Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu — 22 listopada 2016

22 listopada 2016 roku odbyło się trzecie zebranie zarządu w bieżącym roku sprawozdawczym. Tym razem spotkanie członków zarządu miało miejsce przy ul. Bernardyńskiej 3 i poprzedziło konferencję naukową: Błąd antropologiczny – źródło upadku ładu społeczno-moralnego w Europie inicjującą prezentację programu badawczego Chrześcijanie jutra – nadzieje i obawy.

Po modlitwie na rozpoczęcie spotkania prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił członków zarządu, a szczególnie ks. prof. dra hab. Andrzeja Offmańskiego, przybyłego z odległego Szczecina, kierownika tamtejszego oddziału; usprawiedliwił także nieobecność niektórych księży profesorów. Następnie podziękował wiceprezesowi ks. dr. hab. Romanowi Kuligowskiemu, prof. UKSW za wkład w przygotowanie konferencji. Wiceprezes wyjaśnił racje podjęcia takiego właśnie problemu badawczego. Stwierdził, że podczas spotkań naukowych w różnych środowiskach uniwersyteckich Europy zachodniej zauważył mocne, szczególnie wśród socjologów, zainteresowanie badaniami nad miejscem i rolą religii chrześcijańskiej w zmieniających się szybko uwarunkowaniach kulturowych starego kontynentu. U podstaw tego zainteresowania chrześcijaństwem jutra stoi przede wszystkim potrzeba odczytania na nowo Soboru Watykańskiego II oraz problem powszechnej imigracji.

W dalszej części zebrania ks. prof. Kazimierz Panuś poinformował o stanie realizacji projektów finansowanych ze środków finansowych na naukę przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także o zgłoszeniu dwóch kolejnych do konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pierwszy z nich dotyczy naukowej edycji wszystkich pism ks. Piotra Skargi z komentarzem historycznym i teologicznym; drugi zaś został zgłoszony przez s. dr hab. Tereza Obolevich z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a polegać ma na naukowym przekładzie i publikacji Triad św. Grzegorza Palamasa. Kierownik Sekcji Wydawniczej poinformował o zamiarze złożenia wniosku o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na działalność wydawniczą towarzystwa.

Kolejnym punktem obrad zarządu była sprawa ustalenia terminu przyszłorocznego walnego zebrania, które wyznaczono na 28 lutego 2017 roku (wtorek). Zgodnie ze zwyczajem o godz. 14.30 będzie miało miejsce czwarte statutowe zebranie zarządu, a zaraz po nim o godz. 15.30 rozpocznie się walne zebranie. Wstępnie omówiono kandydatury do medalu „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego”, a także propozycje tematyczne prelekcji i ewentualnych prelegentów. Przypomniano też o terminie składania sprawozdań przez kierowników sekcji oraz oddziałów, który zostanie ustalony w późniejszym terminie i podany bezpośrednio do wiadomości zainteresowanych.

W wolnych wnioskach podniesiona została sprawa formy i czasu uczczenia jubileuszu 20-lecia prezesury ks. prof. dra hab. Kazimierza Panusia, który funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie piastuje od lutego 1996 roku.

Zarząd przyjął nowych członków. Do oddziału w Szczecinie zgłosiły się dwie osoby: mgr Ewa Anna Koler-Tomaszewska oraz dr Katarzyna Lemek; do Sekcji Pastoralno-Socjologicznej przyjęty został dr Stanisław Królak, a do Sekcji Duchowości ks. dr Michał Lipiński CM.

Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych członków towarzystwa, następnie wszyscy udali się do auli na wspomnianą wyżej konferencję naukową.

dr hab. Romuald Kośla OFM
sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego