Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 28 września 2017

28 września 2017 roku odbyło się drugie zebranie zarządu PTT w bieżącym roku sprawozdawczym. Spotkanie rozpoczęto modlitwą, po której prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił wszystkich zebranych członków zarządu, a szczególnie gości: państwa Miłosza i Justynę Grygierczyków z Warszawy oraz nowego kierownika Oddziału w Częstochowie ks. dr. hab. Pawła Maciaszka, a także ks. prof. Andrzeja Offmańskiego, kierownika Oddziału w Szczecinie, który nie dojechał na spotkanie z powodu zasłabnięcia w podróży. Prezes życzył mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Następnie głos zabrał ks. dr Wacław Umiński CM, kierownik Sekcji Historycznej. Przedstawił on wykład zatytułowany: Formacja duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w okresie międzywojennym na przykładzie konwiktu prowadzonego przez księży misjonarzy, w którym przybliżył historię, podstawy prawne i główne założenia formacyjne jednostki eklezjalnej prowadzonej w duchu św. Wincentego à Paolo. Konwikt w Warszawie, bo o nim była mowa, nie tylko realizował założenia formacji duchowej, ale spełniał rolę Wydziału Teologicznego (Theologicum), dając swoim studentom możliwość zdobycia gruntownej wiedzy teologicznej. Z racji imienin ks. Wacława Umińskiego prezes w imieniu zebranych złożył mu życzenia i podziękował za wykład.

Kolejnym punktem obrad była informacja o planowanej sesji wyjazdowej zarządu we Włocławku (18–19 kwietnia 2018) połączonej z obchodami 90-lecia istnienia tego oddziału, na którą ks. prof. Kazimierz Panuś zaprosił wszystkich członków zarządu. W pierwszym dniu przewidziane jest zwiedzanie miejsc historycznie ważnych dla Włocławka i samej diecezji, natomiast w drugim odbędzie się sympozjum upamiętniające tę rocznicę.

Będąc przy głosie, ksiądz Prezes poinformował o wymianie korespondencji z sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski bp. Arturem Mizińskim w sprawie przekazania informacji o osobach sprawujących funkcje organu towarzystwa w związku z ich wyborem w dniu 28 lutego 2017 przez walne zebranie. Zgodnie z art. 14 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Polskie Towarzystwo Teologiczne jako organizacja kościelna powiadamia właściwy organ administracji państwowej o powołaniu i odwołaniu osób sprawujących funkcje organu towarzystwa za pośrednictwem Sekretariatu Episkopatu Polski.

W dalszej części spotkania mgr Miłosz Grygierczyk, zastępca kierownika Sekcji Syndonologicznej, zreferował stan prac nad rozwojem tej sekcji. W swojej relacji wyszedł on od osobistych zainteresowań relikwią Całunu Turyńskiego i przedstawił kilka etapów działalności sekcji w najbliższym czasie, między innymi: przygotowanie informacji o działalności sekcji na stronie towarzystwa, w tym publikację dwóch oryginalnych zdjęć Całunu Turyńskiego, które wykonał Barrie Schwortz (USA) z oryginału w 1978 roku podczas badań prowadzonych przez zespół STURP, przygotowanie opisu tortur podczas męki Jezusa Chrystusa z odpowiednimi wyjaśnieniami, a także nawiązanie szerokich kontaktów ze specjalistami w dziedzinie syndonologii zarówno w kraju, jak i zagranicą. W listopadzie 2018 roku planowane jest zorganizowanie przez sekcję konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom płótna z Turynu.

Następnie ks. prof. Kazimierz Panuś oddał głos wiceprezesowi ks. dr. hab. Piotrowi Kroczkowi, który zreferował prace nad umiędzynarodowieniem strony towarzystwa, tj. tłumaczenie na język angielski wybranych jej treści. Jest to pierwszy konieczny krok w kierunku nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z zagranicznymi towarzystwami naukowymi. Mimo pewnych ograniczeń technicznych związanych z funkcjonowaniem strony prace nad tłumaczeniem postępują. W związku z nimi wiceprezes przypomniał o potrzebie aktualizacji informacji o poszczególnych sekcjach specjalistycznych i oddziałach terenowych. Dla ujednolicenia materiału informacyjnego w komunikacie po zebraniu zostanie przesłany kierownikom sekcji indeks zagadnień, które powinny znaleźć się w informacji o każdej sekcji.

Prezes w imieniu zarządu podziękował ks. dr. Jerzemu Bieleckiemu za wieloletnie i pełne oddania prowadzenie Oddziału w Częstochowie i życzył nowemu kierownikowi ks. dr. hab. Pawłowi Maciaszkowi sukcesów w podejmowanych pracach na rzecz tego oddziału.

O pracy redakcji kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” wydawanego przez towarzystwo poinformował ks. dr hab. Stanisław Wronka, redaktor naczelny. W związku z wysoką oceną czasopisma oraz wdrożeniem Open Journal Systems odnotowano wzrost ilości zgłoszonych tekstów do czasopisma.

Natomiast mgr Sebastian Wojnowski, kierownik Sekcji Wydawniczej, odniósł się do postępów w realizacji zadań wydawniczych finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę, w tym m.in. do digitalizacji pierwszych 24 tomów „Analecta Cracoviensia”, wydanych przez Polskie Towarzystwo Teologiczne oraz uruchomienia repozytorium Polskiego Towarzystwa Teologicznego, które stanowić będzie nie tylko narzędzie udostępniania publikacji archiwalnych, ale też miejsce formalnego publikowania oryginalnych prac naukowych w otwartym dostępie przez Wydawnictwo UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie finansowe przedstawione przez skarbnika ks. mgr Andrzeja Fydę.

Z kolei kierownicy sekcji i oddziałów zdali relację z dotychczasowej ich działalności, a także poinformowali o planowanych w najbliższej przyszłości inicjatywach naukowo-badawczych. Prezes ks. Kazimierz Panuś podziękował im za zaangażowanie na rzecz rozwoju towarzystwa i powiadomił, że sprawa utworzenia nowego oddziału terenowego w Lublinie, o której była mowa na majowym spotkaniu zarządu, nie została sfinalizowana.

Do towarzystwa przyjęto dwóch nowych członków: mgr lic Łukasza Kamieńskiego do Sekcji Biblijnej oraz lic. Bartłomieja K. Krzycha do Sekcji Filozoficznej. Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych członków PTT.

dr hab. Romuald H. Kośla OFM

sekretarz