Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie prezesa za rok 2013

1. STAN TOWARZYSTWA

1.1.

Poprzednie Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie odbyło się 26 lutego 2013 roku. Obejmowało ono część sprawozdawczą za rok 2012 oraz udzielenie absolutorium zarządowi za tenże rok. W drugiej części Walnego Zebrania wręczono medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego” ks. prof. dr. hab. Adamowi Kubisiowi i prof. dr. hab. Franciszkowi Adamskiemu, który w dalszej części zebrania wygłosił wykład pt. Czy rodzina ma przyszłość?

Rok 2013 był trzecim rokiem działalności zarządu Towarzystwa wybranego 23 lutego 2011 na trzyletni okres. Działał on w następującym składzie:

Zarząd

Prezes: ks. prof. dr hab. Kazimierz PANUŚ
Wiceprezes: ks. dr hab. Roman KULIGOWSKI, prof. UKSW
Sekretarz: ks. mgr Kazimierz MOSKAŁA
Skarbnik: ks. dr Andrzej MOJŻESZKO
Bibliotekarz: ks. dr hab. Jan BEDNARCZYK
Kierownik Sekcji Wydawniczej: mgr Sebastian WOJNOWSKI

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Tomasz JELONEK
Członkowie: ks. dr Sylwester JĘDRZEJEWSKI SDB
ks. dr Artur KARDAŚ CR

Sąd polubowny

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Jacek URBAN
Członkowie: o. prof. dr hab. Tomasz DĄBEK OSB
ks. dr hab. Stanisław HAŁAS SCJ, prof. UPJPII

1.2.

Z końcem 2013 roku Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie liczyło 903 członków. W roku sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 17 osób, w tym 4 do oddziału PTT w Szczecinie. Od ostatniego Walnego Zebrania do wiekuistego domu Ojca odeszli (wg posiadanych informacji): ks. kard. prof. dr hab. Stanisław Nagy SCJ, ks. prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk, ks. dr Zenon Mońka, ks. dr Zygmunt Zaborski (z oddziału częstochowskiego), ks. dr Jerzy Woźniak CM, ks. mgr Jan Palusiński SDB, ks. Stanisław Stodolak z Przemyśla oraz mgr Anna Zawodniak (doktorantka UPJPII w Krakowie, zginęła tragicznie w Tatrach w marcu 2012).

1.3.

Spełniając wymogi statutowe Zarząd odbył w roku sprawozdawczym cztery zebrania w dniach:

  1. 24 kwietnia 2013
  2. 23 września 2013
  3. 19 listopada 2013
  4. 25 lutego 2014

Podczas pierwszego zebrania wysłuchano wykładu o. dr. hab. Romualda Kośli OFM pt. Niektóre aspekty mariologii w kazaniach św. Bernardyna ze Sieny. Zarząd PTT w Krakowie zaaprobował zamiar powołania nowej sekcji PTT poświęconej teologii życia konsekrowanego. Jej organizację powierzono s. dr hab. Adelajdzie Sielepin CHR. Omówiono także wysiłki na rzecz rozszerzenia działalności PTT na nowe diecezje. W tym kontekście poruszony został problem współpracy z Towarzystwem Naukowym w Płocku i w Drohiczynie.

Drugie zebranie zarządu rozpoczął wykład ks. dr. hab. Andrzeja Nowickiego pt. Serce jako wiarygodne kryterium miłości. Omówiono formy uczczenia 90 rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Teologicznego, które powstało we Lwowie 23 lutego 1924 r. Uchwalono, że rok 2014 PTT będzie obchodzić jako Rok Jubileuszowy Towarzystwa. Kulminacyjnym wydarzeniem uczczenia tej rocznicy będą Walne Zebrania PTT w 2014 (otwierające) i 2015 (zamykające jubileusz). Zatwierdzono nowego kierownik oddziału PTT w Radomiu. Jest nim ks. dr hab. Marek Jagodziński. Omówiono realizację konkursu INDEX PLUS 2012 na umiędzynarodowienie RBL. Rocznik 2013 czasopisma PTT ukaże się w całości w języku angielskim.

Trzecie zebranie zarządu PTT w roku sprawozdawczym 2013 odbyło się w dniu 19 listopada 2013 roku w kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie. Uroczystą mszą świętą przy konfesji św. Jana z Kęt, patrona Polskiego Towarzystwa Teologicznego, rozpoczęto obchody Roku Jubileuszowego 90-lecia istnienia PTT. Mszę świętą pod przewodnictwem ks. inf. prof. Andrzeja Offmańskiego, kierownika oddziału szczecińskiego PTT koncelebrowali kapłani należący do zarządu Towarzystwa. Miłosierdziu Bożemu polecono zmarłych członków Towarzystwa oraz modlono się o błogosławieństwo Boże na dalsze lata pracy PTT. Po mszy świętej wykład pt. Program ideowy dekoracji kolegiaty uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie wygłosił prof. Tomasz Węcławowicz, kierownik Sekcji Sztuki Sakralnej. Podczas obrad zarządu poruszono formy uczczenia Roku Jubileuszowego 90-lecia istnienia PTT (wydanie księgi pamiątkowej, upowszechnienie informacji o PTT w mediach). Omówiono także wkład PTT w kanonizację bł. Jana Pawła II. Postanowiono, by pierwszy zeszyt kwartalnika „Ruch biblijny i liturgiczny” za rok 2014 wydawanego przez Polskie Towarzystwo Teologiczne poświęcony był różnym aspektom życia i działalności Karola Wojtyły – Jana Pawła II. S. prof. Adelajda Sielepin zreferowała zarządowi podjęte wysiłki na rzecz powołania Sekcji Teologii Życia Konsekrowanego, która swymi poszukiwaniami badawczymi będzie się dzieliła na łamach czasopisma „Via consecrata”. W końcowej części zebrania przyjęto do grona PTT 9 nowych członków z różnych stron Polski.

Na czwartym przewidzianym przez statut zebraniu Zarządu, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 25 lutego 2014 roku, powołano nowy oddział terenowy PTT we Włocławku. Jego kierownikiem został ks. dr. hab. Lech Król. Wyrażono także zgodę na powstanie nowego oddziału PTT w Pelplinie. Koordynatorem tych prac jest ks. dr hab. Janusz Szulist. Podczas czwartego zebrania zarządu PTT powołano także do życia Sekcję Teologii Życia Konsekrowanego i powierzono jej prowadzenie s. prof. Adelajdzie Sielepin. Omówiono także starania o granty ministerialne, problemy strony internetowej oraz tegoroczne konferencje naukowe organizowane przez PTT.

2. DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA

W ramach PTT w Krakowie działa studium syndonologiczne, 15 sekcji specjalistycznych i 14 oddziałów terenowych. PTT w Krakowie posiada także własną Sekcję Wydawniczą w postaci Wydawnictwa Unum.

2.1. Studium Syndonologiczne

Studium przy Polskim Towarzystwie Teologicznym w Krakowie moderował ks. doc. dr hab. Jerzy Chmiel. W roku sprawozdawczym, na skutek choroby moderatora, spotkania nie odbywały się.

2.2. Sekcja Biblijna

Kierownikiem sekcji jest ks. dr hab. Roman Bogacz. W roku sprawozdawczym sekcja zorganizowała dwa spotkania. Pierwsze, pod hasłem Czerpiąc siły z wiary przodków wpatrzeni w przyszłość, odbyło się 18 czerwca w Morawicy. Jego uczestnicy mieli możliwość zobaczenia ważnych miejsc historycznych i porozmawiania o kwestiach związanych z pracami Sekcji. Spotkanie miało także charakter integracyjny. Drugie spotkanie odbyło się 20 listopada w ramach sympozjum naukowego pt.: Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym, zorganizowanego z okazji Roku Wiary przez Sekcję Biblijną PTT wraz z Instytutem Nauk Biblijnych WT UPJP II. Referaty dotyczyły zagadnień wiary w Biblii: z punktu widzenia konkretnego człowieka (Kryzys wiary psalmisty – ukazany przez ks. dr Wojciecha Węgrzyniaka), poprzez zagadnienia związane z wiarą w Jezusa Chrystusa ukazywanego w Ewangeliach i problemami racjonalistów ze szkoły R. Bultmana (ks. dr S. Wronka), po bardzo głębokie podjęcie tematu wiary przez autora Listu do Hebrajczyków, który ukazał wiarę w Syna Bożego, oraz przykłady wiary starożytnych. W drugiej części sympozjum podjęto wątek przekazu wiary – czyli ewangelizacji, kwestię świadectwa aż po męczeństwo oraz problemy przekazu wiary i wyboru odpowiednich metod w katechezie biblijnej. Tego typu spotkania mają charakter święta Biblii w naszym środowisku.

2.3. Sekcja Teologii Moralnej

Sekcję prowadzi ks. dr Bogusław Mielec. W roku sprawozdawczym sekcja zorganizowała 21 maja wraz z innymi podmiotami (m.in. z Sekcją Pedagogiczno-katechetyczną) kolejne sympozjum z cyklu „Na skrzyżowaniu dróg. Teologia moralna i pedagogika”, którego tematem były Kryteria wychowania chrześcijańskiego. Wykłady i dyskusje dotyczyły znaków rozpoznawczych wychowania chrześcijańskiego w Biblii, Tradycji oraz w teologii moralnej. Osobny segment stanowiły wystąpienia ściśle pedagogiczne, poświęcone poszukiwaniu tych kryteriów w szeroko rozumianej pedagogice (zwłaszcza w kontekście cywilizacji medialnej). Materiały z tego sympozjum zostaną wydane drukiem.

2.4. Sekcja Homiletyczna

Przewodniczącym sekcji jest ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Panuś.W roku sprawozdawczym 2013 Sekcja Homiletyczna poświęciła wiele uwagi kaznodziejstwu ks. abp. Józefa Teodorowicza, z racji 75. rocznicy śmierci tego ostatniego ormiańsko-katolickiego arcybiskupa Lwowa. W związku z tym 7 grudnia 2013 roku kierownik sekcji wygłosił wykład pt. Myśl Boża względem Polski – kaznodziejstwo abp. Józefa Teofila Teodorowicza, podczas konferencji naukowej „Arcybiskup Józef Teofil Teodorowicz (1864-1938). Pasterz Kościoła ormiańskiego w Polsce, mąż stanu, kaznodzieja, pisarz”. Konferencja ta wpisana była w „Tydzień pamięci o ormiańskim arcybiskupie i polskim patriocie – Józefie Teodorowiczu”.Kierownik Sekcji Homiletycznej uczestniczył też 10 kwietnia 2013 r. w ogólnopolskim sympozjum mariologiczno-maryjnym Jasnogórska Szkoła Wiary, zorganizowanym przez Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze przy współpracy UPJPII wygłaszając wykład: Jasnogórska szkoła wiary wyzwaniem do nowej ewangelizacji.

2.5. Sekcja Socjologiczno-Pastoralna

Sekcja, którą kieruje ks. dr Stefan Dobrzanowski, skupia 16 naukowców z dziedziny socjologii, katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej, działających głównie w środowiskach naukowych Krakowa, Warszawy i Lublina. W roku sprawozdawczym sekcja zorganizowała dwa posiedzenia naukowe. Pierwsze z nich, 14 października, miało charakter organizacyjny i poświęcone było organizacji sesji pt. upowszechniania ideologii gender w Europie. Drugie spotkanie odbyło się w dniu 13 grudnia w Grocie św. Eliasza przy klasztorze OO. Karmelitów w Krakowie na Piasku. W jego trakcie poruszono aktualne sprawy z życia Kościoła i badań socjologicznych religijności, a wykład pt. Integralna wizja człowieka i jej wrogowie wygłosił prof. Franciszek Adamski. W ożywionej dyskusji poruszono zagrożenia dla człowieka, rodziny i małżeństwa wynikające ze strony ideologii gender.

2.6. Sekcja Duchowości

Kierownikiem sekcji jest ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal. Sekcja kontynuowała prace związane z wieloletnim programem badań naukowych pt. Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Jej efektem było zorganizowanie dwóch sympozjów na ten temat: 9 lutego – Zapatrzona w Boga i wsłuchana w człowieka. Św. Aniela Merici i jej dzieło realizowane przez z Urszulanki Unii Rzymskiej oraz 12 lutego – Misja bułgarska zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu. Materiały z tych konferencji ukazały się drukiem. W realizacji tych przedsięwzięć uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych z całego kraju, osoby świeckie i duchowne. Przyczynia się to do integracji środowiska naukowego i zaznajamiania z potencjałem środowiska UPJPII i PTT. Zaawansowane są prace nad VIII sympozjum z cyklu Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja, które poświęcone będzie „Dziennikowi” ks. Piotra Semenenki.

2.7. Sekcja Pedagogiczno-katechetyczna

Kierownikiem sekcji jest ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski. W roku sprawozdawczym sekcja zorganizowała wraz z Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie ogólnopolskie „Forum penitencjarne” (23.04.2013), a wraz z Sekcją Teologii Moralnej PTT konferencję „Kryteria chrześcijańskiego wychowania” (21.05.2013).

2.8. Sekcja Dogmatyczna

Kierownikiem sekcji jest ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJPII. W roku sprawozdawczym sekcja przyjęła nowych członków z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Na uwagę zasługują regularne comiesięczne spotkania członków sekcji poświęcone badaniom nad antykiem chrześcijańskim. Uczestniczy w nich ok. 15 osób, członków Sekcji z Opola, Katowic, Tarnowa, Lublina, Krakowa i Kalwarii. Trwają prace nad organizacją sympozjum na temat wolności w myśli wschodniochrześcijańskiej.

2.9. Sekcja Misjologiczna

Pracami sekcji, w ścisłej kooperacji ze Stowarzyszeniem Misjologów Polskich i Papieskimi Dziełami Misyjnymi Archidiecezji Katowickiej, kieruje ks. dr Grzegorz Wita.W ramach działalności sekcji misjologicznej 20 kwietnia został zorganizowany w Katowicach-Panewnikach II Kongres Misyjny Archidiecezji Katowickiej, w którym wzięło udział ponad 650 uczestników. W programie znalazły się także wykłady i dyskusje misjologiczne dla dorosłych i dla młodzieży. 8 czerwca odbył się XI Rajd Misyjny Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej w Ustroniu, współorganizowany przez Członków sekcji, wzięło w nim udział ponad 200 uczestników. W dniach 25 VI - 6 VII nad Jeziorem Wiktorii w Musoma w Tanzanii (Afryka) zostało zorganizowane I Spotkanie Śląskich Misjonarzy Fideidonistów. W dniach 15-21 VII 2013 r. kierownik sekcji uczestniczył w V Międzynarodowej Konferencji pt. „Missio inter-gentes – wyzwania i okoliczności” zorganizowanej przez International Association of Catholic Missiologists na Catholic University of Eastern Africa w Nairobi (Kenia). W dniu 20.07. wystąpił z referatem: „Mutual Hospitality of Religions”. W dniach 8-10 IX w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Paradyżu odbyła się konferencja misjologiczna, zorganizowana przez Stowarzyszenie Misjologów Polskich, w której udział wzięli członkowie sekcji misjologicznej PTT, a 19 X w Rybniku odbyła się II Pielgrzymka środowisk różańcowych archidiecezji katowickiej, podczas której ks. dr Grzegorz Wita wygłosił referat „Żywy Różaniec dla misji”. Ks. dr Grzegorz Wita przewodniczył pracom Komisji ds. Ewangelizacji II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zostało także przeprowadzonych osiem, comiesięcznych spotkań formacyjnych o tematyce misyjnej dla roczników święceń księży archidiecezji katowickiej, nadto liczne spotkania formacyjne oraz niedziele misyjne, którym towarzyszyły wykłady i spotkania. W duchu solidarności z chrześcijanami z Ziemi Świętej realizowany był projekt „Głosimy Jezusa ukrzyżowanego”, który umocnił świadomość powszechności Kościoła i odpowiedzialności za niego oraz wspierał zakup samochodów dla misjonarzy; członkowie sekcji opublikowali też kilka pozycji książkowych i artykułów.

2.10. Sekcja Prawa Kanonicznego

Kierujenią o. dr Andrzej Kukła CSsR. W roku sprawozdawczym członkowie sekcji organizowali i uczestniczyli w kilku ważnych sympozjach, takich jak: Międzynarodowe spotkanie pt. Il Codice: una riforma voluta e richiesta dal Concilio" 30 anni dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico. Una Giornata di studio promossa dal Pontincio Consiglio per i Testi Legislativi e dallÌstituto Internazionale di Diritto Canonico e Diritto comparato delle Religioni di Lugano (Rzym 25.01.2013); Contemporary Challanges for International Law-Human Rights Protection, Combating Terrorism and Prosecution of International Criminals (KUL Lublin, 15.04.2013); Sympozjum: Wiarę wyznawać, celebrować, przeżywać (Kraków 22.05.2013); Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów. pt. Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym (Kielce, 5-7.09.2012); XIII Konferencja Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej UPJP2 pod hasłem: Rodzina we współczesnej Europie (Kraków 13-14. IX. 2013) oraz sympozjum Czy polski Konkordat faworyzuje Kościół katolicki? (Kraków 14.11.2013). W ramach sekcji miały miejsce spotkania i konsultacje z o. dr. hab. Markiem Sajem CSsR wykładowcą UKSW. Kierownik sekcji – o. dr Andrzej Kukła podjął wykłady z prawa na Uniwersytecie USI (Univesita’ della Svizzera Italiana) w Lugano (Szwajcaria) i dzięki temu nawiązała się nowa współpraca z gronem profesorskim i studentami tegoż uniwersytetu, z prof. Libero Gerosa – dziekanem wydziału prawa na czele. Podejmowane są nadal próby nawiązania bliższych kontaktów naukowych z kanonistami z UKSW w Warszawie.

2.11. Sekcja Liturgiczna

Sekcję prowadzi ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ. W roku sprawozdawczym członkowie Sekcji podejmowali formację liturgiczno-pastoralną młodzieży, wiernych i duchownych. Ważnym sektorem jest formacja służby liturgicznej, nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej, fotografów i innych grup. We współpracy z ks. bp. prof. W. Świerzawskim sekcja wydała ośmiotomowy podręcznik liturgiki ogólnej i szczegółowej pt. Misterium Christi. W roku 2012 wyszły trzy tomy: „Fundamentalne rzeczywistości liturgii”, „Historia liturgii” i „Msza święta”. W 2013 wyszło pięć tomów: „Sakramenty i sakramentalia”, „Liturgia uświęcenia czasu”, „Rok liturgiczny”, „Sztuka w liturgii” i „Formacja liturgiczna”. Dzieło to jest zbiorem artykułów wszystkich polskich liturgistów i zostało opracowane we współpracy z Ośrodkiem Formacji Liturgicznej w Zawichoście. W dniach 23-24 października sekcja liturgiczna zorganizowała międzynarodowe sympozjum liturgiczne z cyklu „Ad fontes liturgicos” pt. „Reformy liturgii a powrót do źródeł”. Pod patronatem Instytutu Liturgicznego przywrócono dwuletnie Studium Katechumenalne, które przygotowuje do formacji w procesie chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Zorganizowano spotkanie ekumenicznego na temat liturgii św. Jana Chryzostoma, związane z promocją książki ks. prof. Stefana Koperka pt. Rekolekcje ze św. Janem Chryzostomem. Rozważania na kanwie Boskiej liturgii. Kierownik sekcji wygłosił referat na II Konferencji Naukowej pt. „Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych”, zorganizowanym przez Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z okazji obchodów1050 rocznicy chrztu Polski (11-12 czerwca) oraz na Kongresie Societas Liturgica pt. „Liturgical Reforms in the Churches” (5-13 sierpnia Würzburgu. Podjęto także wykłady z teologii liturgii w Instytucie Johna Newmana w Uppsali, 25-31 listopada.

2.12. Sekcja Sztuki Sakralnej

Sekcją kieruje dr hab. Tomasz Węcławowicz, prof. UPJPII. W roku sprawozdawczym działania Sekcji koncentrowały się na naukowych i popularno-naukowych wystąpieniach dotyczących zarówno badań architektoniczno-konserwatorskich w średniowiecznych kościołach Krakowa jak i treści historycznej architektury sakralnej, rozumianej jako tzw. tekst kultury. W marcu podczas Konferencji Naukowej pt. Forum Architecturae Poloniae Medievalis kierownik Sekcji wygłosił referat pt. Architektoniczny palimpsest zespołu klasztornego w Mogile, który był przygotowany dzięki pomocy członka sekcji O. Mateusza Kawy OCist (tekst referatu ukazał się drukiem w wydawnictwach Politechniki Krakowskiej a rezultaty szczegółowych badań konserwatorskich murów kościoła ukazały się drukiem w obszernej książce autorstwa kierownika Sekcji pt. Cocto latere nobilitavit: Ceglane mury średniowiecznych kościołów Krakowa). W kwietniu w związku z konferencją w Muzeum Historycznym miasta Krakowa pt „Kraków romański” kierownik Sekcji został poproszony o przygotowanie referatu w panelu wprowadzającym pt. Topographia sacra romańskiego Krakowa. (materiały po-konferencyjne przygotowuje aktualnie do druku Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa). W październiku zagraniczny członek sekcji dr Ales Pospisil zorganizował w Kutnej Horze spotkanie dla krakowskich konserwatorów zabytków sakralnych prezentując rezultaty swoich prac w kościele św. Barbary. W listopadzie i w grudniu w związku z 310 rocznicą konsekracji kościoła św. Anny w Krakowie kierownik Sekcji wygłosił krótkie referaty o treściach ikonograficznych dekoracji malarskiej i rzeźbiarskiej tego kościoła dla uczestników okolicznościowej konferencji naukowej i oddzielnie dla członków Zarządu PTT. W drugim półroczu minionego roku kierownik Sekcji opracował materiały do swej książki przygotowanej na 650-tą rocznicę konsekracji katedry wawelskiej. Książka ta poprzedzona słowem wstępnym ks. kardynała Stanisława Dziwisza będzie wkładem Sekcji w ten jubileusz, który zbiega się z jubileuszem 90-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

2.13. Sekcja Filozoficzna

Kierownikiem sekcji jest ks. dr hab. Henryk Majkrzak SCJ.

W roku sprawozdawczym zorganizowano 2 sesje naukowe: 8 czerwca – ku czci św. Jadwigi (wraz z Instytutem św. Jadwigi Królowej działającym przy klasztorze Ojców Karmelitów, ul. Karmelicka w Krakowie) w trakcie której kierownik sekcji wygłosił referat pt. Cnota mądrości w życiu św. Jadwigi królowej Polski oraz 19 października w WSD Księży Sercanów w Stadnikach – na temat Przyczyny filozofowania. Ponadto kierownik sekcji wygłosił 12 marca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wykład pt. Święty Tomasz z Akwinu jako człowiek, filozof i teolog, a 12 grudnia reprezentował Sekcję Filozoficzną PTT na międzynarodowym sympozjum pt. Spór o naturę ludzką, zorganizowanym przez Katedrę Metafizyki KUL. Zbliżającą się kanonizację papieża Jana Pawła sekcja uczci wydając książkę o heroizmie wiary Papieża-Polaka.

2.14. Sekcja teologii fundamentalnej

Kierownikiem sekcji jest ks. dr Damian Wąsek. W roku sprawozdawczym 2013 przedstawiciele Sekcji Teologii Fundamentalnej PTT organizowali, współorganizowali, bądź brali udział w wielu wydarzeniach naukowych. Angażowali się w sposób szczególny w inicjatywy o charakterze ekumenicznym i apologetycznym. Do najważniejszych dokonań należy zorganizowanie przez o. prof. dra hab. Andrzeja Napiórkowskiego sympozjum: Koncepcje teologii katolickiej (28 luty), referat kierownika sekcji pt. Foundations of the definition of faith in dialogue with Porta Fidei by Benedict XVI,wygłoszony podczas konferencji: L’ascolto della Parola di Dio, l’ascolto dell’altro (17 IV), wystąpienie dr hab. Marka Kity pt. Słowo Boże a dialog międzyreligijny, podczas konferencji: Debata wokół słowa (19 IV), o. prof. Andrzeja Napiórkowskiego pt. Co Duch Święty mówi do Kościoła? (por. Ap 2, 7). Sobór jako odpowiedź wiary na Słowo Boga, podczas konferencji: Wiarę wyznawać, przeżywać, celebrować (22 V) oraz Damiana Wąska z referatem Dziedzictwo mistrzów podejrzeń w Nowym Ateizmie, podczas konferencji: Mistrzowie podejrzeń: negacja, afirmacja czy przezwyciężenie? (20 XII). Wydarzenia te poprzedzane były spotkaniami i konsultacjami członków sekcji. Równocześnie toczyły się spotkania wokół głównych tematów teologii fundamentalnej. Członkowie sekcji opublikowali szereg artykułów naukowych i książek.

2.15. Sekcja Historyczna

Jej pracami kieruje ks. prof. dr hab. Józef Marecki. W roku sprawozdawczym sekcja nie złożyła sprawozdania.

3. ODDZIAŁY TERENOWE

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie działa także poprzez swoje oddziały terenowe. I tak:

3.1. Oddział terenowy PTT w Katowicach

Pracami oddziału, liczącego obecnie 19 członków, kieruje ks. dr hab. Andrzej Nowicki. W roku sprawozdawczym odbyły się dwa zebrania. Pierwsze, 25 marca, w sali Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zgromadziło oprócz członków oddziału katowickiego PTT także przedstawiciele świata gospodarki, kultury i mediów. W ramach tego spotkania wykład pt: Polityka spójności Unii Europejskiej wygłosił Europoseł dr Jan Olbrycht. Drugie spotkanie członków Sekcji Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Katowicach miało miejsce 21 października w ramach konferencji, stanowiącej podsumowanie Roku Kardynała Augusta Hlonda. Podczas tej konferencji referat na temat: Wymiar mariologiczny zawarty w duszpasterskim programie ks. kard. Augusta Hlonda wygłosił ks. dr Henryk Olszar (WT UŚ).

3.2. Oddział terenowy PTT w Częstochowie

Pracami oddziału kieruje ks. dr Jerzy Bielecki. W roku sprawozdawczym odbyły się 2 zebrania zarządu oddziału: 6 maja członkowie PTT uczestniczyli w prezentacji książki ks. dr Teofila Siudego pt. Matka naszego zawierzenia (dokonał jej ks. dr Jerzy Bielecki – kierownik Częstochowskiego Oddziału). 14 grudnia 2013 roku Częstochowski Oddział PTT współorganizował konferencję z okazji 45. rocznicy encykliki papieża Pawła VI Humanae Vitae oraz 30 rocznicy Karty Praw Rodziny pt. Gender – wyraz postępu czy śmiertelne zagrożenie dla cywilizacji życia i miłości. Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem profesorów – członków częstochowskiego oddziału PTT.

3.3. Oddział terenowy PTT w Przemyślu

Pracami oddziału liczącego 38 członków kieruje ks. dr hab. Wacław Siwak. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy zebrania członków i sympatyków oddziału: 14 lutego, z referatem ks. dr. Tadeusza Bratkowskiego Muzyka liturgiczna w pismach i wypowiedziach kard. Ratzingera - pap. Benedykta XVI; 12 czerwca, z referatem ks. dr. Arkadiusza Jasiewicza, Prezbiterium w okresie po-apostolskim. Przyczynek do dyskusji oraz 18 grudnia, z prezentacją książek ks. dr. Norberta Podhoreckiego, The dispute about the truth in the globalized world(Przemyśl2013) i Ks. Aleksander Pawłowski jodłowski proboszcz 1899 - 1932. Miejsce - osoba - dzieło, red. B. Majchrowicz, W. Siwak (Jodłówka- Rzeszów 2013), będącej pokłosiem sympozjum o tym samym tytule, odbytym 29 czerwca w sanktuarium maryjnym w Jodłówce. Wszystkim spotkaniom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

3.4. Oddział terenowy PTT w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kieruje nim o. dr hab. Romuald Kośla OFM. W roku sprawozdawczym Oddział PTT w Kalwarii Zebrzydowskiej, działający przy Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Bernardynów, zorganizował trzy spotkania. 15 marca odbyła się w Kalwarii Zebrzydowskiej sesja naukowa pod ogólnym tytułem: O wierze i zagadnieniach z niej wypływających, podczas której wygłoszono 4 referaty: Wiara w Biblii, zagadnienia wybrane (dr Edmund Świerczek OFM), Św. Bonawentura i bł. Jan Duns Szkot wokół zagadnień dotyczących wiary (dr hab. Romuald H. Kośla OFM), Małżeństwo a tzw. związki partnerskie w aspekcie prawa kanonicznego i świeckiego (dr Tytus Fułat OFM) oraz O ochronie życia poczętego (dr inż. Antoni Zięba). Drugie spotkanie oddziału odbyło się 8 listopada, z racji inauguracji roku akademickiego 2013/14 w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Bernardynów. Podczas uroczystości wykład pt. Pierworodny z całego stworzenia wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek. Trzecie spotkanie, 9 listopada, poświęcone było dwudziestoleciu działalności WSD OO. Bernardynów w nowym budynku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas sesji naukowej przedstawione zostały 4 referaty przybliżające budowę klasztoru i seminarium oraz różne aspekty podejmowanej w nim działalności.

