Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie prezesa za rok 2014

1. STAN TOWARZYSTWA

1.1.

Poprzednie Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie odbyło się 25 lutego 2014 roku. Otwierało ono obchody 90-lecia istnienia PTT. Składało się z dwóch części. W pierwszej, po wysłuchaniu sprawozdań prezesa, skarbnika, kierownika Sekcji Wydawniczej (Wydawnictwo UNUM) i przewodniczącego Komisji Kontrolującej udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2013, a następnie przeprowadzono wybory Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego na trzyletni okres (2014-2017). W drugiej części Walnego Zebrania wręczono medal „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego" JE. ks. bp. dr. Janowi Szkodoniowi i wysłuchano wykładu ks. prof. Edwarda Stańka nt. Teolog wobec współczesnego świata.

Rok 2014 był pierwszym rokiem działalności zarządu Towarzystwa wybranego 25 lutego 2014 r. na trzyletni okres. Działał on w następującym składzie:

Zarząd

Prezes: ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz PANUŚ

Wiceprezes: ks. dr hab. Roman KULIGOWSKI, prof. UKSW

Sekretarz: ks. mgr Kazimierz MOSKAŁA

Skarbnik: ks. dr Andrzej MOJŻESZKO

Bibliotekarz: ks. dr hab. Jan BEDNARCZYK

Kierownik Sekcji Wydawniczej: mgr Sebastian WOJNOWSKI

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: ks. prof. zw. dr hab. Tomasz JELONEK

Członkowie:ks. dr hab. Sylwester JĘDRZEJEWSKI SDB

ks. dr Artur KARDAŚ CR

Sąd polubowny

Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Jacek URBAN

Członkowie: o. prof. zw. dr hab. Tomasz DĄBEK OSB

ks. prof. dr hab. Stanisław HAŁAS SCJ

1.2.

Z końcem 2014 roku Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie liczyło 959 członków. W roku 2014 przyjęto do PTT 62 osoby, w tym 41 do nowo powstałego oddziału PTT w Pelplinie. Od ostatniego Walnego Zebrania do wiekuistego domu Ojca odeszli (wg posiadanych informacji): o. dr Otto Filek OCD, ks. prałat dr hab. Marian Jakubiec, ks. dr Jan Hojnowski SCJ, o. prof. dr hab. Marian Kanior OSB, o. prof. dr hab. Dionizy Łukaszuk OSPPE, ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL, ks. lic. Zenon Janyszek, ks. dr Bronisław Preder i ks. dr Marian Szczepański.

1.3.

Spełniając wymogi statutowe Zarząd odbył w roku sprawozdawczym cztery zebrania w dniach:

  1. 21 maja 2014 r.
  2. 29 września 2014 r.
  3. 24 listopada 2014 r.
  4. 25 lutego 2015 r.

Podczas pierwszego zebrania wysłuchano wykładu ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia, prezesa PTT, nt. Służyć wiekuistej Prawdzie. Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Teologicznego, w którym z racji Roku Jubileuszowego 90-lecia istnienia PTT ukazany został lwowski rodowód Towarzystwa, jego rozwój w Polsce międzywojennej, krakowską kontynuację po II wojnie światowej i dzieje najnowsze Towarzystwa po 1989 roku. Podjęto uchwałę wydania jubileuszowej księgi pamiątkowej, ilustrującej dzieje i dokonania Towarzystwa. Zarząd mianował kierowników krakowskich sekcji na nową kadencję 2014-2017. Z dwoma wyjątkami zostali nimi dotychczasowi kierownicy. Zmiany dotyczą jedynie sekcji socjologiczno-pastoralnej i studium syndonologicznego.

Nowym kierownikiem sekcji socjologiczno-pastoralnej, po rezygnacji ze względów zdrowotnych i osiągnięcia wieku emerytalnego dotychczasowego kierownika ks. dr Stefana Dobrzanowskiego, został prof. dr. hab. Franciszek Adamski. Natomiast dotychczasowe studium syndonologicznego, prowadzone przez wiele lat przez ks. doc. dr hab. Jerzego Chmiela, zostało – w celu ujednolicenia struktur PTT – przemianowane w sekcję syndonologiczną. Prowadzenie nowo utworzonej sekcji powierzono ks. mgr lic. Piotrowi Listopadowi.

W trakcie zebrania zaprezentowany został program pracy PTT na lata 2014-2017, przygotowany przez ks. wiceprezesa Romana Kuligowskiego. W dyskusji, jaka się wywiązała podkreślono aktualność i potrzebę zajmowania się w każdym oddziale i sekcji tematem: Chrześcijanie jutra w Europie, poruszania zagrożeń i wyzwań, jakie niesie wobec wierzących współczesny świat. Podjęcie tych zagadnień jest jak najbardziej misją naszego Towarzystwa. Polskie Towarzystwo Teologiczne włączyło się w uroczystości 650-lecia konsekracji katedry wawelskiej i wniosło pewien wkład w wydanie okolicznościowego albumu pt. Królewski kościół katedralny na Wawelu w rocznicę konsekracji 1364-2014.

Ks. Prezes przedstawił stan prac nad powołaniem nowego Oddziału PTT w Pelplinie prowadzonych przez ks. dr. hab. Janusza Szulista. Dyrektor Wydawnictwa UNUM, Sebastian Wojnowski, przedstawił koncepcję umiędzynarodowienia „Ruchu Biblijno-Liturgicznego", który za rok 2013 ukazał się w całości w języku angielskim i jest w pełni dostępny na stronie czasopisma. Przyjęto 5 nowych członków do PTT z Krakowa, Warszawy i Torunia. W wolnych wnioskach prof. F. Adamski zaproponował, by Towarzystwo żywo reagowało na odbiegające od chrześcijańskich tradycji postawy duchownych i świeckich bezpodstawnie krytykujących Kościół.

Drugie zebranie zarządu rozpoczął wykład o. dr. Andrzeja Kukły CSsR nt. Żywe inkubatory – dylematy macierzyństwa zastępczego. Przedstawiono stan prac nad przygotowaniem jubileuszowej księgi ilustrującej dzieje i dokonania Towarzystwa. Ks. prezes poinformował o inauguracji nowych oddziałów PTT: w Pelplinie (10.10.2014 r.) i we Włocławku (22.10. 2014 r.). W związku z rezygnacją ks. prof. Janusza Mastalskiego i ks. prof. Wojciecha Misztala, po ich wyborze na prorektorów UPJPII, powołano nowych kierowników krakowskich sekcji: Katechetyczno-Pedagogicznej – ks. dr. Grzegorza Godawę oraz Duchowości – ks. dr. Wojciecha Mleczkę CR. Zmiana nastąpiła także na stanowisku kierownika oddziału w Kalwarii Zebrzydowskiej. Oddział ten przez wiele lat prowadził o. dr hab. Romuald Kośla OFM. W związku z objęciem funkcji rektora Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Bernardynów przez o. dr. Rolanda Pancerza OFM został on nowym kierownikiem oddziału, który działa przy Seminarium Duchownym.

