Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (28 lutego 2023)

Pierwsze zebranie w bieżącym roku sprawozdawczym, a jednocześnie inaugurujące obchody wielkiego Jubileuszu 100-lecia PTT odbyło się 28 lutego 2023 roku (wtorek) o godz. 14.00 w czytelni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8.

Po powitaniu przybyłych kierowników oddziałów terenowych i sekcji specjalistycznych, pierwszym punktem zebrania było przygotowanie i organizacja uroczystości 100-lecia towarzystwa. Kwestię tę omówiła s. prof. Adelajda Sielepin przewodnicząca komitetu organizacyjnego tej uroczystości, który dla uczczenia jubileuszu zaplanował cztery debaty. W roku 2023 debatę lutową, majową i jesienną oraz w lutym 2024 – zamykającą obchody 100-lecia PTT.

W kolejnym punkcie zebrania podjęto decyzję o zmianie redaktora naczelnego czasopisma „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” (RBL). Ksiądz Prezes serdecznie podziękował dotychczasowemu redaktorowi ks. dr hab. Stanisławowi Wronce, który przez wiele lat z ogromnym oddaniem prowadził to naukowe pismo. W myśl art. 24 Statutu PTT, ustęp 9. funkcję redaktora naczelnego RBL jednogłośnie powierzono ks. prof. Romanowi Bogaczowi, który przyjmując te obowiązki poprosił jednocześnie o zwolnienie z kierownika sekcji biblijnej. Nowy kandydat na tę funkcję zostanie przedstawiony niebawem.

W związku z nominacją na prokuratora zakonu i wyjazdem do Rzymu o. Andrzej Kukła CSsR zrezygnował z funkcji kierownika sekcji prawa kanonicznego. Powołano na to miejsce ks. prof. Piotra Kroczka. Przyjęto także rezygnację ks. mgr Andrzeja Fydę z zajmowanej funkcji skarbnika.

W poczet członków PTT zostali przyjęci:

  • ks. mgr Kamil Szpilka, kapłan archidiecezji przemyskiej, doktorant filozofii UPJPII w Krakowie, prefekt WSD w Przemyślu, wykładowca przedmiotów filozoficznych w Instytucie Teologicznym w Przemyślu.
  • ks. dr Maciej radom, kapłan diecezji kieleckiej, dr homiletyki, pracownik i wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII.

Informując o planach i zamierzeniach oddziałów terenowych ks. dr hab. Lech Król zaprosił wszystkich członków PTT na konferencję – debatę zatytułowaną: Pandemia COVID-19 – wiara, Kościół, teologia, która odbędzie się 24 maja 2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Poprowadzi ją ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, a jej celem będzie ukazanie w perspektywie historycznej jak epidemie wpływały na pewne formy duchowości i przeżywania wiary w Kościele. Uczestnikami konferencji – debaty będą: dr hab. Remigiusz Ciesielski, prof. UAM, kulturoznawca, który wygłosi referat: Uczestnictwo w liturgii rzymskokatolickiej w okresie pandemii. Religioznawcze refleksje nad wynikami badań; dr hab. Ewa Stachowska, UW z referatem: Upadek czy zmiana? Religia i duchowość w czasach COVID – 19 oraz ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII, referat: Stan życia sakramentalnego i duchowego chrześcijan po pandemii COVID-19. 25 maja 2023 r. proponowana jest sesja wyjazdowa ze zwiedzaniem ciekawych miejsc kultu w diecezji włocławskiej.

Ks. prof. Stefan Ewertowski, kierownik oddziału PTT w Elblągu poinformował o zorganizowanej sesji pt. Posługa teologa dzisiaj. Prelekcję, wysłuchaną z wielkim powodzeniem i zainteresowaniem, wygłosił ks. prof. Robert Skrzypczak.

Spotkanie zakończono modlitwą w intencji zmarłych członków PTT.

 

ks. dr hab. Witold Ostafiński

sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego