Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 9 maja 2017

9 maja 2017 roku odbyło się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3 pierwsze zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w roku sprawozdawczym 2017. Po modlitwie na rozpoczęcie spotkania i pozdrowieniu zebranych członków zarządu przez prezesa ks. prof. dr hab. Kazimierza Panusia głos zabrał ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ. Zaprezentował on wykład pt. O liturgii Światowych Dni Młodzieży, w którym przybliżył historię oraz zasadniczą ideę spotkań papieża z młodymi świata. Pierwsze takie spotkanie Ojciec Święty Jan Paweł II zorganizował w Niedzielę Palmową 15 kwietnia 1984 roku, kiedy to na zakończenie Roku Świętego przekazał młodzieży krzyż, znak miłości i zbawienia. Rok następny rozpoczął pewną cykliczność spotkań młodych z papieżem, podczas których młodzi dawali świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. Każdy z papieży wnosił jakiś element oryginalny w przebieg spotkań. Jan Paweł II często podkreślał ich wymiar eklezjalny, tj. wskazywał na Jezusa Chrystusa, który jednoczy swych uczniów w Kościele. Papież Benedykt XVI widział w Dniach Młodzieży lekarstwo na słabnącą wiarę, był rzecznikiem duchowości opartej na adoracji. Natomiast papież Franciszek zwraca uwagę na rolę pielgrzymowania, które łączy się ze znoszeniem trudów, a także na wartość okazywanej podczas spotkań gościnności, która z kolei daje możliwość pogłębiania relacji międzyludzkich.

Następnie prezes ks. Kazimierz Panuś oddał głos Sebastianowi Wojnowskiemu, kierownikowi Sekcji Wydawniczej, który poinformował o zakwalifikowaniu do finansowania 4 zadań wydawniczych, w tym utworzenia repozytorium instytucjonalnego, ze środków na działalność upowszechniającą naukę przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Repozytorium instytucjonalne Polskiego Towarzystwa Teologicznego (RI PTT) będzie zestawem usług, jakie organizacja zaoferuje członkom swojej społeczności w celu rozpowszechniania cyfrowych materiałów tworzonych przez instytucję i jej członków. Nie będzie zatem jedynie miejscem archiwizowania zasobów informacji, ale narzędziem umożliwiającym realizację różnych funkcji komunikacji naukowej. Repozytorium Polskiego Towarzystwa Teologicznego będzie wykorzystywane jako narzędzie formalnego publikowania oryginalnych prac naukowych w otwartym dostępie. Jego uruchomienie umożliwi między innymi wzorcową publikację wyników projektów naukowych realizowanych przez towarzystwo i finansowanych ze środków publicznych oraz digitalizację, archiwizację i udostępnienie publikacji wyników projektów realizowanych w przeszłości, niepublikowanych dotychczas w wersji online.

Z tego też względu kierownik Sekcji Wydawniczej, kolejny zresztą już raz, uwrażliwiał kierowników oddziałów i sekcji, aby owoce swej działalności publikowali w Wydawnictwie UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego prowadzonym przez Sekcję Wydawniczą. Ks. dr hab. Stanisław Wronka redaktor naczelny kwartalnika RBL poinformował natomiast, że aktualnie w przygotowaniu są tegoroczne dwa numery, z których jeden poświęcony jest w całości ks. prof. Jerzemu Chmielowi, byłemu redaktorowi naczelnemu kwartalnika i prezesowi PTT. Zachęcił, by zgłaszać artykuły do czasopisma według procedury zamieszczonej na stronie internetowej RBL.

W dalszej części spotkania głos zabrał wiceprezes ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII, relacjonując kwestę nawiązania kontaktów PTT z zagranicznymi towarzystwami naukowymi. Na trzy środowiska, do których skierowano pisma, odpowiedzieli jedynie amerykanie. Aby jednak nawiązać współpracę z członkami innych towarzystw, należy koniecznie opublikować w języku angielskim stronę PTT, do czego ks. Piotr chętnie się zobowiązał. W związku z tym prezes ks. Kazimierz Panuś poprosił członków zarządu o uzupełnienie na stronie informacji o własnych ośrodkach.

Kolejnym punktem obrad była kwestia rozszerzenia PTT o nowy oddział terenowy w Lublinie. Z propozycją taką wystąpił ks. Mirosław Matuszny, proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. Przedstawił on racje, które według niego przemawiają za powołaniem takiego oddziału. Jedną z nich jest samo naukowe środowisko lubelskie z czterema uniwersytetami i z politechniką. Ponadto kościół, w którym posługuje, renesansowy i pobernardyński, z kultem św. Antoniego i św. Walentego, stanowić może doskonałe zaplecze oddziału oraz przedmiot badań od strony historii i sztuki sakralnej. Po dyskusji członkowie zarządu w głosowaniu wyrazili aprobatę dla powołania takiego oddziału. Kolejnym krokiem będzie zatem skierowanie listu do abpa Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego, z prośbą o pozwolenie na utworzenie Oddziału w Lublinie.

W dalszej części spotkania zgodnie ze statutem potwierdzono nominacje kierowników sekcji specjalistycznych na nową kadencję 2017–2020. Przy tej okazji ks. dr Grzegorz Godawa poinformował, że nowa sekcja powołana po połączeniu Katechetyczno-Pedagogicznej i Pastoralno-Socjologicznej będzie się nazywała Pedagogiczno-Społeczna. W przyszłości ma powstać także sekcja Katechetyczna.

Na temat ujednolicenia bazy danych członków PTT głos zabrał sekretarz o. Romuald Kośla OFM. W głównej mierze ujednolicenie dotyczy dwóch dotychczasowych źródeł, a mianowicie zasobu danych będących w posiadaniu sekretarza oraz bazy danych, którą dysponował skarbnik – do lutego ks. dr Andrzej Mojżeszko, a obecnie ks. mgr Andrzej Fyda. Ujednolicenie, o którym mowa, pozwoli określić liczbę członków głównie krakowskich sekcji PTT i usprawni z nimi komunikację. Dostrzeżono również potrzebę aktualizacji niektórych danych, między innymi stopni naukowych, adresów e-mail i korespondencyjnych.

O finansach, stanie kasy i składkach na rzecz PTT mówił nowy skarbnik ks. mgr Andrzej Fyda, który w marcu przejął całą dokumentację od swego poprzednika i podjął już pewne działania, szczególnie w zakresie pełnomocnictwa konta bankowego.

W końcowej części obrad kierownicy poszczególnych sekcji i oddziałów poinformowali zebranych o działalności swoich środowisk naukowych, a także zaprezentowali projekty do realizacji w najbliższym czasie. W wolnych wnioskach ks. prof. Tomasz Jelonek wyraził potrzebę gromadzenia ksiąg archiwalnych w jednym miejscu, gdyż, jak się wyraził, jest to potencjalny materiał do prac historycznych. O. Romuald Kośla OFM natomiast zaprosił wszystkich na międzynarodowy kongres Bonawenturiański, jaki odbędzie się w dniach 1–2 czerwca br. w krużgankach klasztoru Franciszkanów z racji 800-lecia urodzin św. Bonawentury z Bagnoregio.

Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych członków PTT oraz za zmarłą tydzień wcześniej mamę naszego panią Józefę Panuś, którą polecamy Bożemu miłosierdziu.

dr hab. Romuald H. Kośla OFM

sekretarz