Trzecie zebranie zarządu PTT w roku sprawozdawczym 2014 rozpoczął wykład ks. inf. prof. dr hab. Andrzeja Offmańskiego nt. Ewangelizacyjna odnowa katechezy w duchu katechumenatu pochrzcielnego. Ksiądz Prezes przekazał relację z uroczystości otwarcia oddziałów PTT w Pelplinie (10 X) i we Włocławku (22 X) oraz stan prac nad księgą jubileuszową 90-lecia istnienia PTT. Do grona członków PTT przyjęto 41 osób z Pelplina. W końcowej części zebrania ustalono program dzisiejszego Walnego Zebrania PTT, wieńczącego obchody 90-lecia istnienia PTT.

Na czwartym przewidzianym przez statut zebraniu Zarządu, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 25 lutego 2015 roku, zaprezentowano księgę jubileuszową, pt. W służbie Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2015. Zachęcono do starań o granty ministerialne w ramach trwającego aktualnie konkursu na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki (NPRH – 2015) – moduł „Tradycja" 1.a i 1.b. Termin składania wniosków upływa 23 marca br. Omówiono także realizację programu PTT Chrześcijanie jutra w Europie i tegoroczne konferencje naukowe na ten temat.

W ramach PTT działa 17 krakowskich sekcji specjalistycznych i 16 oddziałów terenowych. PTT w Krakowie posiada także własną Sekcję Wydawniczą w postaci wydawnictwa Unum.

2. DZIAŁALNOŚĆ KRAKOWSKICH SEKCJI TOWARZYSTWA

2.1. Sekcja Biblijna

Kierownikiem sekcji jest ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII. W roku sprawozdawczym sekcja zorganizowała dwa spotkania. Pierwsze, przedwakacyjne, odbyło się 17 czerwca w Morawicy. Miało ono charakter rekreacyjny i integracyjny. W jego trakcie omówiono program Polskiego Towarzystwa Teologicznego na lata 2014-2016 pt. Chrześcijanie jutra w Europie. Drugie spotkanie odbyło się dniu 11 grudnia, w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3. Poświęcono je tematowi: Peszer jako metoda egzegetyczna. Zagadnienie to przedstawił ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski. W trakcie zebrania ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas zaprezentował program kolejnego sympozjum, które odbędzie się 5 marca 2015 roku i poświęcone będzie dokumentowi Papieskiej Komisji Biblijnej O natchnieniu i prawdzie w Piśmie Świętym.

2.2. Sekcja Teologii Moralnej

Sekcję prowadzi ks. dr Bogusław Mielec. W roku sprawozdawczym sekcja zorganizowała Sekcja była współorganizatorem sympozjum pt. Od wiedzy do mądrości. Integralny rozwój przedsiębiorcy. Odbyło się ono w dniu 15 maja w auli WSD przy ul. Podzamcze 8. Wykłady i dyskusja zawierały mocno wyeksponowany wątek moralny w kontekście działalności współczesnego przedsiębiorcy. Gościem specjalnym spotkania był Chris Lowney, autor książki Heroiczne życie. Sympozjum zgromadziło liczne grono przedsiębiorców działających w duszpasterstwie „Talent". Jednym z organizatorów był ks. dr Marek Leśniak, członek naszej Sekcji.

2.3. Sekcja Homiletyczna

Kierownikiem sekcji jest ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Panuś. W roku sprawozdawczym Sekcja Homiletyczna zorganizowała 18 listopada w sali akademickiej przy kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie uroczystą promocję książek wydanych w serii Kazania w Kulturze Polskiej. Edycje kolekcji tematycznych. Na wstępie, kierownik sekcji ks. prof. Kazimierz Panuś, przedstawił stan badań nad kaznodziejstwem polskim. Następnie wydane w tej serii Kazania maryjne zaprezentował prof. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kazania funeralne prof. Marek Skwara (Uniwersytet Szczeciński), a Kazania pasyjne prof. Janusz Gruchała (Uniwersytet Jagielloński). Naukowe opracowanie tych trzech antologii zawierających polskie kazania maryjne, funeralne i pasyjne od XIV do XXI wieku jest doniosłym wydarzeniem z uwagi na fakt, że kaznodziejstwo polskie pozostaje wciąż ogromnym obszarem najbardziej zaniedbanego badawczo działu naszego piśmiennictwa. Tymczasem stanowi cenny materiał źródłowy do poznania dziejów języka, literatury, sztuki, kultury religijnej, duchowości i obyczajów.

2.4. Sekcja Socjologiczno-Pastoralna

Nowym kierownikiem sekcji został prof. dr. hab. Franciszek Adamski. W okresie sprawozdawczym Sekcja odbyła 3 spotkania, na których dyskutowano nad treścią i formą działalności Sekcji pod kątem jej ożywienia i dostosowania do Programu PTT na lata 2014-2016 Chrześcijanie jutra – nadzieje i obawy. Uznano, że należy podjąć problematykę małżeństwa i rodziny oraz uwarunkowań przemiany głębi i form religijności w wybranych środowiskach społecznych i lokalnych - z położeniem nacisku na formy religijności kształtowanej poprzez duszpasterstwo pielgrzymkowe i miejsca kultu maryjnego. Referat na ten temat wygłosił o. prof. Andrzej Potocki OP - od lat prowadzący w tym zakresie pionierskie badania, przedstawiając, wypracowany przez siebie warsztat badawczy i wyznaczając pola wraz z zakresem badań oczekujących realizacji.

Pod koniec 2014 roku dyskutowano nad przedstawioną przez kierownika Sekcji propozycją zorganizowania Konferencji naukowo-dydaktycznej, która ukazałaby pozytywny obraz małżeństwa i rodziny, jaki niesie przesłanie ewangeliczne, który winien być przeciwstawiany propagowanej i dalece już realizowanej wizji rodziny w pełni zsekularyzowanej, czy wręcz sprzecznej z prawem natury. Ze względu na toczący się Synod Duszpasterski o Rodzinie i przekazaną przez jego Sekretariat Ankietą – skierowaną do środowisk naukowych i duszpasterskich – postanowiono odłożyć sprawę konferencji na czas późniejszy, natomiast zająć się ankietą. W trakcie dyskusji wypracowano stanowisko Sekcji – jako odpowiedź na ankietę, przekazując je Wydziałowi Duszpasterstwa Rodzin oraz uczestnikowi Synodu – księdzu arcybiskupowi S. Gądeckiemu. Przewodniczący Sekcji przedstawił w Kurii Archidiecezjalnej propozycję tematyczną konferencji względnie kongresu Dobra Nowina o Rodzinie.

2.5. Sekcja Duchowości

Kierownikiem sekcji jest od września 2014 r. ks. dr Wojciech Mleczko CR. Sekcja kontynuowała prace związane z wieloletnim programem badań naukowych nt. Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja. Jej efektem było zorganizowanie dwóch sympozjów na ten temat, a następnie przygotowanie do druku materiałów pokonferencyjnych: Wokół „Dziennika" o. Piotra Semenenki (tom VIII serii Duchowość klasztorów polskich, red. ks. Wojciech Mleczko CR, Kraków 2014), Pomóc korzystać z dobroci Boga: duchowość bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk i jej dzieło, (tom IX serii Duchowość klasztorów polskich, red. ks. Wojciech Misztal). Trwają przygotowania nad kolejnym sympozjum z tej serii: Zmartwychwstańcy: ku duchowemu odrodzeniu społeczeństwa – w 175. rocznicę śmierci Sługi Bożego Bogdana Jańskiego. Podjęte przez sekcję prace przyczyniają się do wymiany myśli, integracji środowiska naukowego oraz promowania dalszych badań nad duchową spuścizną polskich zakonów i jej oddziaływaniem.

