Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego – 28 maja 2019

Pierwsze zebranie zarządu PTT w roku sprawozdawczym 2019 odbyło się 28 maja 2019 roku w klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie, przy ul. Bożego Ciała 26. Spotkanie rozpoczęto od modlitwy przy grobie św. Stanisława Kazimierczyka w bazylice. Następnie prof. Tomasz Węcławowicz, kierownik sekcji Sztuki Sakralnej, przedstawił historię budowy kościoła i klasztoru Księży Kanoników. Prelegent odniósł się zarówno do etapów powstawania kompleksu sakralnego w wieku XIV i XV, jak i do ołtarzowego wystroju świątyni, umiejętnie łączącego średniowieczne i renesansowe elementy. Członkowie zarządu mogli obejrzeć skarbiec muzealny z naczyniami i szatami liturgicznymi, a także starodruki i najstarsze dokumenty fundacyjne. Na ręce ks. Piotra Adamusa CRL – rektora seminarium i zarazem przeora domu zakonnego oraz ks. Przemysława Sobonia CRL – proboszcza, ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś podziękował gospodarzom za zaproszenie i serdeczne przyjęcie. Wyraził również wdzięczność prof. Tomaszowi Węcławowiczowi za przybliżenie historii jednego z najcenniejszych zabytków kultury średniowiecznej w Krakowie i Europie środkowej.

Na początku obrad zarządu PTT ks. prezes Kazimierz Panuś pogratulował ks. prof. Piotrowi Kroczkowi, wiceprezesowi PTT, wyboru do Rady Doskonałości Naukowej na I kadencję rozpoczynającą się od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2023 roku. Podziękował mu też za wszystkie wysiłki związane z procedurą nowelizacji statutu towarzystwa. Z kolei ks. prof. Kroczek dodał, że sprawa samej nowelizacji statutu jest zamknięta. Należy jeszcze opracować regulaminy usprawniające działalność towarzystwa (np. wyboru władz), ale są to już sprawy wewnętrzne, które nie wymagają ingerencji zwierzchniego organu kontrolnego, jakim jest Konferencja Episkopatu Polski. Ksiądz Prezes Kazimierz Panuś zapoznał zebranych z treścią uchwały KEP z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zaaprobowania nowelizacji statutu Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Z Sekretariatu KEP przyszła także informacja o piśmie pana Andrzeja Rudlickiego, Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, potwierdzającym odbiór notyfikacji dotyczących zmian w statucie PTT. Statut będzie przetłumaczony na język angielski, w celu nawiązywania kontaktów z zagranicznymi towarzystwami teologicznymi.

Kolejnym punktem obrad była sprawa uwzględnienia Wydawnictwa UNUM w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. W związku z tym został wysłany do Wiceprezesa Rady Ministrów dr. Jarosława Gowina wniosek, w którym podkreślono etyczne i naukowe standardy edytorskie Wydawnictwa PTT. List datowany na 11 marca 2019 r. nie doczekał się jeszcze odpowiedzi z ministerstwa. W tej sprawie głos zabrał pan Sebastian Wojnowski, który stwierdził, iż nie ma jasno określonego trybu procedowania, czyli kryteriów umieszczenia wydawnictw na wspomnianej liście. Zaznaczył też, że kwartalnik „Ruch Biblijny i Liturgiczny” po ewaluacji ma 5 punktów. Ks. dr hab. Stanisław Wronka, redaktor naczelny periodyku, dodał, że ta niska punktacja jest efektem nieznacznego przekroczenia progu 50 procent artykułów autorów jednego środowiska naukowego. Chodzi więc o kryterium, które wcześniej nie było tak rygorystycznie przestrzegane jak obecnie. Skutkiem tego kwartalnik nie otrzymał na kolejny rok dofinansowania. W trakcie dyskusji padła propozycja, by szukać autorów wśród emerytowanych profesorów, którzy w przeszłości współpracowali z kwartalnikiem i dla których punkty nie stanowią już sprawy priorytetowej w dorobku naukowym.

W dalszej części spotkania podniesiono kwestię przygotowania obchodów stulecia towarzystwa. Ksiądz Prezes wspomniał o konieczności powołania zespołów roboczych, między innymi: liturgicznego, wydawniczego, czy prasowego. W toku dyskusji poruszono zagadnienie dotyczące możliwych źródeł finansowania całego przedsięwzięcia i opracowania programu obchodów jubileuszu. W tym celu powołano trzyosobową Radę Programową w składzie: s. prof. dr hab. Adelajda Sielepin – przewodniczący, prof. Tomasz Węcławowicz oraz wiceprezes ks. prof. Piotr Kroczek. Wspomniano również o potrzebie wybicia medalu upamiętniającego rocznicę stulecia towarzystwa.

Następnie kierownicy sekcji i oddziałów PTT zaprezentowali działalność naukową jednostek podlegających ich odpowiedzialności. Przy tej okazji ks. prof. Kazimierz Panuś poinformował, że na jego ręce wpłynęło podziękowanie, które wystosowali organizatorzy XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki za udzielony patronat Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Na zakończenie obrad przyjęto do towarzystwa ośmiu nowych członków. Są nimi: ks. dr hab. prof. KUL Marian Pokrywka – Oddział w Radomiu; dr Renata I. Babicz-Baratto – Sekcja Prawa Kanonicznego; ks. mgr Marek Wojnarowski – Oddział w Przemyślu; ks. dr Mariusz Jagielski – Sekcja Teologii Fundamentalnej; ks. dr Wojciech Kućko, s. dr M. Iwona Kopacz PDDM, ks. mgr lic Bartłomiej Bardelski – Oddział w Częstochowie; mgr Adam Cieślik – Sekcja Historyczna.

Spotkanie zakończyła modlitwa za zmarłych członków PTT.

dr hab. Romuald H. Kośla OFM
sekretarz PTT