Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu – 27 lutego 2018

Czwarte i ostatnie zarazem w roku sprawozdawczym 2017 zebranie zarządu odbyło się dnia 27 lutego 2018 roku. Tradycyjnie miejscem spotkania poprzedzającego walne zebranie PTT była siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie. Po modlitwie ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś pozdrowił licznie zebranych członków zarządu, a zwłaszcza tych, którzy przybyli mimo dotkliwego mrozu z odległych stron Polski: Włocławka i Szczecina.

1. Na początku głos zabrał wiceprezes ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII, który zreferował prace nad nowelizacją statutu Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Stwierdził, iż dokonane zmiany nie noszą znamion rewolucji, lecz raczej ewolucji. Chodziło bowiem o dostosowanie tego dokumentu do wymogów prawa polskiego i nadanie mu kształtu zgodnego z obowiązującą aktualnie techniką legislacyjną. Korekcie uległy zwłaszcza te artykuły statutu, które nie sprawdziły się w dotychczasowej praktyce. Wiceprezes podkreślił, iż przeredagowany statut powinien posłużyć towarzystwu na długo. Członkami komisji powołanej przez zarząd do opracowania projektu nowelizacji statutu oprócz wiceprezesa jako przewodniczącego byli o. dr Andrzej Kukła CSsR oraz Sebastian Wojnowski. Prezes podziękował komisji za nowelizację dokumentu i zaznaczył, iż w niedalekiej przyszłości nowelizacji poddane zostaną także regulaminy wewnętrzne towarzystwa, a mianowicie: walnego zebrania, wyborczy, powoływania sekcji i oddziałów oraz sekcji wydawniczej. Na zakończenie prezes zarządził głosowanie nad przyjęciem znowelizowanego statutu i tym samym przekazanie go do zatwierdzenia walnemu zgromadzeniu towarzystwa. Zarząd jednomyślnie przyjął dokument w nowym kształcie.

2. Następnie ks. dr hab. Lech Król, kierownik Oddziału we Włocławku, przedstawił dokładny program obchodów 90-lecia istnienia towarzystwa we Włocławku. Odbędą się one w dniach 18–19 kwietnia br. Złożą się na nie zebranie zarządu oraz sympozjum. Podczas sympozjum przedstawione zostaną między innymi zagadnienia: Działalność Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku na tle działalności towarzystw teologicznych w Polsce – ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś oraz Osiągnięcia i perspektywy rozwoju działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku – ks. dr hab. Lech Król. Zwieńczeniem uroczystości jubileuszowej będzie wręczenie medalu Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego JE bp. Wiesławowi A. Meringowi, ordynariuszowi diecezji włocławskiej. Ks. Król wręczył wszystkim członkom zarządu zaproszenia na te uroczystości.

3. Prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz przestrzegł przed współpracą z Wydawnictwem British Publishing House w Warszawie, które wydaje coś w rodzaju Who is who najważniejszych osób związanych z nauką i kulturą w Polsce, a następnie domaga się zakupu publikacji książkowej z załączonym biogramem danej osoby.

4. Na zakończenie spotkania zarząd przyjął trzech nowych członków PTT: do sekcji misjologicznej – ks. dr hab. Franciszek Jabłoński; do sekcji historycznej – dr Paweł Kopeć; do Sekcji Liturgicznej – ks. dr Paweł Baran.

W wolnych wnioskach głos zabrał ks. dr Grzegorz Wita, kierownik Sekcji Misjologicznej, który poinformował o swojej rezygnacji z tej funkcji z racji powołania go na stanowisko proboszcza w Mysłowicach. Na swego następcę ks. Wita zaproponował nowo przyjętego ks. dr hab. Franciszka Jabłońskiego. W głosowaniu przyjęto rezygnację ks. Grzegorza Wity, a na nowego kierownika sekcji powołano ks. Franciszka Jabłońskiego. Prezes ks. Kazimierz Panuś podziękował ks. Wicie za wszystkie inicjatywy naukowo-badawcze, które miały na celu rozwój kierowanej przez niego sekcji.

W ramach wolnych wniosków ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek poprosił, by brakujące sprawozdania złożyć do kontroli w następnym roku przed walnym zebraniem. Natomiast ks. prof. dr hab. Roman Bogacz poinformował o mającym się odbyć 15 marca br. sympozjum organizowanym przez Polskie Centrum Syndonologiczne.

Po modlitwie ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś zaprosił wszystkich zebranych do auli seminaryjnej na walne zebranie.

dr hab. Romuald H. Kośla OFM
sekretarz