Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Drugie zebranie zarządu PTT w roku sprawozdawczym 2020 odbyło się 8 października 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną prowadzone było online przy pomocy Skype’a. Po modlitwie prezes, ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, pozdrowił wszystkich zebranych członków zarządu PTT. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 kierowników oddziałów i sekcji specjalistycznych. Swą nieobecność usprawiedliwili: prof. Tomasz Węcławowicz, o. dr Maciej Sadowski, ks. prof. Roman Sieroń, ks. prof. Janusz Królikowski.

Uczestnicy zebrania zgodnie z programem wysłuchali najpierw wykładu ks. dr hab. Witolda Ostafińskiego, sekretarza PTT, na temat: Jak mówić o Bogu aby nas słuchano i jak słuchać aby do nas mówiono? Zdaniem prelegenta odpowiedź na pytanie jak dziś mówić o Bogu, to podstawowy dylemat szczególnie współczesnego kaznodziejstwa, duszpasterstwa, a także całej teologii. W obecnej dobie chrześcijaństwo poszukuje języka nowego, bardziej komunikatywnego, zdolnego wyrazić doświadczenie wiary i przekazać je innym. „Nowa ewangelizacja” domaga się nie tylko powtórnego dotarcia do wiernych z orędziem ewangelicznym, ale również przekazania go za pomocą „nowego” języka - zrozumiałego i przystępnego, dostosowanego do języka, którym przemawia współczesna kultura. Zachowując swoją odrębność, język religijny ma być spontaniczny i autentyczny, to znaczy zanurzony w osobistym doświadczeniu współczesnego człowieka. Zawsze powinna być to mowa budująca religijnie, w której dochodzi do głosu jedyny w swoim rodzaju związek między propozycją Ewangelii a świadectwem, dialogiem, argumentacją. Ważne jest, aby to mówienie nie było jedynie monologiem, ale stawało się dialogiem, dzieleniem się, czasem nawet sporem. Aby język religijny spełnił swoją funkcję, przede wszystkim musi zostać dostrzeżony w natłoku informacji oraz wzbudzić zainteresowanie, czyli przezwyciężyć stan nieuwagi spowodowany wysokim stopniem zakłóceń, tzw. szumów informacyjnych. Nie może być oderwany od normalnego życia, zbyt „napuszony”, nieziemski, sztucznie hieratyczny, górnolotny, zniechęcający, nieznośny, lubujący się we frazesach i moralizatorskich formułkach. Niebezpieczna jest nadmierna teologizacja czyli tzw. „ubranżowienie” wywodów, retoryka zakazów i nakazów, retoryka negatywizmu, politykierstwo oraz ideologizacja języka. Jeśli to, co mówimy, nie dociera do umysłu, serca i woli słuchaczy, ponosimy klęskę, której powodem może być jakość komunikatu i sposób przekazu. Język sacrum, którego zadaniem jest pośredniczenie w nawiązywaniu komunikacji z ludzkim i z boskim wymiarem rzeczywistości, powinien być językiem zrozumiałym i zdolnym do zaakceptowania przez słuchacza.

W krótkiej dyskusji słuchacze wykładu podzielili się swoimi spostrzeżeniami podkreślając potrzebę szukania nowego, zrozumiałego dla naszych odbiorców języka, pozbawionego zwłaszcza teologicznego żargonu, hieratyczności i banalności. Postulowano także potrzebę podjęcia badań empirycznych nad słuchalnością i recepcją naszych kazań.

Następnie Ksiądz Prezes zapoznał członków zebrania z listem bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Poinformował on, że Konferencja Episkopatu Polski podczas 386. Zebrania Plenarnego, które odbyło się na Jasnej Górze w dniach 27-29 sierpnia 2020 r., zatwierdziła wybór Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego przeprowadzony podczas walnego zebrania w dniu 25 lutego tegoż roku. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o zatwierdzeniu Zarządu powiadomiony został również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Księża Biskupi przekazali wszystkim Członkom Zarządu serdeczne gratulacje i życzenia światła Ducha Świętego w podejmowaniu zadań, wynikających z powierzonych funkcji.

W dalszej części zebrania zarządu Ksiądz Prezes poinformował o promocji 22 tomu „Włocławskich Studiów Teologicznych”, dedykowanego ks. prof. Ireneuszowi Werbińskiemu. Uroczystość ta odbyła się we Włocławku, 16 czerwca. Brał w niej również udział Ksiądz Prezes. Przebieg tej uroczystości przybliżył zebranym ks. dr hab. Lech Król, kierownik Oddziału Włocławskiego PTT.

Kolejną uroczystością przeżywaną w czasie pandemii był złoty jubileusz kapłaństwa ks. prof. Andrzeja Offmańskiego, kierownika Oddziału Szczecińskiego PTT. Odbyła się ona w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie 12 września 2020. Polskie Towarzystwo Teologiczne reprezentował ks. prezes Kazimierz Panuś i ks. sekretarz Witold Ostafiński. Uczestniczący w zebraniu zarządu ks. prof. A. Offmański podziękował za modlitwy i podzielił się cennymi refleksjami ze swego bogatego życia kapłańskiego i naukowego.

W dalszej części zebrania zarządu omówione zostały aktualne problemy „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” i Wydawnictwa UNUM. Redaktor naczelny kwartalnika, ks. dr hab. Stanisław Wronka, zapewnił, że mamy wystarczającą ilość artykułów do rocznika 2020 i zaapelował o przysłanie nowych wartościowych tekstów na rok przyszły. Natomiast p. dyr. Sebastian Wojnowski przedstawił aktualne prace nad złożonymi do druku artykułami.

Ksiądz Prezes zwrócił się także do członków zarządu o wzięcie udziału w konkursach ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Ogłoszono zostały dwa nabory: jeden do 30 października 2020, a drugi do 31 stycznia 2021. Polskie Towarzystwo Teologiczne jako jednostka upowszechniająca naukę ma aktualnie rozpatrywany wniosek projektu Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych (cz. III). Dobrze byłoby gdyby członkowie Towarzystwa podjęli tę inicjatywę opracowując kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, etc., bądź wydając fundamentalne prace dokumentacyjne lub edycje krytyczne pism uznanych autorów. W opracowaniu wniosków grantowych wsparcia merytorycznego udziela pan dyr. Sebastian Wojnowski.

W trakcie zebrania przedstawiono także działalność sekcji i oddziałów terenowych Towarzystwa. Niestety pandemia koronawirusa ograniczyła w znacznym stopniu różne inicjatywy, także te związane z przygotowaniem jubileuszu stulecia PTT.

Do grona członków Towarzystwa przyjęty został o. dr Jerzy Nawojowski OCD, rekomendowany do Sekcji Życia Konsekrowanego przez s. prof. Adelajdę Sielepin.

Zebranie zakończono modlitwą za zmarłych członków Polskiego Towarzystwa Teologicznego, w tym w szczególności za zmarłego 4 października 2020 ks. prof. Stanisława Czerwika, wybitnego profesora teologii liturgii.

ks. dr hab. Witold Ostafiński
sekretarz PTT

ks. prof. Kazimierz Panuś
prezes PTT