Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (1 czerwca 2021)

Pierwsze statutowe zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w roku sprawozdawczym 2021 odbyło się w formie online 1 czerwca 2021 roku. Po modlitwie i przywitaniu wszystkich zebranych członków zarządu przez ks. prezesa prof. Kazimierza Panusia wysłuchano wykładu ks. dr. Stanisława Mieszczaka SCJ nt. Przygotowanie kapłana do sprawowania Eucharystii. Prelegent podkreślił, że temat ten we współczesnej literaturze teologicznej został zapominany, a praktyka obserwacyjna potwierdza niepokojący brak przygotowania do celebracji eucharystycznej. Potrzeba tego przygotowania wynika z troski o powagę, dostojeństwo, świętość celebracji i starania o to „abyśmy uczestniczyli w świętych obrzędach z żywą wiarą i gorącą miłością”. Dobre przygotowanie domaga się zaangażowania rozumu, woli i uczuć do tego, co kapłan będzie robił. Wiele nadużyć w celebracjach liturgicznych jest wynikiem egoizmu celebrujących, zapatrzenia we własne idee, własny sposób pojmowania celebracji i przekonania że to, co robi celebrans jest jedynie słuszne. Odnowionego spojrzenia wymaga także znane już w teologii od XX wieku pojęcie zgromadzenia liturgicznego. W świetle teologii liturgii zgromadzeniem liturgicznym jest Kościół, który się modli razem i wraz z Chrystusem Oblubieńcem wychwala Boga Ojca. Zgromadzenie liturgiczne ma pomóc wychodzić człowiekowi z jego codzienności i dotknąć sfery sacrum. Jest ono zorganizowane pod przewodnictwem celebransa, który jest tylko jeden i jest on ikoną Chrystusa, w którą wszyscy inni uczestnicy liturgii się włączają. Elementem, który może pomóc w przygotowaniu do celebracji eucharystycznej są modlitwy praeparatio ad Missam św. Ambrożego i św. Tomasza z Akwinu. Analizując je prelegent wskazał, że przypominają one o sensie celebracji, pomagają angażować i pobudzać wolę do świadomego podjęcia posługi oraz zawierają prośbę o godne traktowanie obrzędów. Kapłan prosi w nich także o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny dla siebie i wszystkich, którzy w tym samym dniu składają Najświętszą Ofiarę, by posługa ta była godna i miła Bogu. W dyskusji po wykładzie, w której brał udział ks. prof. Lech Król i o. dr A. Kukła CSsR, podkreślono potrzebę odnowienia formacji duchowej i liturgicznej, która nie tylko pomoże w celebrowaniu, ale i głębszym przeżywaniu Eucharystii.

W kolejnym punkcie zebrania Ksiądz Prezes poinformował zarząd o włączeniu dokumentacji archiwalnej PTT do zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Nastąpiło to, po uzyskaniu akceptacji ze strony abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, w dniu święta Matki Kościoła, 24 maja 2021 r. Stosowny dokument podpisali ks. prof. Kazimierz Panuś jako przekazujący i ks. prof. Jacek Urban, dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie jako przyjmujący. W skład przekazanej dokumentacji wchodzą m.in.: opracowanie ks. prof. Bolesława Przybyszewskiego – maszynopis przedstawiający spis członków PTT, dokumenty poszczególnych sekcji (filozoficznej, apologetyczno-religioznawczej), dokumenty z działalności prezesów, materiały z walnych zebrań, protokoły z tych walnych zebrań, materiały zgromadzone przez wieloletniego sekretarza PTT, ks. prałata Kazimierza Moskałę, teczka dokumentów historycznych zebranych przez ks. inf. Czesława Obtułowicza zawierająca pisma do Karola Wojtyły jako biskupa krakowskiego do różnych sekcji i odpowiedzi na zaproszenia jakie kierowano do niego ze strony PTT, dokumenty Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie rejestrujące oddział PTT w Krakowie po II wojnie światowej, w 1946 r., statuty Towarzystwa i starania o ich zatwierdzenie ich przez Konferencję Episkopatu Polski po roku 1990, księga protokołów zebrań i wzory zaproszeń. Warto dodać, że dokumentacja ta będzie dostępna dla wszystkich badaczy zgodnie z regulaminem Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Ksiądz Prezes poinformował także, że sprawozdanie z działalności PTT i sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało przekazane do KEP w Warszawie. Pogratulował także redakcji „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”, a szczególnie p. Sebastianowi Wojnowskiemu, dyrektorowi Wydawnictwa UNUM, sukcesu w staraniach o wysoką jakość naukową, także w ocenach europejskich, czego wyrazem jest certyfikat przyjęcia do norweskiej bazy czasopism humanistycznych ERIH PLUS. Włączenie do uznanych baz naukowych jest warunkiem starania się o ocenę ministerialną czasopisma, co będzie kolejnym krokiem redakcji. Jak poinformował redaktor naczelny pisma, ks. dr hab. Stanisław Wronka, redakcja zaprasza wszystkich chętnych, zwłaszcza spoza środowiska UPJPII, do zamieszczania w nim publikacji.

