym celu wyremontowany został gruntownie lokal i w pełni umeblowany. Członkowie PTT zebrali w tym czasie liczne materiały odnoszące się do historii życia i działalności benedyktyńskiej ksieni. Otwarcie pracowni nastąpi w roku 2016.

3.15. Oddział terenowy PTT we Włocławku

Został powołany w 90 roku istnienia PTT. Kierownikiem oddziału jest ks. dr hab. Lech Król. W roku sprawozdawczym odbyły się cztery spotkania naukowe. Pierwsze, 21 stycznia 2015 roku, miało charakter spotkania otwartego. W jego trakcie wykład nt. Idea legalizmu jako fundament Państwa Polskiego na wygnaniu (1939-1990), wygłosił dr hab. nauk humanistycznych Sławomir Cenckiewicz, historyk czasów najnowszych, były pracownik IPN, publicysta i pracownik UMK i WSKSiM w Toruniu. Drugie spotkanie zorganizowane dla członków Towarzystwa odbyło się 27 maja 2015 roku. W jego trakcie wykład pt. Józef Piłsudski a Kościół katolicki. W 80. rocznicę śmierci Marszałka, wygłosił ks. dr hab. Józef Dębiński, profesor historii WSKSiM w Toruniu. Trzecie spotkanie oddziału PTT we Włocławku odbyło się 22 października 2015 roku i miało kształt sesji modlitewno-naukowej poświęconej życiu konsekrowanemu. Strukturę spotkania tworzyły dwie części. Pierwsza miała miejsce w kościele seminaryjnym, w którym została sprawowana uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa. Homilię okolicznościową wygłosił ks. prof. dr hab. Jacek Kiciński z PWT we Wrocławiu. Natomiast druga część miała miejsce w auli kard. Stefana Wyszyńskiego, gdzie wykład pt. Ewangelia, proroctwo, nadzieja – w życiu i posłudze osoby konsekrowanej wygłosił także ks. prof. dr hab. Jacek Kiciński. Czwarte spotkanie oddziału odbyło się 9 grudnia 2015 roku i miało charakter uroczystej sesji naukowej poświęconej uczczeniu 70 urodzin ks. bp. Wiesława Meringa, ordynariusza włocławskiego. W części pierwszej spotkania ks. dr hab. Jacek Szymański, rektor Wyższego Seminarium we Włocławku, wygłosił laudację jubileuszową w której przedstawiając sylwetkę Jubilata wskazał na bardzo wymowne i charakterystyczne epizody z jego życia. Po niej ks. rektor dokonał promocji 17 tomu „Studiów Włocławskich”, dedykowanych Jubilatowi. W drugiej części spotkania naukowego wykład pt: Tajemnic słowa i sztuka jego przekazu, wygłosił ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś z UJPII. Warto podkreślić, że rocznik naukowy „Studia Włocławskie” uzyskał w ubiegłym roku w ramach ewaluacji 6 punktów.

3.16. Oddział terenowy PTT w Pelplinie

Został powołany w 2014 roku. Oddziałem liczącym obecnie 38 członków, kieruje ks. dr. hab. Janusz Szulist. W roku sprawozdawczym 20 listopada 2015 roku w gmachu Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie odbyło się doroczne spotkanie zarządu. Ponadto członkowie oddziału współorganizowali dwie konferencje: Pelpliński Areopag nt. Religijność Pomorza (24-25 kwietnia) wraz z Kurią Diecezjalną Pelplińską oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz ogólnopolską konferencję naukową nt. Posoborowa eklezjologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (Toruń, 10 grudnia) wraz z Wydziałem Teologicznym UMK. Trwają prace nad kolejnym Pelplińskim Areopagiem pt. Szkoła na Pomorzu, Pomorze w szkole, który odbędzie się 22-23 kwietnia 2016 roku. Oddział w Pelplinie wydaje „Studia Pelplińskie”, które w ostatniej ewaluacji MNiSW otrzymały 7 punktów.

3.17. Oddział terenowy PTT w Elblągu

Został powołany decyzją zarządu PTT 24 listopada. Jego organizacji podjął się ks. dr Krzysztof Kaoka. Uroczysta inauguracja działalności oddziału z udziałem ks. bp. Jacka Jezierskiego odbędzie się w Elblągu 26 kwietnia 2016 roku.

4. Uwagi końcowe

Do najważniejszych dokonań Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w roku sprawozdawczym należy zaliczyć powstanie oddziału terenowego w Elblągu. Mając na uwadze powstałe w latach 2011-2014 oddziały PTT w Szczecinie, Toruniu i Pelplinie, nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, że PTT faktycznie rozciągnęło swoją działalność na całą Polskę.

Godna podkreślenia jest bliska współpraca PTT z Sacro-Expo w Kielcach. Pozwala to członkom Towarzystwa kształtować i inspirować myślą religijną współczesną sztukę.

Po raz pierwszy Polskie Towarzystwo Teologiczne wzięło udział w konkursie Narodowy Program Rozwój Humanistyki MNiSW, składając 3 wnioski grantowe. Dużym sukcesem jest zakwalifikowanie jednego z nich: Kazania w kulturze polskiej, na opracowanie do 2019 roku czterech antologii kazań: adwentowych, bożonarodzeniowych, wielkanocnych i patriotycznych. W staraniach o granty godne podkreślenia są wysiłki kierownika sekcji wydawniczej UNUM – Sebastiana Wojnowskiego. Kierowane przez niego wydawnictwo uzyskało po raz pierwszy wyróżnienie FENIKS 2015 Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wyróżnienie to w kategorii «Seria Wydawnicza» przyznano za wydanie w ramach serii Kazania w kulturze polskiej trzech obszernych antologii kazań maryjnych, funeralnych i pasyjnych.

Na szczególne uznanie zasługuje ożywiona działalność oddziałów PTT w Sandomierzu i Sosnowcu oraz krakowskich sekcji teologii życia konsekrowanego, socjologiczno-pastoralnej, misjologicznej, duchowości, sztuki sakralnej.

Polskie Towarzystwo Teologiczne posiada status kościelnej osobowości prawnej o zasięgu ogólnopolskim. Stąd też zarząd PTT na ręce ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz księży biskupów obecnych na Walnym Zebraniu składa serdeczne podziękowanie Konferencji Episkopatu Polski za troskę władz kościelnych o rozwój Towarzystwa. Zarząd dziękuje również wszystkim aktywnym członkom Towarzystwa, którzy mimo wielorakich trudności czynią wszystko, aby działalność Towarzystwa była kontynuowana i służyła dalszemu uwrażliwieniu polskiego społeczeństwa na myśl teologiczną.

ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Panuś

prezes

Kraków, 23 lutego 2016