2.6. Sekcja Pedagogiczno-katechetyczna

Kierownikiem sekcji jest od września 2014 r. ks. dr Grzegorz Godawa. W roku sprawozdawczym sekcja współuczestniczyła w organizacji Międzynarodowej Sesji Naukowej „Dialog i służba społeczna Jana Pawła II", która odbyła się 3 kwietnia w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Celem sesji było pogłębienie rozumienia myśli społecznej Świętego Papieża. Kolejny rok będzie poświęcony pogłębianiu współpracy z Sekcją Socjologiczno-Pastoralną, czego zamierzonym efektem jest wspólna organizacja konferencji dotyczącej rodziny. Działalność Sekcji obejmie również obszary współpracy z przedstawicielami Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w organizacji wydarzeń naukowych.

2.7. Sekcja Dogmatyczna

Kierownikiem sekcji jest ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJPII. W roku sprawozdawczym sekcja przyjęła nowych członków z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Na uwagę zasługują regularne comiesięczne spotkania członków sekcji poświęcone badaniom nad antykiem chrześcijańskim. Uczestniczy w nich ok. 15 osób, członków Sekcji z Opola, Katowic, Tarnowa, Lublina, Krakowa i Kalwarii. Trwają prace nad organizacją sympozjum o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie.

2.8. Sekcja Misjologiczna

Pracami sekcji, w ścisłej kooperacji ze Stowarzyszeniem Misjologów Polskich i Papieskimi Dziełami Misyjnymi Archidiecezji Katowickiej, kieruje ks. dr Grzegorz Wita. Najważniejszym osiągnięciem sekcji w roku sprawozdawczym było zorganizowanie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 22 maja Międzynarodowej Konferencji Misjologicznej pt. Kościół na końcu świata. Latynoskie oblicze Kościoła katolickiego. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu polskich i zagranicznych misjologów i misjonarzy z Polski i Ameryki Południowej. Współorganizatorami było także Stowarzyszenie Misjologów Polskich oraz Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej. O istnieniu i funkcjonowaniu sekcji misjologicznej i możliwościach współpracy informowano także podczas dorocznego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Misjologów Polskich w dniach od 7 do 9 września 2014 r. w Czchowie i Tarnowie. Temat sekcji misjologicznej PTT przewijał się także podczas obrad Krajowej Rady Misyjnej działającej przy Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, której członkiem jest kierownik sekcji misjologicznej. Podobnie rzecz się ma z posiedzeniami Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W ramach tych spotkań ks. dr Grzegorz Wita wygłosił referaty: Sugestie przed IV Krajowym Kongresem Misyjnym (Warszawa, 26 lutego), Pozyskiwanie osób świeckich do współpracy misyjnej (Krajowe Spotkanie PDM, Częstochowa, 16 września). W roku sprawozdawczym odbyły się także tradycyjne wydarzenia promujące tematykę misji, takie jak: III Kongres Misyjny Archidiecezji Katowickiej (Rybnik, 24 maja), Rajd Misyjny (Ustroń, 14 czerwca, z udziałem ok. 200 osób) oraz doroczna pielgrzymka środowisk różańcowych w katowickiej katedrze (18 październik) z referatem Misyjne zaangażowanie Żywego Różańca. Sekcja pomogła także w organizacji dwumiesięcznego pobytu w Polsce, Niemczech i Włoszech 5 młodych Peruwiańczyków, w trakcie którego odbyły się liczne spotkania i debaty na temat funkcjonowania i oddziaływania misji. W grudniu 2014 r. został wydany pierwszy numer półrocznika „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Katowickiej" propagujący tematykę misyjną i misjologiczną. Członkowie sekcji opublikowali także kilka artykułów.

2.9. Sekcja Prawa Kanonicznego

Kieruje nią o. dr Andrzej Kukła CSsR. W roku sprawozdawczym członkowie sekcji podejmowali ważne zadania dotyczące bieżących problemów prawnych w życiu Kościoła. Kierownik sekcji – o. dr Andrzej Kukła podjął wykłady z prawa na Uniwersytecie USI ( Univesita' della Svizzera Italiana) w Lugano (Szwajcaria) i dzięki temu nawiązała się owocna współpraca z gronem profesorskim, studentami wydziału prawa na tymże uniwersytecie i z prof. Libero Gerosa, dyrektorem DireCom na czele. Kierownik sekcji wygłosił także w Lugano wykład w czasie sympozjum: Diritto dell SVA e Prelature Personali e La costituzione Apostolica Anglicanorum Coetibus (06-07.03). Członkowie sekcji uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne (Katowice, 8-10. 09), XIV Międzynarodowej Konferencji Co nas łączy, co nas dzieli w Europie (UPJPII, Kraków 26-27. 09) oraz sympozjum nt. Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych (UKSW) z udziałem m.in. abp. dr Fransa Daneelsa PPraem. z Sygnatury Apostolskiej i ks. dr. Carlosa Encina Commentza z Penitencjarii Apostolskiej. W ramach obchodów roku życia konsekrowanego o. dr hab. Marek Saj CSsR, wydał książkę Życie konsekrowane w pytaniach i odpowiedziach (Wydawnictwo „Homo Dei", Kraków 2015). Podejmowane są nadal próby nawiązania bliższych kontaktów naukowych z kanonistami z innych uczelni, w tym z Lateranem i Gregorianą w Rzymie.

2.10. Sekcja Liturgiczna

Sekcję prowadzi ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ. W roku sprawozdawczym członkowie Sekcji podejmowali formację liturgiczno-pastoralną młodzieży, wiernych i duchownych oraz prace nad niektórymi aspektami liturgii na Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016. Ważnym sektorem jest formacja animatorów służby liturgicznej, nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej, fotografów i innych grup. Spośród przygotowanych i przeprowadzonych przez sekcję sympozjów na szczególną uwagę zasługuje spotkanie ekumeniczne na temat liturgii św. Jana Chryzostoma, związane z promocją książki ks. prof. Stefana Koperka pt. Rekolekcje ze św. Janem Chryzostomem. Rozważania na kanwie Boskiej liturgii, które miało miejsce 20 stycznia 2014 r. oraz międzynarodowa konferencja naukowa na temat Tradycja, teraźniejszość i przyszłość przekazu muzyki kościelnej w kontekście współczesnych interpretacji i tendencji. Muzyka i wiara młodych, która odbyła się 21 października. Stworzyła ona dobrą okazję do dyskusji na temat sposobu wyrażania wiary przez młodych w muzyce oraz jaką muzykę należy przygotować na celebrację Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