Ważnym punktem obrad była kwestia przygotowania do uroczystości stulecia PTT. S. prof. Adelajda Sielepin przedstawiła trzy główne piony wokół których obchody te będą się koncentrować. Pierwszy pion obejmie cztery debaty z zespołami panelistów, reprezentantów różnych polskich ośrodków naukowych na temat: teologia i współczesne wyzwania cywilizacyjne, nauka i ewangelizacja, sztuka i wiara, znaczenie towarzystw naukowych dla Kościoła. Jeden z tych paneli odbędzie się we Włocławku.

Drugi pion tworzyłoby sympozjum z sześcioma głównymi referatami, w których zostałyby poruszone zagadnienia: powstania Towarzystwa i środowiska naukowego PTT we Lwowie, publikacje naukowe PTT, rozwój i zasięg PTT (oddziały i sekcje), działalność pierwszych oddziałów PTT, kongresy teologiczne, PTT inspiracją dla życia Kościoła.

Trzeci pion stanowiłaby dwutomowa księga pamiątkowa. Pierwszy tom zawierałby panoramę prezesów PTT, laureatów Bene merenti oraz wybitnych członków PTT. W tomie drugim zamieszczone będą materiały z sympozjum oraz sprawozdania z działalności krakowskich sekcji specjalistycznych i oddziałów terenowych PTT. Propozycje opracowania poszczególnych tematów zostaną przedstawione zaproponowanym osobom.

Członkowie zarządu i kierownicy sekcji terenowych zaopiniowali pozytywnie przedstawiony program. O. Andrzej Kukła CSsR ponownie zadeklarował pomoc w medialnej obsłudze jubileuszu oraz opracowaniu logo tego wydarzenia. Ks. prof. Andrzej Offmański ze Szczecina zgłosił konieczność wyjścia z debatami poza krakowskie środowisko. Sprawa zorganizowania takich debat pozostaje ciągle otwarta. O. A. Kukła zaproponował przeprowadzenie jednej z debat na antenie TV TRWAM. Pomysł ten został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków zarządu. Ks. wiceprezes, prof. Piotr Kroczek, podkreślił konieczność wyjścia z informacją o jubileuszu poza struktury naukowe. Pomocą w tym mogą być katolickie media lokalne, dla których warto byłoby przygotować konkretne materiały informacje.

W trakcie zebrania w poczet członków zostali przyjęci nowi kandydaci zarekomendowani przez ks. prof. Andrzeja Offmańskiego: ks. dr Tadeusz Ceynowa, historyk Kościoła, oraz ks. dr Radosław Mazur, katechetyk. Obaj reprezentują środowisko teologiczne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Pozdrowienia z Oddziału Elbląskiego PTT przekazał wszystkim uczestnikom zebrania jego kierownik, ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, deklarując szerszą współpracę z PTT.

Spotkanie zakończono modlitwą za zmarłych członków PTT.

ks. dr hab. Witold Ostafiński

sekretarz PTT