Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego – 28 listopada 2017

Trzecie zebranie zarządu w bieżącym roku sprawozdawczym odbyło się 28 listopada 2017 roku. Po modlitwie, którą rozpoczęto spotkanie, prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś przywitał członków zarządu, a w sposób szczególny tych, którzy przybyli z daleka: ks. prof. Andrzeja Offmańskiego ze Szczecina oraz ks. dr. hab. Lecha Króla z Włocławka.

Prezes udzielił głosu temu ostatniemu, który wystąpił z referatem zatytułowanym: Bł. bp Michał Kozal wzorem życia duchowego. Przybliżył w nim duchową sylwetkę męczennika z Dachau. W przyszłym roku 23 lutego przypadać będzie setna rocznica święceń kapłańskich bpa Kozala. Z tej racji prelegent przywołał postać błogosławionego i nakreślił najistotniejsze rysy jego kapłańskiej i biskupiej posługi. Uczynił to w trzech blokach tematycznych: 1. Troska o własne życie duchowe; 2. Realizacja powołania kapłańskiego; 3. Troska o świętość życia kapłańskiego. Biskup Kozal doskonale urzeczywistnił w swoim życiu ideał kapłaństwa. Jego ufne dawanie siebie w miłości, aż do wydania w męczeńskiej śmierci w obozie zagłady, stanowiło doskonałą miarę upodobnienia do Jezusa Chrystusa, Wiecznego Kapłana.

Będąc przy głosie, ks. dr hab. Lech Król zaprosił członków zarządu do Włocławka na obchody 90-lecia istnienia miejscowego oddziału towarzystwa, które odbędą się w dniach 18–19 kwietnia 2018 roku. Oprócz spotkania statutowego zarządu przewidziane jest zwiedzanie sakralnych obiektów miasta ważnych dla diecezji, a także sympozjum upamiętniające wspomnianą rocznicę. Ksiądz prezes w imieniu zebranych podziękował za zaproszenie oraz za wygłoszony referat.

Kolejnym punktem obrad było powołanie komisji ds. nowelizacji statutu Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Sugestia zmian wpłynęła od dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA. Ksiądz Prezes w liście z dnia 17 listopada br. zapewnił sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bpa Artura G. Mizińskiego, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona nowelizacja statutu, by odpowiadał on zarówno aktualnym przepisom prawa państwowego, jak i kanonicznego, zwłaszcza kan. 298–320 KPK. W związku z powyższym powołano komisję w składzie: przewodniczący ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII (wiceprezes), o. dr Andrzej Kukła CSsR (kierownik Sekcji Prawa Kanonicznego) oraz pan mgr Sebastian Wojnowski (kierownik Sekcji Wydawniczej). Przewodniczący komisji zaznaczył, że treść statutu pozostanie zasadniczo niezmieniona, natomiast przepisy w nim zawarte zostaną przeredagowane zgodnie z współczesnymi zasadami techniki prawodawczej.

W dalszej części spotkania kierownik Sekcji Wydawniczej przedstawił treść wniosku o finansowanie mającej odbyć się w listopadzie przyszłego roku konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom płótna z Turynu, organizowanej przez Sekcję Syndonologiczną. Wśród prelegentów przewidziani są między innymi dwaj nowo przyjęci członkowie sekcji: prof. dr hab. Zbigniew Treppa z Uniwersytetu Gdańskiego oraz ks. dr hab. Krzysztof Kaucha z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W nawiązaniu do zagadnień syndonologicznych ks. prof. dr hab. Roman Bogacz, kierownik Sekcji Biblijnej, podzielił się spostrzeżeniami z podobnej konferencji, która miała miejsce w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, i w której udział wzięli naukowcy z Włoch.

Kierownik Sekcji Wydawniczej przedstawił postęp merytoryczny realizacji zadań wydawniczych finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę dotyczących kwartalnika „Ruch Biblijny i Liturgiczny” oraz Repozytorium Instytucjonalnego, które zostało uruchomione 31 października 2017 pod adresem http://repozytorium.ptt.net.pl/. Poinformował też o umieszczeniu w nagłówku głównej strony towarzystwa odnośników do trzech stron służących do realizacji działalności wydawniczej Polskiego Towarzystwa Teologicznego: Wydawnictwo UNUM (http://unum.ptt.net.pl) – sprzedaż wersji drukowanych publikacji, Repozytorium Instytucjonalne (http://repozytorium.ptt.net.pl) – publikacja online monografii, także archiwalnych; „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (http://rbl.ptt.net.pl) – publikacja wersji online kwartalnika. Kierownik Sekcji Wydawniczej przedstawił też wyniki oceny czasopisma w ICI Journal Master List 2016 (ICV 2016: 77.26). Na uwagę zasługuje wysoka wyliczona na podstawie ankiet złożonych za lata 2009–2014 liczba cytowań czasopisma (214, w tym 1 autocytowanie).

Następnie ks. prof. Kazimierz Panuś podjął temat organizacji walnego zebrania w dniu 27 lutego 2018 roku. Dyskutowano nad kandydaturami do odznaczenia medalem Bene Merenti oraz wyborem prelegenta wykładu podczas walnego zebrania.

Prezes w imieniu zarządu złożył życzenia imieninowe ks. prof. Andrzejowi Offmańskiemu, ks. dr Andrzejowi Kukle CSsR i ks. mgr Andrzejowi Fydzie. Wraził solenizantom podziękowanie za wkład w działalność towarzystwa oraz życzył wielu łask Bożych w każdym wymiarze życia.

O finansach poinformował skarbnik ks. mgr Andrzej Fyda. Prezes zwrócił przy tym uwagę, aby do zawiadomień o należnych składkach, wysyłanych na początku każdego roku dołączane były również zaproszenia na walne zebranie.

Na zakończenie spotkania – przyjętym już zwyczajem – kierownicy sekcji i oddziałów informowali o inicjatywach naukowo-badawczych mijającego roku. W wielu wypadkach była to dość obszerna relacja o osiągnięciach poszczególnych ośrodków, stanowiąca podstawę do sprawozdań na walne zebranie, jakie kierownicy zobowiązani są przesyłać zarządowi.

Przyjęto też nowych członków: ks. dra hab. Krzysztofa Kauchę do Sekcji Syndonologicznej; ks. dra Michała Knapika i ks. dra Daniela Bunię do Oddziału w Sosnowcu; dra Artura Dąbrowskiego, ks. dra Łukasza Dybowskiego, ks. dra Jacka Molkę, ks. dra Wojciecha Torchalskiego, mgr lic. Krystynę Pilarczyk, ks. mgra lic. Łukasza Połacika, mgra Mariusza Janasa, ks. mgra Jana Osucha i mgra Michała Wawrzyniaka do Oddziału w Częstochowie. Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych członków PTT.

dr hab. Romuald H. Kośla OFM

sekretarz