2.11. Sekcja Sztuki Sakralnej

Sekcją kieruje prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz. W roku sprawozdawczym działania Sekcji koncentrowały się na naukowych i popularno-naukowych wystąpieniach związanych z jubileuszem 650-lecia konsekracji Katedry Wawelskiej. W związku z tym kierownik Sekcji opracował monografię średniowiecznych dziejów budowy katedry pt. Królewski kościół katedralny na Wawelu. W rocznicę konsekracji 1364-2014. Książka została wydana przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne w wersji dwujęzycznej polskiej i angielskiej przy wsparciu finansowym PTT oraz Wydziału Historii i Dziedzictwa Uniwersytetu Jana Pawła II. Tekst autora został poprzedzony słowem wstępnym JE Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza oraz dwoma obszernymi i erudycyjnymi esejami: historycznym, o rytuale konsekracji napisanym przez ks. prof. Jacka Urbana, członka PTT, dyrektora Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej oraz historyczno-styloznawczym prof. Paula Crossleya z Londynu, znawcy architektury Europy Środkowej, członka zagranicznego PAU. Na międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej wspomnianemu jubileuszowi katedralnemu, która odbyła się w marcu, w murach krakowskiego Archidiecezjalnego Seminarium członkowie sekcji (kierownik i prof. Andrzej Włodarek) wygłosili referaty o dziejach budowy katedry. Członkowie Sekcji brali także udział w popularyzowaniu wiedzy na temat badań architektoniczno-konserwatorskich w średniowiecznych kościołach jak i treści historyczno-artystycznych architektury sakralnej. W kwietniu, w trakcie Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej i Konserwatorskiej w Urzędzie Miasta Krakowa dr Ales Pospisil wygłosił referat o własnych pracach konserwatorskich w kościele Św. Barbary w Kutnej Horze a O. Mateusz Kawa OCist uczestniczył w obradach konferencji poświęconej Sztuce i Kulturze Zakonu Cystersów zorganizowanej w czerwcu przez Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Jana Pawła II.

2.12. Sekcja Filozoficzna

Kierownikiem sekcji jest ks. dr hab. Henryk Majkrzak SCJ. W roku sprawozdawczym zorganizowano 3 sesje naukowe: 8 marca w WSD Księży Sercanów w Stadnikach na temat encykliki Jana Pawła II Fides et Ratio, 21 czerwca wraz z Instytutem św. Jadwigi Królowej działającym przy klasztorze Ojców Karmelitów w Krakowie w trakcie której kierownik sekcji wygłosił referat pt. Istota polityki w 'De regno' św. Tomasza z Akwinu oraz 18 grudnia w gmachu WSD Ojców Paulinów w Krakowie nt. Filozofia Bożego imienia a odkrywanie tajemnicy bytu ludzkiego, w trakcie którego wykłady wygłosili: s. prof. dr hab. Teresa Obolevich (UPJPII), ks. dr hab. Henryk Majkrzak (SF PTT), o. dr. Michał Handzel (SF PTT) oraz o. dr Rafał Wilk (WSD ZP). Sekcja filozoficzna uczciła także kanonizację papieża Jana Pawła II wydając książkę: Watykan. Papieskie formacje zbrojne, autorstwa ks. H. Majkrzaka SCJ.

2.13. Sekcja teologii fundamentalnej

Kierownikiem sekcji jest ks. dr Damian Wąsek. W roku sprawozdawczym 2014 przedstawiciele Sekcji Teologii Fundamentalnej PTT organizowali, współorganizowali, bądź brali udział w wielu wydarzeniach naukowych. Angażowali się w sposób szczególny w inicjatywy o charakterze ekumenicznym i apologetycznym. Do najważniejszych dokonań należą dwa sympozja: Skarby Kościoła, zorganizowane przez o. prof. dra hab. Andrzeja Napiórkowskiego 24 lutego oraz: O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticanum II pół wieku później, zorganizowane 18-19 listopada 2014 r. przez ks. prof. dra hab. Łukasza Kamykowskiego. Należy także odnotować dwa wykłady: ks. prof. Tadeusza Dzidka nt. Ks. Stefan Pawlicki – uniwersytecka osobowość, wygłoszone podczas konferencji: Wkład Wydziału Teologicznego w dzieje UJ (14 maja) oraz kierownika sekcji nt. Natura wolnej woli i konsekwencje jej posiadania. Teologia katolicka w konfrontacji z neurobiologią, wystąpienie podczas konferencji PAN w Poznaniu zatytułowanej: Dusza - Umysł - Wolna wola (27 listopada). Do najważniejszych publikacji naukowych członków sekcji należą: A. Napiórkowski, Kościół bez Kościoła. Świadek wiary (Kraków 2014); tenże, Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II zostaną doktorami Kościoła? Polscy święci apostołami Bożego miłosierdzia? (Niepokalanów 2014) oraz D. Wąsek, Nowa wizja zarządzania Kościołem (Kraków 2014).

2.14. Sekcja Historyczna

Jej pracami kieruje ks. prof. dr hab. Józef Marecki. W roku sprawozdawczym sekcja nie złożyła sprawozdania.

2. 15. Sekcja teologii życia konsekrowanego

Sekcja ta została powołana przez Zarząd PTT 25 lutego 2014 r. Jej organizatorem i kierownikiem jest s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR. Sekcja prowadzi dynamiczną działalność. W roku sprawozdawczym odbyła pięć spotkań: 14 marca, 6 czerwca, 29 sierpnia, 21 listopada oraz 21 stycznia 2015 r. Ich przedmiotem był program działalności sekcji oraz bieżące dokumenty Stolicy Apostolskiej z okazji Roku Życia Konsekrowanego w Kościele. Aktualnie sekcja liczy 13 osób z Krakowa, Lublina i z Warszawy. Działalność sekcji zmierza do odkrywania i uzasadniania teologicznego wymiaru konsekracji oraz podnoszenia świadomości i wiedzy na temat konsekracji w środowiskach świeckich, jak też u samych osób konsekrowanych. Członkowie sekcji są autorami haseł do Encyklopedii Życia Konsekrowanego, red. przez księży klaretynów i do Encyklopedii Katolickiej KUL t. 19 i 20 (r. 2014), artykułów na temat konsekracji w czasopiśmie „Życie Konsekrowane" i w innych, publikacji na temat życia konsekrowanego i wydawania dokumentów Stolicy Apostolskiej z okazji Roku Życia Konsekrowanego, opracowywania materiałów formacyjnych i Zeszytów Formacji Duchowej oraz wywiadów na temat życia konsekrowanego zamieszczonych na łamach czasopism.

Członkowie sekcji przejawiają dużą aktywność pastoralną i popularyzatorską w formie rekolekcji i konferencji do wspólnot konsekrowanych i do świeckich, a także z okazji Roku Życia Konsekrowanego, czego przykładem referat w Tarnowie do zakonów diecezji tarnowskiej pt. „Rola przełożonych w przygotowaniu i przeżywaniu Roku Życia Konsekrowanego we wspólnocie".

Sekcja rozpoczęła cykl sesji studyjno-formacyjnych pt. Życie z wiary. Pierwsza z nich odbyła się 21 października w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie nt. Chrzest-przymierze-konsekracja. Materiały z niej, poszerzone o dodatkowe artykuły na ten temat, ukażą się jako pierwszy tom serii zainicjowanej przez sekcję. Druga sesja z tego cyklu zatytułowana „Bliskość i spotkanie" jest przygotowywana na 3 marca br. w Centrum Resurrectionis w Krakowie. Cieszy fakt, że spotkania sekcji są twórcze, a zainteresowanych i kandydatów do sekcji przybywa. Jest to znak, że powołanie tej nowej sekcji w PTT jest naprawdę wolą Bożą.

2. 16. Sekcja syndonologiczna

Powstała 21 maja 2014 z przekształconego studium syndonologicznego, prowadzonego przez wiele lat przez ks. doc. dr hab. Jerzego Chmiela. W roku sprawozdawczym, na skutek choroby moderatora, spotkania nie odbywały się. Prowadzenie nowo utworzonej sekcji powierzono ks. mgr lic. Piotrowi Listopadowi.

3. ODDZIAŁY TERENOWE

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie działa także poprzez swoje oddziały terenowe. I tak:

3.1. Oddział terenowy PTT w Katowicach

Pracami oddziału, liczącego obecnie 19 członków, kieruje ks. dr hab. Andrzej Nowicki. W roku sprawozdawczym odbyły się dwa zebrania. Pierwsze, 5 maja, w ramach sesji naukowej zorganizowanej z okazji 90 rocznicy powstania Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach ks. dr Damian Bednarski (WT UŚ) wygłosił referat nt. Kleryk Jan Macha wśród wychowanków Śląskiego Seminarium Duchownego, a ks. dr Henryk Olszar (WT UŚ) nt. Instytucje poza kościelne działające w gmachu Wyższego śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Drugie spotkanie odbyło się 22 listopada. W ramach konferencji wprowadzającej w Rok Życia Konsekrowanego wykład nt. Wiara Maryi drogą pielgrzymującego Kościoła wygłosił ks. dr hab. Andrzej Nowicki, kierownik oddziału. W spotkaniach oddziału, które odbywają się w gmachu Seminarium Duchownego, na Wydziale Teologicznym bądź w sali domu parafialnego parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, biorą także udział studenci teologii i zaproszeni goście.

3.2. Oddział terenowy PTT w Częstochowie

Pracami oddziału kieruje ks. dr Jerzy Bielecki. W roku sprawozdawczym odbyły się 2 zebrania zarządu oddziału. Członkowie Częstochowskiego Oddziału PTT przygotowywali szereg spotkań o charakterze naukowym w trakcie których wygłoszono następujące referaty: ks. dr Jacek Kapuściński, Z „Niedzielą" na co dzień. Formacja społeczno-religijna w latach 1926-1939 (3 marca) oraz Praktyki archiwalne w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej (29 maja), ks. dr hab. Paweł Maciaszek, Troska o małżeństwo i rodzinę w wypowiedziach polityków w prasie katolickiej (4 maja), ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, Genderdobrodziejstwo czy przekleństwo (22 marca) i ks. dr Teofil Siudy, Przesłanie objawień maryjnych w Gietrzwałdzie (22 kwietnia).

Z okazji zapowiedzianej na 12 września 2015 roku koronacji obrazu Matki Bożej w Praszce członkowie Częstochowskiego Oddziału PTT przygotowywali i współorganizowali konferencje dotyczące rozwoju kultu maryjnego w sanktuarium w Praszce. Materiały z tych konferencji zostały zamieszczone w książce ks. dr Stanisława Gasińskiego pt. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, której prezentacja odbyła się 6 grudnia 2014 roku.

3.3. Oddział terenowy PTT w Przemyślu

Pracami oddziału liczącego 38 członków kieruje ks. dr hab. Wacław Siwak. W okresie sprawozdawczym miały miejsce 2 zebrania członków i sympatyków Oddziału PTT: 3 maja 2014 r. odbyło się zebranie wyjazdowe w ramach sympozjum naukowego pt. Matka Boża Pocieszenia z jodłowskiego sanktuarium. Historia – teologia – kult, odbytego w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce w trakcie którego członkowie Towarzystwa wygłosili następujące referaty: Z dziejów sanktuarium MB Pocieszenia w Jodłówce w okresie staropolskim – ks. dr Henryk Borcz, Kult MB Pocieszenia w Jodłówce w czasach współczesnych (1982-2014) – ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch oraz Łaskawość Jodłowskiego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia w świetle „Kroniki łask" – ks. dr hab. Wacław Siwak. Referaty te oraz inne materiały zostały wydane drukiem w publikacji pt. Matka Boża Pocieszenia z jodłowskiego sanktuarium. Historia – teologia – kult, red. W. Siwak, Jodłówka-Przemyśl 2014, ss. 312, która miała również swoją promocję w czasie trwania sympozjum. Drugie spotkanie odbyło się 13 listopada 2014 r. w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. W jego trakcie wysłuchano referatu ks. dr Norberta Podhoreckiego nt. Pryncypia teologiczne katolickiej szkoły tybingeńskiej w myśli i dziele kard. Waltera Kaspera. Spotkania te połączone były z ożywioną dyskusją.

3.4. Oddział terenowy PTT w Kalwarii Zebrzydowskiej

W roku sprawozdawczym kierował nim o. dr Roland Pancerz OFM, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Bernardynów, przy którym działa oddział PTT. Zorganizowano dwa spotkania naukowe. Pierwsze odbyło się 8 listopada, w święto bł. Jana Dunsa Szkota, patrona WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2014/15. Podczas uroczystości wykład nt. Nauczanie społeczne Kościoła o pracy ludzkiej w XX w. wygłosił o. dr Wiktor Piotr Tokarski OFM, wykładowca na KUL w Lublinie oraz w WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej.

29 listopada, we współpracy z Instytutem Studiów Franciszkańskich w Krakowie, Oddział kalwaryjski PTT zorganizował sesję naukową zatytułowaną Mistyczki franciszkańskie. W jej trakcie wygłoszono 4 referaty: Modlitwa św. Klary z Asyżu (o. dr Syrach Janicki OFM, Katowice-Panewniki), Trynitarna obecność. Droga duchowego rozwoju św. Anieli z Foligno 1248-1309 (o. dr hab. Wiesław Block OFMCap, Papieski Uniwersytet Antonianum, Rzym), Miłość i cierpienie. Życie mistyczne bł. Anieli Salawy 1881-1922 (o. dr Andrzej Zając OFMConv, Instytut Studiów Franciszkańskich Kraków) i Duchowa sylwetka Elizy Cejzik, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza (s. mgr lic. Alicja Kazimiera Grabowska WNO (Warszawa).

3.5. Oddział terenowy PTT w Tuchowie

Kieruje nim o. dr Janusz Urban CSsR. W roku sprawozdawczym oddział w Tuchowie był współorganizatorem trzydniowego sympozjum misyjno-pastoralnego nt. Bądźcie gotowi świadczyć sprawie człowieka (29-31 stycznia). W jego ramach wygłoszono następujące wykłady: Gender – od tolerancji do totalitaryzmu (ks. prof. Dariusz Oko, UPJPII), ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM) ukazał zasadnicze prawdy dotyczące człowieka w świetle encykliki „Fides et Ratio", podkreślając wielkie znaczenie tego nauczania w dobie postmodernizmu i w obliczu różnych kierunków próbujących zniekształcić prawdę o człowieku, a o. dr hab. Marek Saj CSsR (UKSW) Zwalnianie z kar kościelnych w sakramencie pokuty i pojednania.

W dniach 22-26 września odbyły się Dni Formacji Redemptorystowskiej, czyli spotkanie młodych kapłanów redemptorystów w ramach stałej formacji duchowo-pastoralnej. W roku sprawozdawczym było ono poświęcone duszpasterstwu młodzieży. Z kolei w dniach 3-5 listopada w Tuchowie ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII, przeprowadził warsztaty homiletyczne na temat drogi metanoi w osobistym, rodzinnym, społeczny i eklezjalnym życiu człowieka.

Warto jeszcze odnotować wykłady gościnne: Rzecz o malarstwie, jakie 25 listopada wygłosili: Adam Mamczur, artysta malarz, ks. prof. Stanisław Ziemiański SJ, ks. dr hab. Dariusz Tabor CR oraz o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB.

3.6. Oddział terenowy PTT w Kielcach

Pracami oddziału kieruje ks. dr Paweł Borto. W roku sprawozdawczym odbywały się regularne comiesięczne spotkania członków, na których dzielono się doświadczeniami z różnych konferencji naukowych i ważnych wydarzeń kulturalnych. Warto zwrócić uwagę na dwa z tych spotkań: październikowe i grudniowe. Lejtmotywem pierwszego była książka ks. Zbigniewa Trzaskowskiego, wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, zatytułowana Auslese in Deutsch. Literatur als Wertvorstellung, w której na kanwie biografii i twórczości wybranych autorów literatury europejskiej (Friedrich Durrenmatt, Nelly Sachs, Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Fiodor Dostojewski, Ingeborg Bachmann, Zbigniew Herbert, Isaac Bashevis Singer, Gertrud Fussenegger, Franz Grillparzer, Inge Merkel, Claude Simon) obok zagadnień aksjologicznych poruszone zostały również wątki teologiczne. Natomiast w trakcie grudniowego spotkania ks. Zbigniew Trzaskowski przedstawił zawartość tomu zbiorowego Debaty Świętokrzyskie, vol. 1/2014, pod red. Krzysztofa Brachy i Marzeny Marczewskiej, pokłosia ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej dziedzictwu religijno-kulturowemu Świętego Krzyża. Oprócz artykułów o nachyleniu historycznym ważne miejsce w dyskursie naukowym zaprezentowanym podczas konferencji znalazła m.in. problematyka języka Kazań Świętokrzyskich, artystycznego bogactwa regionu Świętego Krzyża i twórczości poetów z Kielecczyzny o Świętym Krzyżu.

Na szczególną uwagę zasługuje także konferencja z cyklu Sacrum w kulturze, zorganizowana przez oddział kielecki PTT podczas Targów „SacroExpo". Była ona poświęcona zagadnieniu: Invisibile per visibilem… Kultura religijna i średniowiecze z perspektywy Kielc. W trakcie jej trwania wygłoszono następujące referaty: Jana Pawła II rozumienie kultury (ks. dr hab. Roman Kuligowski, prof. UKSW), Kościół wobec folkloru w Polsce późnego średniowiecza (dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK), Parafie w średniowieczu na obszarze obecnej diecezji kieleckiej. Stan i perspektywy badań (dr Piotr Kardyś, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Skarżysko-Kamienna) oraz Program Studium Historii Diecezji Kieleckiej (ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Archiwum Diecezji Kieleckiej).

Ważnym nurtem działalności Oddziału Kieleckiego PTT są prace nad „Kieleckimi Studiami Teologicznymi", których redaktorstwo naczelne przejął ks. Paweł Borto. Za priorytet kolegium redakcyjne wyznaczyło sobie dostosowanie rocznika do wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego norm ewaluacyjnych i uzyskanie możliwie najwyższej punktacji za zamieszczane w nim artykuły naukowe.

3.7. Oddział terenowy PTT w Sandomierzu

Pracami oddziału kieruje ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL. Oddział liczy 27 osób i działa przy Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. W roku sprawozdawczym 2014 oddział sandomierski podjął wiele form działalności. Był organizatorem bądź współorganizatorem dwóch międzynarodowych konferencji naukowych: pierwsza z nich odbyła się w ramach Sandomierskich spotkań z Biblią podejmując temat: Człowiek współczesny – kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? (25 listopada); druga podjęła temat: Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych (29 maja). Członkowie sandomierskiego Oddziału PTT wzięli również udział w 42 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty, bądź prowadząc obrady. Prowadzono także wzmożoną działalność wydawniczą, czego owocem są 23 pozycje książkowe i artykuły, redagowane bądź zamieszczone w pracach zbiorowych na łamach: „Roczników Teologicznych", „Kroniki Diecezji Sandomierskiej", a zwłaszcza kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina", redagowanego przez kierownika oddziału, periodyku, który w ostatniej ewaluacji MNiSW (XII 2014) potwierdził posiadane 8 punktów za każdy zamieszczony w nim artykuł.

3.8. Oddział terenowy PTT w Tarnowie

Kierownikiem oddziału jest ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII. W roku sprawozdawczym kontynuowano badania nad dziejami diecezji tarnowskiej. Owocem tych poszukiwań są już cztery obszerne tomy opublikowane w ostatnich latach pod wspólnym tytułem: Dzieje diecezji tarnowskiej. Do druku przygotowane są dalsze dwa: pierwszy będzie poświęcony dziejom seminarium tarnowskiego, z okazji dwusetlecia tej instytucji, a drugi będzie zbiorem dokumentów papieskich dotyczących diecezji tarnowskiej.

W marcu 2014 r. członkowie PTT włączyli się w przygotowanie otwarcia w Mielcu szkoły katolickiej, przygotowując jej zaplecze ideowe poprzez wygłoszone referaty. W listopadzie 2014 r. członkowie PTT wygłosili 4 referaty w Mielcu, włączając się tym samym w dni formacyjne, których celem było propagowanie katolickiej nauki społecznej i wskazywanie na potrzebę i możliwości zaangażowania politycznego katolików. W ramach propagowania nauczania św. Jana Pawła II członkowie tarnowskiego oddziału PTT współpracują z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „Kana" w Nowym Sączu, głosząc comiesięczne konferencje w ramach cyklu Wielkie dzieło wychowania wierne przesłaniu świętego Jana Pawła II. W ramach tej współpracy przygotowano również kolejny cykl konferencji na rok 2015, który decyzją Sejmu jest Rokiem Jana Pawła II.

3.9. Oddział terenowy PTT w Rzeszowie

Kierownikiem oddziału jest ks. dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR. W roku sprawozdawczym członkowie PTT prowadzili systematyczną działalność naukowo-dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, na Uniwersytecie Rzeszowskim, na Politechnice Rzeszowskiej i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Podejmowano różne inicjatywy promujące rozwój myśli teologicznej oraz przeciwdziałanie procesem dechrystianizacji i laicyzacji społecznej. Służyły temu m.in. sympozjum naukowe: Jawornik i ślady przeszłości (26 kwietnia), z referatami ks. dr Sławomira Zycha i kierownika oddziału; konferencja naukowa Okruchy historii w 100 rocznicę wybuchu i działań I Wojny Światowej w Karpatach (18 października, VIII Spotkanie Ekumeniczne, Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach) w trakcie której wygłoszono referaty: Kapelani c. k. armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej (ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, UR) oraz Bitwa gorlicka w relacji ks. Bronisława Świeykowskiego (ks. dr Sławomir Zych, KUL), konferencja biblijna (8 listopada) w Myczkowcach Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego z wykładem wprowadzającym „Biblijna koncepcja stworzenia ks. prof. Tomasza Jelonka (UPJPII). Referaty wygłosili także m.in. ks. dr Marek Dzik (Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie) nt. Rozumienie kary i nagrody w wychowaniu według Biblii i ks. dr. hab. Jacenty Mastej (KUL) Czy Jezus wiedział, że jest Mesjaszem - mesjańska świadomość Jezusa. 17 grudnia 2014 w Rzeszowie odbyło się sympozjum naukowe: Benedykt XV w setną rocznicę wyboru. Osoba – Posługa – Dzieła, zorganizowane przez Zakład Historii Nowożytnej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie z dużym wkładem członków PTT. Wydano kolejny XX tom studiów teologiczno-filozoficznych „Resovia Sacra" dedykowany pierwszemu biskupowi diecezji rzeszowskiej JE ks. bp. Kazimierzowi Górnemu, w 30 rocznicę święceń biskupich. Rocznik zawiera teksty z teologii, prawa kanonicznego, historii Kościoła, w języku polskim, angielskim i włoskim. Wielu autorów to członkowie PTT. „Resovia Sacra" w 2014 r. została zgłoszona do baz naukowych. Jej treść jest indeksowana m.in. w bazie bibliograficznej polskich naukowych czasopism BazHum, prowadzonej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, a archiwalne numery dostępne są na stronie internetowej www.resoviasacra.wsd.rzeszow.pl. Ponadto członkowie rzeszowskiego Oddziału PTT opublikowali szereg artykułów w czasopismach teologicznych i pracach zbiorowych, m. in. w miesięczniku diecezjalnym „Zwiastowanie" oraz angażowali się w różnorodną działalność naukową i duszpasterską, m.in. prowadząc cykliczne lub autorskie audycje w Katolickim Radiu „VIA" i publikując teksty w dodatku diecezjalnym „Niedziela".

3.10. Oddział terenowy PTT w Bielsku-Białej

Kierownikiem oddziału jest ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Borutka. Oddział liczy aktualnie 47 członków. Spotykają się oni w ramach spotkania opłatkowego organizowanego dla członków Bielskiego Oddziału PTT i środowiska akademickiego Podbeskidzia oraz biorą udział w odbywającej się w listopadzie każdego roku sesji naukowej organizowanej wspólnie z Katedrą Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Bielski Oddział PTT stwarza miejsce dla dyskusji ludzi związanych z Kościołem i przyczynia się do rozwoju myśli teologicznej i pastoralnej.

3.11. Oddział terenowy PTT w Radomiu

Kierownikiem oddziału jest ks. dr hab. Marek Jagodziński. W roku sprawozdawczym oddział, liczący obecnie 61 osób, zorganizował wespół z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Radomskiej dwie konferencje naukowe. Pierwsza: Chrześcijaństwo w Europie jutra – perspektywy wiary według encykliki „Lumen fidei" papieża Franciszka, odbyła się 12 maja. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać następujących referatów: Rozumieć wiarę (ks. dr Daniel Swend, WSD Radom), Przekazać wiarę (ks. dr Stanisław Piekielnik, WSD Radom), Żyć wiarą (ks. dr hab. Roman Kuligowski, WSD Kielce) oraz Uwierzyć miłości (ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, KUL).

Druga konferencja naukowa nt. Chrześcijaństwo w Europie jutra – Kościół wobec wyzwań współczesnych w świetle „Evangelii gaudium", odbyła się 19 grudnia i dedykowana była ks. prof. Stanisławowi Kowalczykowi w 60. rocznicę święceń kapłańskich. Oprócz laudacji na cześć Jubilata, wysłuchano następujących referatów: Miejsce ewangelizacji w formacji seminaryjnej alumnów (ks. dr Jarosław Wojtkun, KUL), Miejsce i jakość katechezy (ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, KUL), Ewangelizacyjna droga piękna (ks. dr hab. Piotr Turzyński, (KUL), Św. Jana Pawła II wizja nowej Europy (ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL), Opcja preferencyjna na rzecz ubogich (ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, KUL) oraz Nuda i ograniczoność ateizmu (ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa, UKSW).

Z funduszy Radomskiego Oddziału PTT zostało dofinansowane wydanie kolejnego tomu publikacji: Perspektywy wiary, „Theologia Radomiensis" t. XIII, pod red. kierownika oddziału Marka Jagodzińskiego, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2015, ss. 286.

3.12. Oddział terenowy PTT w Sosnowcu

Kierownikiem oddziału, liczącego aktualnie 36 członków jest ks. prof. zw. dr hab. Jan Orzeszyna. W roku sprawozdawczym odbyły się łącznie trzy spotkania: w tym dwa dni skupienia i jedno sympozjum naukowe. Dni skupienia dla członków i sympatyków PTT związane były z celebracją roku liturgicznego: Wielkopostny Dzień Skupienia (5 kwietnia) połączony był z wykładem nt. Ideologia gender – fakty i mity, który wygłosił ks. dr Andrzej Cieślik, a Adwentowy Dzień Skupienia (29 listopada) zaszczyciła swą obecnością prof. Anna Kozioł z wykładem nt. Elementy metodyki wychowania prorodzinnego w polskim systemie oświaty. Z wielkim zainteresowaniem spotkało się zorganizowane przez oddział sosnowiecki 18 października sympozjum naukowe: Gender – postęp czy zagrożenie dla cywilizacji życia? Patronat honorowy nad nim objęli: ks. bp dr Grzegorz Kaszak i mgr Grzegorz Raczek, dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu. W trakcie sympozjum ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) wygłosił wykład: Gender – destrukcja tożsamości człowieka i jej społeczne konsekwencje, a dr Irena Grochowska (UKSW Warszawa): Wpływ ideologii gender na wychowanie dzieci i młodzieży. Głos zabierali także eksperci: dr Bożena Marzec, ekspert ds. prawa oświatowego, były Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach i ks. mgr lic. Grzegorz Koss, ekspert ds. medycznych, lekarz, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. W sympozjum udział wzięli dyrektorzy i wice­dyrektorzy wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna­zjalnych diecezji sosnowieckiej; nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, katecheci; przedstawiciele duchowieństwa: księża, siostry zakonne; klerycy Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie.

3.13. Oddział terenowy PTT w Szczecinie

Został powołany do istnienia 8 grudnia 2011 roku i działa przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownikiem oddziału jest ks. inf. prof. dr hab. Andrzej Offmański. W roku sprawozdawczym oddział szczeciński PTT zorganizował 2 konferencje naukowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem: Pierwsza, 22 maja, nt. Genderyzm – za czy przeciw rodzinie? z wykładami ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr (UAM Poznań), Strategia „postępowania z maską" w ideologii gender, prof. Marii Ryś (UKSW Warszawa), Potrzeba budowania cywilizacji miłości w odpowiedzi na zagrożenie rodziny oraz dr Moniki Kacprzak (WSKSiM Toruń), Społeczne koszty wdrażania ideologii gender. Udział w konferencji wzięło ponad 200 zainteresowanych osób. Długo trwające po wykładach dyskusje wykazały, że tematyka prorodzinna potrzebuje szczególnego zainteresowania i troski o budowanie wspólnot społecznych, a zwłaszcza rodzin na chrześcijańskich wartościach fundamentalnych.

Druga, 16-17 czerwca, miała charakter debaty nadbałtyckiej w Trzęsaczu. Teologowie i pedagodzy ze wszystkich ośrodków naukowych Polski zastanawiali się nad problemem formacji głosicieli Ewangelii. Poruszone zostały następujące zagadnienia: Możliwości ewangelizacji w katechezie i nauczaniu religii - w nauczaniu szkolnym (ks. prof. Jerzy Kostorz, UO) i w katechezie pozaszkolnej (ks. prof. Zbigniew Marek, „Ignatianum"), jakie próby formacji ewangelizacyjnej głosicieli Ewangelii już są podejmowane: w szkole (prof. Anna Zellma, UWM) i poza szkołą (ks. prof. Tadeusz Panuś, UPJPII), oraz jakie nowe wyzwania stawia formacji ewangelizacyjnej głosicieli Słowa Bożego sytuacja dzisiejszej katechezy, w odniesieniu do nauki religii w szkole (ks. prof. Ryszard Czekalski UKSW), w odniesieniu do katechezy parafialnej (ks. dr K. Kantowski, US). Wygłoszone referaty i wyniki debat ukażą się w opracowaniu pt. „Idźcie i głoście światu Ewangelię".

20 grudnia członkowie oddziału uczestniczyli w katedrze szczecińskiej w święceniach biskupich ks. prof. Henryka Wejmana dotychczasowego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a także członka PTT. Kolejnym uroczystym momentem był opłatek z metropolitą abp prof. Andrzejem Dzięgą i nowym biskupem Henrykiem. Umacnia to więź członków rozsianych na rozległym terenie metropolii szczecińskiej. Reagowano też licznymi listami wyrażającymi protest wobec zagrożeń polskiej rodziny i życia człowieka.

3.14. Oddział terenowy PTT w Toruniu

Działa od 20 stycznia 2012 roku. Pracami oddziału kieruje ks. prof. dr. hab. Dariusz Zagórski. Oddział patronował i uczestniczył w przygotowaniu 3 konferencji: Człowiek – ciało i duch (Toruń 25-26 IX); Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia – Teraźniejszość (Toruń 6-8 VI) oraz Fides, Cultura et Actio. Kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja – Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne (Toruń 15-16 V). W trakcie zebrania członków oddziału, 4 listopada, jego kierownik wygłosił odczyt nt. Krytyka pogańskiej moralności w pismach apologetów greckich II w. Członkowie oddziału brali udział w wielu sympozjach naukowych i mogą się poszczycić wydaniem kilku książek i artykułów naukowych.

3.15. Oddział terenowy PTT we Włocławku

Oddział został powołany w 90 roku istnienia PTT. Uroczyste posiedzenie inauguracyjne, z udziałem ks. biskupa włocławskiego dr. Wiesława Meringa odbyło się 22 października w budynku Seminarium Duchownego. Kierownikiem oddziału liczącego 34 członków został ks. dr hab. Lech Król. W trakcie posiedzenia odbyła się promocja 16 tomu „Studiów Włocławskich" dedykowanego ks. prof. dr. hab. Wojciechowi Frątczakowi. W drugiej części posiedzenia wykład nt. Co Jan Paweł II mówi o świętości? Nie lękajcie się być świętymi, wygłosił ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński. Po jego wysłuchaniu odbyła się żywa dyskusja.

Już po uroczystej inauguracji Oddział Włocławski PTT spotkał się 19 listopada. Wykład otwarty na temat: Próba komplementarnej wizji Kościoła w ujęciu Konstytucji „Lumen Gentium" i „Dekretu o Ekumenizmie" (50. lat od ogłoszenia w/w dokumentów) wygłosił ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc.

3.16. Oddział terenowy PTT w Pelplinie

Powołany w 90 roku istnienia PTT. Uroczyste posiedzenie inauguracyjne, z udziałem ks. biskupa pelplińskiego dr. Ryszarda Kasyny odbyło się 10 października. Dekretem ks. biskupa pelplińskiego prace organizacyjne nad powstaniem oddziału koordynował ks. dr. hab. Janusz Szulist, prof. WSKS. W czasie zebrania konstytutywnego Ks. Profesor został także wybrany kierownikiem oddziału, który aktualnie liczy 43 członków. W czasie zebrania konstytutywnego ks. dr hab. Jarosław Babiński (UKSW) wygłosił wykład inauguracyjny, w którym nakreślił postać wielkiego filozofa pelplińskiego ks. infułata Franciszka Sawickiego. Ten zmarły w 1952 r. uczony i kapłan znacząco zapisał się w grono europejskich myślicieli, w czym pomogły mu publikacje pisane nie tylko w języku polskim, ale również w niemieckim.

W roku 2015 Oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Pelplinie współorganizuje „Pelpliński Areopag" nt. Religijność Pomorza (24-25 IV 2015), podejmie działania upamiętniające ks. prof. Franciszka Sawickiego w Pelpinie oraz promował będzie Polski Towarzystwo Teologiczne w Diecezji Pelplińskiej.

4. UWAGI KOŃCOWE

Do najważniejszych dokonań Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w roku sprawozdawczym należy zaliczyć powstanie dwóch oddziałów terenowych PTT we Włocławku i w Pelplinie oraz ich uroczyste otwarcie z udziałem księży biskupów diecezjalnych Wiesława Meringa i Ryszarda Kasyny. Mając to na uwadze, jak również powstałe w latach 2011-2013 oddziały PTT w Szczecinie i Toruniu, nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, że PTT faktycznie rozciągnęło swoją działalność na całą Polskę. Warto to podkreślić kończąc obchody jubileuszu 90 lat istnienia PTT. Mamy nadzieję, że prowadzone rozmowy zaowocują powstaniem dalszych oddziałów terenowych.

Godna podkreślenia jest bliska współpraca PTT z Sacro-Expo w Kielcach. Pozwala to członkom Towarzystwa kształtować i inspirować myślą religijną współczesną sztukę. W roku życia konsekrowanego przeżywanego w Kościele Powszechnym warto podkreślić powstanie krakowskiej sekcji teologii życia konsekrowanego i jej dynamiczny rozwój.

Dużym sukcesem zarządu jest wydanie księgi jubileuszowej pt. W służbie Wiekuistej Prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne 1924-2014 przez wydawnictwo PTT, czyli Wydawnictwo UNUM, który zostanie wręczony wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania. Dokumentuje ona dzieje i najważniejsze dokonania Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Teologiczne posiada status kościelnej osobowości prawnej o zasięgu ogólnopolskim. Stąd też zarząd PTT na ręce ks. kard. Stanisława Dziwisza oraz księży biskupów obecnych na Walnym Zebraniu składa serdeczne podziękowanie Konferencji Episkopatu Polski za troskę władz kościelnych o rozwój Towarzystwa. Zarząd dziękuje również wszystkim aktywnym członkom Towarzystwa, którzy mimo wielorakich trudności czynią wszystko, aby działalność Towarzystwa była kontynuowana i służyła dalszemu uwrażliwieniu polskiego społeczeństwa na myśl teologiczną.

ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Panuś
prezes PTT w Krakowie

Kraków, dnia 25 lutego 2015 roku