3.5. Oddział terenowy PTT w Tuchowie

Kieruje nim o. dr Janusz Urban CSsR. W roku sprawozdawczym oddział w Tuchowie był współorganizatorem sympozjum misyjno-pastoralnego Redemptoryści świadkami obfitego odkupienia w Roku Wiary (29-31 stycznia), które składało się z części modlitewnej, formacyjnej i informacyjnej. Referaty na tematy świętości Jezusa i jej głoszenia, zdolności rozumu do poznania prawdy oraz słynnego misjonarza sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego CSsR wygłosili ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII, ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL oraz o. dr Paweł Drobot CSsR z Krakowa. 18 kwietnia zorganizowano spotkanie z dr. Antonim Ziębą na temat aktualnego stanu prawnego ochrony życia w Polsce i jego perspektyw. W dniach 11-12 października odbyło się sympozjum naukowent. W służbie obfitego odkupienia zorganizowane z okazji 130 rocznicy powrotu redemptorystów na ziemie polskie oraz 80 rocznicy śmierci sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego CSsR. Wygłoszone referaty koncentrowały się wokół postaci sławnego kaznodziei. W trakcie sympozjum odbyła się też premiera filmu dokumentalnego poświęconego jego życiu. W dniach 4-6 listopada odbyły się w Tuchowie warsztaty homiletyczne pt. Sztuka prezentacji słowa prowadzone przez Krzysztofa Najdowskiego z Augsburga w Niemczech. Miały one na celu zwiększenie efektywnego przekazu słowa zgodnie z zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

3.6. Oddział terenowy PTT w Kielcach

Pracami oddziału kieruje ks. dr Paweł Borto. W roku sprawozdawczym odbywały się regularne comiesięczne spotkania, na których dzielono się doświadczeniami z różnych konferencji naukowych i ważnych wydarzeń kulturalnych. Ponadto na szczególną uwagę zasługuje konferencja z cyklu Sacrum w kulturze, zorganizowana przez oddział kielecki PTT podczas Targów „SacroExpo”. W jej trakcie wygłoszono następujące referaty: „A może jednak piękno?” (ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski, wiceprezes PTT), „Ikony rosyjskie ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej” (dyr. Małgorzata Nikolska), „Mdły umysł do prawdy przez materialne rzeczy się wznosi”. Sacrae imagines katedry kieleckiej” (prof. dr hab. Marta Pieniążek-Samek), „Kielecka Biblia Pauperum? Malowidła ścienne w katedrze kieleckiej” (ks. dr Paweł Tkaczyk). Członkowie oddziału kieleckiego, ks. Paweł Borto i ks. Tomasz Siemieniec zaangażowali się w kilkutorowe prace związane z przygotowaniem strony internetowej czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne”, dostosowaniem strony merytorycznej i formalnej rocznika do nowych kryteriów ewaluacji czasopism naukowych oraz stworzeniem grona recenzentów. Podczas spotkań oddziału kieleckiego jego sekretarz, ks. Zbigniew Trzaskowski omówił przebieg trzech interdyscyplinarnych konferencji naukowych: Kategorie kultury - „Czas jako paradygmat kultury i natury”, „Literatura w obszarach innych sztuk. Problemy metodologiczne” oraz Święty Krzyż w twórczości współczesnych poetów kieleckich. Znaczącym osiągnięciem oddziału kieleckiego PTT było zainicjowanie przez ks. Andrzeja Kwaśniewskiego cyklu szkolenia przewodników po diecezji kieleckiej, zaplanowanego na 3 lata.

3.7. Oddział terenowy PTT w Sandomierzu

Pracami oddziału kieruje ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL. Oddział liczy 27 osób i działa przy Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. W roku sprawozdawczym 2013 oddział sandomierski podjął wiele form działalności. Był organizatorem bądź współorganizatorem pięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych: Wokół chrześcijańskiego Wschodu (Sandomierz, 13 IV), Dzieci i młodzież w obliczu zagrożenia patologiami społecznymi. Wychowanie - Profilaktyka – Terapia (Jasło, 20 IV), Postmodernistyczny człowiek - pielgrzym czy emigrant ze świata kultury biblijnej (Sandomierz, 26 XI), Profilaktyka i prewencja wobec zachowań ryzykownych młodzieży (Stalowa Wola – Tarnobrzeg, 25-26 IV), sympozjum międzynarodowe W trosce o rodzinę we współpracy z Instytutem Teologicznym we Lwowie (Lwów-Brzuchowice, 11 V) oraz dwóch cykli konferencji dla kapłanów, pierwszy uwrażliwiający na znaki, postawy i gesty w celebracji Eucharystii (10-12 IV), a drugi poświęcony nowej ewangelizacji w misji Kościoła i posłudze prezbitera (23-24 X). Członkowie sandomierskiego Oddziału PTT wzięli również udział w 36 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty, bądź prowadząc obrady. Prowadzono także wzmożoną działalność wydawniczą, czego owocem są 34 pozycje książkowe i artykuły, zamieszczone w pracach zbiorowych bądź na łamach: „Przeglądu Biblijnego”, „Kroniki Diecezji Sandomierskiej”, a zwłaszcza kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”, redagowanego przez kierownika oddziału, periodyku, który w ostatniej ewaluacji MNiSW uzyskał wysokie 8 punktów za każdy zamieszczony tam artykuł.

3.8. Oddział terenowy PTT w Tarnowie

Kierownikiem oddziału jest ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII. W roku sprawozdawczym kontynuowano badania nad dziejami diecezji tarnowskiej. Opublikowane prace, będące owocem podjęcia tego zagadnienia, obejmują już cztery tomy pod wspólnym tytułem Dzieje diecezji tarnowskiej. W roku 2014 ukaże się kolejny wolumin dotyczący dziejów Seminarium Duchownego w Tarnowie. Oprócz tego w stanie zaawansowanym jest tom, w którym zostaną zebrane wszystkie dokumenty papieskie łączące się z dziejami diecezji tarnowskiej. Wkrótce wydane zostaną także materiały z konferencji naukowej, jaka odbyła się w listopadzie 2012 r. w Mielcu, a dotyczącej kapłaństwa i antyklerykalizmu. Rzecz dotyczyła wspomnienia 100-lecia listu bp. Leona Wałęgi poświęconego antyklerykalizmowi i jego aktualności w naszych czasach. W listopadzie oddział tarnowski PTT włączył się w przeprowadzenie w Mielcu „Katolickich dni formacyjnych”, których tematem była w tym roku kwestia wychowania i udziału chrześcijan w tej ważnej kwestii społecznej.

3.9. Oddział terenowy PTT w Rzeszowie

Kierownikiem oddziału jest ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR. W roku sprawozdawczym członkowie oddziału PTT podejmowali różne inicjatywy promujące rozwój myśli teologicznej oraz przeciwdziałanie procesem dechrystianizacji i laicyzacji społecznej. Służyło temu m.in. sympozjum naukowe w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce (29 VI) pt. Ks. Aleksander Pawłowski. Jodłowiecki Proboszcz 1899 – 1932. Miejsce – Osoba – Dzieło, podczas którego referat na temat: Rodzina w kaznodziejskim nauczaniu ks. Aleksandra Pawłowskiego wygłosił kierownik oddziału; panel dyskusyjny: „Jan Paweł II – Papież Dialogu(19 X) – z udziałem m.in. Krzysztofa Zanussiego i rektora UR prof. dr hab. Aleksandra Bobko oraz 5 Międzynarodowe seminarium kół i ich mentorów: „Rodzina – centrum świata” (Rzeszów, 27 XI), podczas którego zaprezentowany został dokument przygotowawczy do Synodu Biskupów 2014 wstępne wyniki ankiety z Diecezji Rzeszowskiej. Wydano kolejny tom studiów teologiczno-filozoficznych „Resovia Sacra”, poświęcony 20-leciu istnienia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie (1993-2013). Ponadto członkowie rzeszowskiego Oddziału PTT opublikowali szereg artykułów w czasopismach teologicznych i pracach zbiorowych, m. in. w miesięczniku diecezjalnym „Zwiastowanie” oraz angażowali się w różnorodną działalność naukową i duszpasterską, m.in. prowadząc cykliczne lub autorskie audycje w Katolickim Radiu „VIA”.

3.10. Oddział terenowy PTT w Bielsku-Białej

Kierownikiem oddziału jest ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Borutka. Oddział liczy aktualnie 47 członków. W roku sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania w siedzibie Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej: 8 stycznia 2013 – spotkanie opłatkowe dla członków Bielskiego Oddziału PTT i środowiska akademickiego Podbeskidzia z udziałem ks. bpa Tadeusza Rakoczego; 20 kwietnia 2013 w ramach sesji naukowej referaty wygłosili: ks. prof. Edward Staniek - Przekaz wiary w Chrystusa według św. Pawła i bp dr hab. Grzegorz Ryś –Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary; 26 listopada 2013 – wykład pt.: Czy Kościół potrzebuje prawa? wygłosił ks. dr hab. Piotr Kroczek (UPJPII). Wykłady połączone były z dyskusją. Członkowie Bielskiego Oddziału PTT wzięli również udział w odbywającej się w dniach od 14-15 listopada 2013 r. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zmierzch”, organizowanej przez Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku –Białej wspólnie z Katedrą Literatury i Kultury Polskiej, Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

3.11. Oddział terenowy PTT w Radomiu

Kierownikiem oddziału jest ks. dr hab. Marek Jagodziński. W roku sprawozdawczym oddział, liczący obecnie 59 osób, współorganizował dwie konferencje naukowe. 23 maja sesję pt. Od Soboru Watykańskiego II do nowej ewangelizacji z wykładami: Recepcia Druheho vatikanskeho koncilu slovenskymi jezuitmi (prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD, Uniwersytet w Trnawie), Słowackie katechizmy - katecheza przed i po Soborze Watykańskim II (doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD, Uniwersytet w Tmawie), Od „Syllabusa” do „Dignitatis humanae” (prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, Wydział Teologiczny św. Andrzeja Boboli w Warszawie), Posoborowa reforma liturgii w Kościele w Polsce (ks. dr Dariusz Skrok, UKSW), Dialog Kościoła katolickiego z niewierzącymi a nowa ewangelizacja (ks. prof. Roman Kuligowski, UKSW). Dyskusję panelową pt. obecności i roli Kościoła w Europie w świetle nauczania Vaticanum II i założeń nowej ewangelizacji poprowadził prof. Józef Kulisz SJ. Druga konferencja naukowa, pt.Wiara wobec współczesności, została zorganizowana na zakończenie Roku Wiary w diecezji radomskiej 20 listopada. W jej trakcie wygłoszono następujące referaty: Kulturowe uwarunkowania wiary na przykładzie aktualnej sytuacji w Polsce (ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, UKSW), Kościół jako środowisko wiary (ks. Marek Jagodziński, kierownik oddziału) oraz Główne idee encykliki „Lumen fidei” papieża Franciszka (mgr lic. Marek Sobisz, doktorant UKSW).

3.12. Oddział terenowy PTT w Sosnowcu

Kierownikiem oddziału, liczącego aktualnie 36 członków jest ks. prof. zw. dr hab. Jan Orzeszyna. W roku sprawozdawczym odbyło się łącznie pięć spotkań: w tym dwa dni skupienia z sesją wykładową, jedno spotkanie robocze zarządu, jedno omówienie obronionej rozprawy doktorskiej oraz jedno sympozjum naukowe. Dni skupienia związane były z celebracją roku liturgicznego. Pierwszy - Wielkopostny Dzień Skupienia (16 marca) połączony był z nabożeństwem Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym i sesją wykładową. Ks. mgr lic. Tomasz Zmarzły omówił Biblijne rozumienie nowej ewangelizacji, ks. dr Paweł Pielka Świadectwo chrześcijańskie jako „język” w ewangelizacyjnym posłannictwie dzisiejszego Kościoła. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. bp dr Grzegorz Kaszak. Na drugi, Adwentowy Dzień Skupienia (7 grudnia) złożył się wykład ks. dr. Michała Bordy pt. Miejsce i rola współczesnych mediów w katechezie oraz msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kan. Leonarda Zagórskiego, dziekana dekanatu św. Franciszka z Asyżu w Łazach. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił ks. prałat Jan Szkoc pt. zlaicyzowania współczesnego obrazu postaci św. biskupa Mikołaja. Po mszy świętej dzielono się opłatkiem. 17 października członkowie sosnowieckiego oddziału PTT wzięli udział w obronie rozprawy doktorskiej ks. Dariusza Piaseckiego pt. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską w „Centonach Homeryckich’’ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 6 kwietnia odbyło się spotkanie robocze zarządu sosnowieckiego oddziału PTT. W związku z Rokiem Wiary rozpoczęto przygotowania do sympozjum diecezjalnego: Taka jest nasza wiara! Wyzwania ewangelizacyjne dzisiaj. Odbyło się ono 20 kwietnia 2013r. W sympozjum wzięli udział księża biskupi: Grzegorz Kaszak i Piotr Skucha. Pod dwóch głównych wykładach: Mądrość wiary (prof. Wojciech Giertych OP, teolog Domu Papieskiego w Rzymie) i Co to znaczy być człowiekiem wierzącym? (prof. Jacek Salij OP - UKSW Warszawa) oraz dyskusji odbyły się spotkania w grupach tematycznych, w których analizowano przekaz wiary w rodzinie (prof. Jacek Salij, Michał i Agnieszka Barszczewscy, ks. dr Andrzej Cieślik), wiara a kultura (prof. Wojciech Giertych, Dariusz Niebudek, ks. dr Paweł Sobierajski), Nowa Ewangelizacja (ks. Artur Sepioło, Roman Solecki, ks. dr Włodzimierz Skoczny), wyzwania dla wiary młodych (ks. Stanisław Kołakowski, Magdalena Żyła, ks. dr Paweł Pielka), wiara a media (Jan Pospieszalski, ks. Marek Gancarczyk, ks. Paweł Rozpiątkowski), wiara bez uczynków jest martwa (ks. Jacek Stryczek, Agnieszka Bartnik, Ewa Stasikowska-Dutka, ks. dr Wojciech Kowalski), wiara a katecheza (ks. dr Grzegorz Noszczyk, dr Elżbieta Tkocz, ks. dr Michał Borda).

3.13. Oddział terenowy PTT w Szczecinie

Został powołany do istnienia 8 grudnia 2011 roku i działa przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownikiem oddziału jest ks. inf. prof. dr hab. Andrzej Offmański. W drugim roku swojej działalności oddział szczeciński PTT zorganizował 3 konferencje naukowe. 10-11 czerwca w Trzęsaczu odbyła się konferencja naukowa pt. Współczesność – Wiara - Katecheza. Katecheza w służbie wiary, w której specjaliści z całej Polski analizowali problem wiary we współczesnym świecie (prof. Andrzej Potocki OP - UW, ks. prof. Zdzisław Kroplewski - US), wiarę jako pierwszorzędny cel katechezy (ks. prof. Janusz Bujak – US, ks. prof. Jan Szpet – UAM oraz możliwości pogłębienia wiary dzisiaj na katechezie, także w szkolnym nauczaniu religii (ks. prof. Roman Murawski – Warszawa, ks. dr Marek Korgul – PWT Świdnica). Teksty wystąpień ukaża się w „Colloquia Theologica Ottoniana”. Druga konferencja naukowa zorganizowana przez oddział szczeciński PTT wespół z Instytutem św. Siostry Benedykty od Krzyża (Edith Stein) odbyła się 19 października w Zielonej Górze na temat: Język Kościoła posoborowego. Z kolei 16 listopada w ramach zamknięcia Roku Wiary w budynku Kurii Metropolitalnej w Szczecinie odbyła się konferencja naukowa członków PTT na temat: Wiara we współczesnej rzeczywistości. Wykłady o aspekcie doktrynalnym wiary (fides quae creditur) przedstawił ks. prof. Janusz Bujak, a o aspekcie pastoralnym wiary ks. prof. Andrzej Draguła.

3.14. Oddział terenowy PTT w Toruniu

Zapoczątkował swoje istnienie 20 stycznia 2012 roku. Pracami oddziału kieruje ks. prof. dr. hab. Dariusz Zagórski. W roku sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania: 16 października, z odczytem kierownika oddziału pt. Św. Augustyn jako duszpasterz w świetle „Sermones” św. Augustyna i2 grudnia, poświęcone przygotowaniu dwóch konferencji, których współorganizatorem będzie Oddział Toruński PTT: 15-16 maja pt. Wiara i kultura. Hermeneutyka kulturowa i rekonfiguracja, oraz 7-8 czerwca: Camino Polaco. Teologia-Sztuka-Historia-Teraźniejszość. I Międzynarodowa Konferencja poświęcona Szlakom św. Jakuba. Członkowie oddziału brali udział w wielu sympozjach naukowych i mogą się poszczycić wydaniem kilku książek i artykułów naukowych.

4. UWAGI KOŃCOWE

Do najważniejszych dokonań Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w roku sprawozdawczym należy zaliczyć powstanie nowego oddziału PTT we Włocławku i zaawansowanie prac nad powstaniem nowego oddziału PTT w Pelplinie. Warto dodać, że w obecnej kadencji działania zarządu, a więc w latach 2011-2013 powstały oddziały PTT w Szczecinie i Toruniu. Dzięki temu PTT faktycznie rozciągnęło swoją działalność na całą Polskę. Mamy nadzieję, że prowadzone rozmowy zaowocują powstaniem dalszych oddziałów terenowych.

Godna podkreślenia jest bliska współpraca PTT z Sacro-Expo w Kielcach. Pozwala to członkom Towarzystwa kształtować i inspirować współczesną sztukę sakralną. Ważnym osiągnięciem jest także wygranie przez kwartalnik Ruch Biblijny i Liturgiczny, organ PTT, konkursu INDEX PLUS 2012 rozpisanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i uzyskanie środków na umiędzynarodowienie czasopisma.

Na szczególne uznanie zasługuje ożywiona działalność oddziałów PTT w Kielcach, Sandomierzu i Sosnowcu oraz krakowskich sekcji biblijnej, sztuki sakralnej, teologii fundamentalnej i misjologicznej. Godne podkreślenia jest także powołanie sekcji teologii życia konsekrowanego.

Polskie Towarzystwo Teologiczne posiada status kościelnej osobowości prawnej o zasięgu ogólnopolskim. Stąd też zarząd PTT na ręce ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz księży biskupów obecnych na Walnym Zebraniu składa serdeczne podziękowanie Konferencji Episkopatu Polski za troskę władz kościelnych o rozwój Towarzystwa. Zarząd dziękuje również wszystkim aktywnym członkom Towarzystwa, którzy mimo wielorakich trudności czynią wszystko, aby działalność Towarzystwa była kontynuowana i służyła dalszemu uwrażliwieniu polskiego społeczeństwa na myśl teologiczną.

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś