Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 2 października 2018

2 października 2018 roku w Krakowie przy ul. Kanoniczej 3 odbyło się zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego – drugie w bieżącym roku sprawozdawczym. Na wstępie prezes oddał głos o. Romualdowi Kośli OFM, który zaprezentował wykład na temat: Święty Bonawentura i jego wkład w rozwój nauki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Tekst referatu wraz z innymi materiałami międzynarodowej konferencji poświęconej temu wybitnemu teologowi XIII wieku z racji 800-lecia jego urodzin został opublikowany w monografii zatytułowanej: Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność 1217–2017 opublikowanej w Wydawnictwie Calvarianum (Kalwaria Zebrzydowska 2018). Prelegent stwierdził, że w rozważaniach Bonawentury odnajdujemy dobrze sprofilowane podstawy doktryny i kultu Serca Jezusa – antropologiczną i paschalną – które czerpią swe uzasadnienie z prawd o wcieleniu i odkupieniu. Seraficki Doktor w niewielkim dziele Vitis Mystica przyznał, że widzialna rana Serca Jezusa – widzialna, bo cielesna – wprowadza człowieka w niewidzialną ranę ukrzyżowanej Miłości, umożliwiając tym samym dialog Serca z sercem. Pięć wieków później inny kardynał, John Henry Newman, ten typ dialogicznej pobożności ujął w słowach: „Serce mówi do serca” (Cor ad cor loquitur).

Po wykładzie głos zabrał ks. dr hab. Lech Król, który zrelacjonował obchody uroczystości 90-lecia Oddziału we Włocławku. Zwrócił uwagę, że jednym z pozytywnych aspektów jubileuszu było nawiązanie kontaktu z Włocławskim Towarzystwem Naukowym i perspektywa ściślejszej współpracy. Ksiądz Prezes poinformował też, iż na jego ręce wpłynął list bpa Wiesława Meringa, który wyraził w nim swoje gorące podziękowanie Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu za przyznanie mu medalu Bene Merenti i za wkład towarzystwa w kształtowanie polskiej teologii.

Kolejnym punktem programu była relacja Sebastiana Wojnowskiego z II Kongresu Towarzystw Naukowych, który odbył się w Poznaniu w dniach 14–15 września 2018. Uczestnik kongresu podkreślił dobrą atmosferę obrad i bardzo dobrą organizację wydarzenia, choć kongres poza prezentacjami działalności poszczególnych towarzystw nie podjął tematów przekrojowych ani nie zainicjował działań na rzecz wzmocnienia roli społecznego ruchu naukowego.

W dalszej części spotkania ks. prof. Kazimierz Panuś zaproponował, by zwyczajne spotkania zarządu odbywały się – wzorem kwietniowego we Włocławku – w różnych miejscach związanych z działalnością towarzystwa. Kierownik Sekcji Sztuki Sakralnej prof. Tomasz Węcławowicz zaproponował, aby następne spotkanie odbyło się w opactwie Cystersów w Mogile. Pozostając przy głosie, prezes podjął dwie kolejne kwestie: rozszerzania działalności towarzystwa o nowe oddziały terenowe i przyjmowania do towarzystwa nowych doktorów teologii, których promotorami lub recenzentami są członkowie towarzystwa. Przedstawił również opinię Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie statutu Polskiego Towarzystwa Teologicznego przekazaną 12 września 2018 za pośrednictwem sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Zmiany wynikające z tej opinii zostaną wprowadzone do statutu przez powołaną przez zarząd komisję pod kierunkiem wiceprezesa ks. dr hab. Piotra Kroczka, prof. UPJPII i przedstawione walnemu zebraniu do zatwierdzenia.

O działalności wydawniczej, w tym o kwartalniku „Ruch Biblijny i Liturgiczny” i jego umiędzynarodowieniu, a także o realizacji zadań finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę mówili redaktor naczelny ks. dr hab. Stanisław Wronka oraz kierownik Sebastian Wojnowski.

Kolejnym punktem zebrania była informacja prezesa o odmowie finansowania projektu badawczego dotyczącego przekładu i publikacji tekstów Grzegorza Palamasa. Z uwagi na odmowę finansowania nie odbędzie się też planowana na listopad sesja o Całunie Turyńskim, którą przygotowywała Sekcja Syndonologiczna.

Do Polskiego Towarzystwa Teologicznego przyjęto czterech nowych członków: ks. dr. Mariana Szczodrego z Oddziału w Szczecinie; ks. dr. Pawła Otrębę i ks. dr. Radosława Herkę SAC z Oddziału w Częstochowie oraz ks. dr. Jana Bartoszka z Oddziału w Tarnowie.

Na zakończenie nastąpiła prezentacja działalności poszczególnych oddziałów i sekcji.

dr hab. Romuald H. Kośla OFM
sekretarz