Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w dniu 25 lutego 2021

Czwarte statutowe zebranie zarządu PTT odbyło się w formie on-line 25 lutego 2021. Ks. prof. K. Panuś, prezes Polskiego Towarzystwa Teleologicznego, powitał wszystkich członków zarządu połączonych za pośrednictwem komunikatora Skype. Szczególnie serdecznie powitany został nowo mianowany kierownik oddziału częstochowskiego ks. dr Kamil Zadrożny.

Głównym tematem, który poruszono w czasie zabrania były kwestie przygotowań do uroczystości stulecia PTT. Stan tych przygotowań zrelacjonowała s. prof. Adelajda Sielepin przewodnicząca komitetu organizacyjnego tego wydarzenia. Do grona osób tworzących komitet organizacyjny zostały dołączone 3 nowe osoby: ks. prof. Janusz Szulist z Pelplina, ks. dr hab. Andrzej Nowicki z Katowic i ks. dr hab. Damian Wąsek z Krakowa. Oprócz zapowiadanych już dwóch tomów księgi pamiątkowej w planie są cztery debaty poprzedzające uroczystość stulecia (od lutego 2023 r. do lutego - 2024 r.) tak, by zakończyć jubileuszowy rok okolicznościowym sympozjum jesienią 2024 r. Debaty te mają koncentrować się wokół czterech tematów: między terminologią a praktyką (jak mówić o wierze dziś), nauka i ewangelizacja, sztuka i wiara, znaczenie towarzystw naukowych dla Kościoła. Członkowie komitetu zaproponowali także by jedna lub dwie debaty odbyły się poza Krakowem. Ks. Prezes zaproponowałby jedną z debat połączyć z walnym zebraniem i poprosił s. A. Sielepin o opracowanie wstępnego harmonogramu wystąpień z konkretnymi tematami, datami i nazwiskami uczestników debat.

Jako głos w dyskusji prof. Tomasz Węcławowicz kierownik Sekcji Sztuki Sakralnej postulował o zorganizowanie dwóch debat o sztuce: jedna koncentrująca się wokół tematu sztuka i wiara, druga - znaczenie muzeów i działalność konserwatorów diecezjalnych. W ten sposób jedna z debat miałaby profil teoretyczny, druga praktyczny. Ad vocem s. A. Sielepin dodała, że mówiąc o sztuce i wiarze nie można zaniedbać filmu i muzyki sakralnej jako elementu kształtującego przedpola wrażliwości na sacrum.

Ks. A. Nowicki zaproponował pięć własnych tematów debat skoncentrowanych wokół zagadnień: teologia a współczesne wyzwania cywilizacyjne (teologia wobec doświadczeń współczesnych kryzysów kulturowych i rewolucji obyczajowej; wolność człowieka i jego miejsce i znaczenie w nowych prądach cywilizacyjnych; etyczno-moralne konsekwencje procesów digitalizacji życia; odpowiedzialność za siebie i innych jako kryterium budowania struktur współczesnych cywilizacji; nasza cywilizacja jest też śmiertelna, czyli o niekontrolowanym postępie naukowo-technicznym.

Jubileuszowa Księga Pamiątkowa planowana jest w dwóch tomach. Pierwszy poświęcony będzie laureatom bene merenti, ważnym osobistościom, które były członkami towarzystwa i jego prezesom. O pomoc w opracowaniu tej części Komitet zwróci się do znanych historyków uniwersyteckich. Drugi tom będzie zawierał świadectwa działalności sekcji i oddziałów terenowych PTT. W opracowaniu tego tomu potrzebna będzie pomoc kierowników terenowych sekcji i oddziałów.

O. dr. Andrzej Kukła CSsR zobowiązał się do pośredniczenia w kontaktach z Telewizją Trwam w celu zorganizowania ewentualnego programu poświęconemu działalności PTT.

Kolejnym punktem obrad były problemy Wydawnictwa UNUM oraz „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”. Ks. dr. hab. Stanisław Wronka redaktor naczelny RBL poinformował, że rocznik 2020 został już zamknięty i wydany. Zaprosił także do nadsyłania materiałów do kolejnych publikacji szczególnie spoza środowiska UPJPII.

Pan Sebastian Wojnowski dyrektor wydawnictwa zapewnił, że znajduje się ono w dobrej kondycji o czym świadczy kilka wydanych monografii, spływają także kolejne ważne zamówienia i kontrakty wydawnicze. Poważnym problemem finansowym wymagającym rozwiązania jest natomiast wydawanie RBL. Ze względna na brak innego źródła finansowania Dyrektor Wydawnictwa zwrócił się z prośbą o roczne dofinansowanie RBL w kwocie 36 tysięcy złotych. Dofinansowanie w tej kwocie pozwoli na zapewnienia ciągłości wydawniczej „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” oraz Repozytorium Instytucjonalnego w 2021 r. Uchwała w tej sprawie została przegłosowana jednogłośnie przez członków zarządu PTT.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą w intencji zmarłych w ostatnim roku członków towarzystwa, szczególnie licznie w oddziale szczecińskim i przemyskim.

 

ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, prezes

ks. dr hab. Witold Ostafiński, sekretarz