Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (7 grudnia 2021)

Trzecie, przewidziane statutem, zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego odbyło się 7 grudnia 2021 roku w formie online. Po modlitwie i przywitaniu uczestników przez Księdza Prezesa wykład wygłosił ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII. Zaprezentował on Słownik analityczny do Biblii greckiej oraz Pełną konkordancję do Biblii greckiej. To ważne dokonanie otwiera wyjątkową serię wydawniczą Instrumenta Biblica pod redakcją pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Słownik analityczny został wydany drukiem w trzech tomach oraz w wersji online. Zawiera on wszystkie terminy zapisane w Biblii greckiej, czyli Septuagincie i jej tekstach paralelnych. Terminy te zostały uporządkowane wg form podstawowych, a następnie podane zostały wszystkie występujące w Biblii greckiej formy fleksyjne z pełnym objaśnieniem gramatycznym, ilością ich występowania i pełną ich lokalizacją. Podane także zostały podstawowe tłumaczenia terminów z greki na język polski. Pełna konkordancja do Biblii greckiej wydana została tylko w wersji online (liczy bowiem 17340 stron) i zawiera całą Biblię grecką, czyli Septuagintę i Nowy Testament w języku greckim. W polskim opracowaniu konkordancja do pełnej Biblii ukazała się po raz pierwszy. Jest to również pierwsze wydanie w świecie. Podaje ona nie tylko sigla, ale także kontekst poprzedzający, co daje możliwość ciekawych poszukiwań. Pozwala ona także wyszukać wszystkie teksty synoptyczne. Dzieło to ma służyć nie tylko naukom biblijnym, ale może znaleźć zastosowanie we wszystkich dziedzinach teologii, łącznie z teologią pastoralną. Do pełnego wykorzystania zawartości konkordancji potrzebna jest jednak dobra znajomość greki. Wydawcą tego ambitnego przedsięwzięcia jest Wydawnictwo UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego, na zlecenie UPJPII w Krakowie. 

W dalszej części zebrania powołana została komisja prawna, pod przewodnictwem ks. prof. Piotra Kroczka, wiceprezesa PTT. Jej zadaniem będzie opracowanie regulaminów dotyczących przebiegu walnego zebrania (art. 20 Statutu PTT), wyboru władz towarzystwa (art. 21), tworzenia sekcji specjalistycznych i oddziałów terenowych, ich znoszenia, a także powoływania i odwoływania kierowników sekcji specjalistycznych i oddziałów (art. 25) oraz Sekcji Wydawniczej (art. 35 ust. 1). 

Stan przygotowań do uroczystości stulecia Towarzystwa przedstawiła s. prof. A. Sielepin. Poważnym problemem jest brak zgłoszonych kandydatów do opracowania jubileuszowego dzieła poświęconego wybitnym członkom PTT. Stąd wciąż aktualna jest gorąca prośba do wszystkich kierowników oddziałów terenowych o zgłaszanie kandydatów do opracowania. W najbliższym czasie zostanie także opracowane szczegółowe kalendarium jubileuszowych wydarzeń.

O. dr A. Kukła CSsR poinformował o rozmowach prowadzonych z Pocztą Polską na temat wydania znaczka okolicznościowego. Pracownik tej instytucji zapewnił nas, że jesteśmy na liście przygotowywanych znaczków na rok 2023. Graficy niebawem rozpoczną prace nad przygotowaniem pełnego projektu. Gdyby ktoś jednak był w posiadaniu materiału (stare zdjęcie, dokument) który mógłby posłużyć do stworzenia ciekawego projektu nie tylko znaczka, ale także koperty pierwszego dnia obiegu, zawierającej informacje dodatkowe na temat jubileuszu PTT, proszony jest o przesłanie go drogą e-mailową na adres: kukla2000@wp.pl lub na adres Towarzystwa. W kwestii obsługi medialnej jubileuszu TV Trwam i Radio Maryja są otwarte na przyjęcie delegacji prezentującej w programie pilotażowym wydarzenie jubileuszu PTT. 

Działalność wydawniczą związaną z „Ruchem Biblijny i Liturgicznym” przedstawił ks. dr hab. Stanisław Wronka i dyrektor Sebastian Wojnowski. Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki RBL otrzymał 20 pkt. a także wsparcie finansowe, przeznaczone na cele wydawnicze oraz tłumaczenie artykułów. Podpisana została także umowa z ministrem nauki na realizację projektu Doskonała Nauka. Wsparcie monografii naukowych, na publikację trzytomowego dzieła ks. K. Panusia na temat historii kaznodziejstwa w Kościele powszechnym i w Polsce. 

Omówiono także przygotowanie walnego zebrania w lutym 2022. Odbędzie się ono w formie online. Proponowany termin to 22 lutego 2022 roku o godzinie 16.00. Prosi się o zgłaszanie propozycji wykładowcy. Nie będzie wręczenia medalu. Wszystkie te formy zostaną przeniesione na uroczystości jubileuszowe. 

Prezentując działalności sekcji i oddziałów terenowych, ks. dr L. Król z oddziału włocławskiego zakomunikował, że 15 grudnia 2021 roku odbędzie się wykład otwarty pt.: Włocławski okres życia i działalności bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wygłosi go ks. Antoni Poniński. Przygotowywany jest także 24 tom „Studiów Włocławskich”, dedykowany ks. Idziemu Radziszewskiemu w setną rocznice jego śmierci. S. prof. A. Sielepin poinformowała, że ukazał się już drugi tom dzieła Konsekracja i świat, zawierający artykuły członków Sekcji Teologii życia Konsekrowanego. Sekcja ta ma także ambicje wypracowania programu przedmiotu teologia życia konsekrowanego, który ma być wprowadzony do seminariów duchownych. 

Spotkanie zakończono modlitwą za zmarłych członków PTT oraz serdecznymi życzeniami imieninowymi i bożonarodzeniowymi.

 

ks. dr hab. Witold Ostafiński

sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego