Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu — 10 maja 2016

Pierwsze zebranie zarządu w roku sprawozdawczym 2016 odbyło się 10 maja 2016 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3. Spotkanie rozpoczęła modlitwa, po czym prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił wszystkich zebranych członków zarządu. W sposób szczególny powitał ks. prof. dr hab. Jana Wala, który w latach 1988–1990 i 1991–1996 był prezesem PTT. Ks. prof. Jan Wal, który w tym roku przeżywa jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich, wygłosił wykład na temat: Rola Kościoła w inicjowaniu dialogów społecznych. Wychodząc od sposobu rozumienia dialogu, który służy współpracy stron w umacnianiu więzi społecznych oraz ochronie wartości ogólnoludzkich, prelegent wyjaśnił, że Kościół z racji strzeżonej prawdy objawionej i jako instytucja historyczna o ponad 2000-letniej tradycji jest wiarygodnym nauczycielem sztuki dialogowania. Podkreślił kilka ważnych jej aspektów, a mianowicie, że w dialogu prawdę należy łączyć z miłością, że dialog możliwy jest bez wstępnych warunków, że ma być wolny od zewnętrznych nacisków i że cechować go ma precyzja języka. W końcowej części swego wystąpienia ks. prof. Jan Wal odniósł się do kwestii, które Kościół uważa w dialogu za kluczowe. Chodzi mianowicie o sprawy: ładu moralnego, pokoju, i to zarówno w wymiarze wewnętrznym danej społeczności, jak i w skali międzynarodowej, ludzkiej pracy, która sama w sobie jest dialogiem, rozwoju kulturowego, rodziny czy wreszcie oświaty i wychowania. Po wykładzie prezes ks. Kazimierz Panuś podziękował jubilatowi za wystąpienie i wręczył w imieniu zebranych pamiątkową monografię nawiązującą do rocznicy 1050-lecia chrztu Polski. Z kolei ks. prof. Jan Wal wyraził wdzięczność za zaproszenie z wykładem, gdyż jak się wyraził, jego elementarnym pragnieniem jest pragnienie bycia potrzebnym.

W dalszej części spotkania prezes odczytał list JE bp. Kazimierza Górnego z podziękowaniem zarządowi PTT za nadanie mu medalu Bene Merenti w dniu 23 lutego br. oraz za okazaną przy tej okazji życzliwość, a także za zaproszenie gości i przygotowanie uroczystości.

Ważnym punktem zebrania była relacja ks. prof. Kazimierza Panusia z uroczystej inauguracji Oddziału w Elblągu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w dniu 26 kwietnia br. o godz. 11.00. Spotkanie zaszczycił swą obecnością JE bp dr Jacek Jezierski, ordynariusz diecezji elbląskiej. Po słowie wprowadzającym organizatora oddziału ks. dr. Krzysztofa Kaoki, głos zabrał bp dr Jacek Jezierski. Mówca przedstawił dzieje naukowych i teologicznych poszukiwań na terenach dzisiejszej diecezji elbląskiej, począwszy od Jana z Kwidzyna (zm. 1417), uzasadniając potrzebę powołania Oddziału w Elblągu Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Biskup podkreślił, iż cieszy się, że na jego prośbę zarząd na swym posiedzeniu 24 listopada 2015 roku powołał ten oddział. Z kolei prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, wyraził radość z powstania siedemnastej sekcji terenowej towarzystwa, która podejmuje zadanie „służenia wiekuistej prawdzie”, jak stwierdzono w dokumencie założycielskim Polskiego Towarzystwa Teologicznego 23 lutego 1924 roku we Lwowie. Dzięki temu nie jest żadną przesadą stwierdzenie, że Polskie Towarzystwo Teologiczne faktycznie rozciągnęło swoją działalność na całą Polskę. Kolejnym punktem programu uroczystej inauguracji był wykład ks. dr. Sławomira Małkowskiego nt. Konsekwencje „błędu antropologicznego” w wychowaniu i w duszpasterstwie. Po dyskusji członkowie Oddziału w Elblągu przeszli do sali obrad i dokonali wyboru władz oddziału. Pierwszym kierownikiem został jego organizator ks. dr Krzysztof Kaoka.

Kolejnym punktem programu było powołanie nowych kierowników oddziałów. W miejsce ks. prof. Tadeusza Borutki, dotychczasowego kierownika Oddziału w Bielsku-Białej, którego rezygnację przyjęto na poprzednim zebraniu zarządu, wybrano ks. dr. Roberta Samsela. Natomiast w związku z rezygnacją z funkcji kierownika Sekcji Historycznej ks. prof. Józefa Mareckiego – który niedawno dostał dwie nominacje, na doradcę w rządzie premier Beaty Szydło oraz na członka Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, czego serdecznie gratulujemy – nowym kierownikiem został wybrany ks. dr Wacław Umiński CM, który został też przyjęty na członka PTT. Nowo wybranym kierownikom życzymy owocnej działalności i wielu inicjatyw naukowych, zaś dotychczasowym moderatorom wyrażamy wdzięczność za ich wkład w rozwój powierzonych sobie środowisk PTT.

W dalszej kolejności zgromadzeni zapoznali się z aktualnym stanem prac nad konferencją: Chrześcijanie jutra. Nadzieje i obawy. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pierwsza sesja konferencji dotyczyć będzie zagadnienia: Błąd antropologiczny – źródło upadku ładu społeczno-moralnego w Europie. Na sesję złożą się cztery wystąpienia: ks. dr hab. Damian Wąsek: Sekularyzacja kultury; ks. dr Grzegorz Godawa: Potrzeba promocji integralnej wizji człowieka; ks. dr hab. Andrzej Nowicki: Autorytet i wartość – wiarygodna tożsamość chrześcijaństwa dzisiaj; prof. Franciszek Adamski: Człowiek współczesny wobec transcendencji. Ustalono ponadto, że sesja odbędzie się we wtorek 22 listopada 2016 roku. Przy tej okazji spotkają się też członkowie zarządu na trzecim swoim statutowym zebraniu.

W kolejnym punkcie programu w nawiązaniu do kwestii obrony życia poczętego i wielu związanych z nią społecznych inicjatyw, zarząd zapoznał się ze stanowiskiem Polskiej Federacji Ruchów Obrońców Życia w sprawie prawa do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa oraz nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny z dnia 7 stycznia 1993 roku w celu wyeliminowania z niej wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci i uchwalenie takiego prawa, które chronić będzie życie każdego człowieka od momentu poczęcia bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Poparto także stanowisko z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (14–16 kwietnia 2016) o niekaraniu kobiet, które dopuściły się aborcji, gdyż kwestie te Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi.

Ks. dr hab. Stanisław Wronka zapoznał zebranych ze stanem prac nad wydaniem kolejnych numerów kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. Numery rocznika 2015 zostały zamknięte, natomiast do numerów rocznika 2016 napływają wciąż artykuły. Ks. Wronka zachęcił do pisania i nadsyłania własnych wyników badań sprofilowanych biblijnie i liturgicznie, także tych w języku angielskim, przypominając jednocześnie, że za publikację w RBL można otrzymać 11 punktów.

Na zakończenie spotkania członkowie zarządu PTT przedstawili najważniejsze projekty naukowe swoich sekcji i oddziałów, zarówno te już zrealizowane, jak i te w przygotowaniu. Przyjęto także drugiego, oprócz ks. dr. Wacława Umińskiego CM, członka PTT. Jest nim ks. dr Janusz Kościelniak, który poszerzył grono członków sekcji Pastoralno-Socjologicznej.

Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych członków PTT.

dr hab. Romuald Kośla OFM, sekretarz