Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (27.09.2022)

Trzecie statutowe zebranie zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego odbyło się 27 września 2022 w formie online za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype. Po modlitwie i przywitaniu uczestników przez księdza prezesa prof. Kazimierza Panusia wykład na temat: Jubileusz w Biblii. Idea i przesłanie biblijne na jubileusz 100 Polskiego Towarzystwa Teologicznego. wygłosił ks. dr hab. Stanisław Wronka. Temat ten ujął w czterech aspektach: Etymologia słowa „jubileusz”, rok jubileuszowy w Starym Testamencie i w Ewangeliach, lata jubileuszowe w Kościele, jubileusz stulecia PTT. Jak zaznaczył prelegent rok jubileuszowy przypominał Izraelowi o przymierzu z Bogiem, Jego trosce o swój lud i zależności, zobowiązaniach ludu wobec swego Boga. Jubileusz miał na celu przywrócenie wszystkiego do pierwotnego stanu, odzyskanie utraconego majątku i wolności, powrotu do swego dziedzictwa, aby rozpocząć na nowo życie na równych warunkach. Stanowił on pewien ideał i stał się obrazem mesjańskiego roku łaski Pana, powszechnego wyzwolenia, które urzeczywistnia się w Chrystusie. Rok jubileuszowy wyznacza istotne cechy każdego chrześcijańskiego jubileuszu. Chodzi w nim o odnowienie przymierza z Bogiem i przywrócenie Bożego porządku w świecie na zasadach równości i sprawiedliwości, o uwolnienie każdego człowieka z wszelkich uzależnień i zniewoleń, by odzyskał należną mu godność i miejsce w społeczeństwie. Ta odnowa jest dziełem łaski Pana i dokonuje się głównie przez darowanie długów, przez przebaczenie i odpust. W Kościele po raz pierwszy Rok Jubileuszowy ogłosił papież Bonifacy VIII w 1300 roku, w celu upamiętnienia rocznicy narodzin Jezusa. Miał on być obchodzony co 100 lat, jednak skrócono ten odstęp do 50 lat, potem do 33, a w końcu do 25, tak aby każde pokolenie mogło przeżyć Rok Święty. Ostatni Rok Święty ogłoszony przez papieża Franciszka miał charakter nadzwyczajny. Był to Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Został otwarty 8 grudnia 2015 roku w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II. Rok Jubileuszowy to czas szczególnej łaski, odnowy i pojednania, pogłębienia duchowości chrześcijańskiej, miłości do Boga i do bliźnich oraz sprawiedliwości społecznej i miłosierdzia. Zdaniem prelegenta jubileusz stulecia PTT jest okazją do spojrzenia wstecz, przeglądu dokonanego dzieła, wdzięczność Bogu i ludziom, upamiętnienia osób i ich dorobku, przypomnienia pierwotnych założeń, ewentualnej korekty i wyznaczenia nowych celów, radości, świętowania, nabrania sił do twórczej kontynuacji dzieła, nakreślenia nowych perspektyw działalności ewangelicznej we współczesnym świecie.

W kolejnym punkcie zebrania został zaprezentowany nowy logotyp z wariantem jubileuszowym, który został uznany za właściwy i zadawalający. Ks. Prezes odczytał także propozycję listu do profesorów biorących udział w debatach jubileuszowych i organizatorów tego wydarzenia. Propozycja została zaakceptowana.

Siostra prof. Adelajda Sielepin, przewodnicząca jubileuszowego komitetu organizacyjnego, przedstawiła program pierwszej debaty jubileuszowej przewidzianej na koniec lutego bądź początek marca 2023 roku. Jej tematem będzie: teologia wobec doświadczeń współczesnych przemian kulturowych. Moderatorem debaty będzie ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII, który zaproponował na prelegentów: ks. Antoniego Nadbrzeżnego, prof. KUL, ks. Przemysława Artemiuka, prof. UKSW i ks. Andrzeja Dragułę prof. US.

Działalność wydawniczą omówił redaktor „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” ks. Stanisław Wronka oraz dyr. Wydawnictwa UNUM Sebastian Wojnowski. RBL wydawany jest na bieżąco, ale ciągle aktualna jest prośba o zgłaszanie nowych tekstów do druku. Ważne i cenne jest to, że RBL ukazuje się w wersji drukowanej i online z otwartym dostępem.

Przedstawienia działalności sekcji sztuki sakralnej PTT, relacji i poszukiwań związanych z opactwem mogilskim, które obchodziło 800-lecie swego istnienia, dokonał prof. Tomasz Węcławowicz. Celebracja jubileuszu zaczęła się 14 września od Uroczystości Podwyższenia Krzyża św. i trwać będzie przez całą jesień. Celem różnorodnych wydarzeń organizowanych z tej okazji będzie upamiętnienie i promocja dziejów klasztoru cysterskiego oraz jego roli kulturowej w regionie. Z tej okazji została wydana okolicznościowa publikacja naukowa.

Ks. prof. Lech Król poinformował także, że we Włocławku (w czerwcu 2022) obyło się walne zebranie i posiedzenie Towarzystwa, na którym został wybrany nowy zarząd w dotychczasowym składzie. Został także wydany 24 tom „Studiów Włocławskich” dedykowany ks. Idziemu Radziszewskiemu w stulecie jego śmierci. W ramach inauguracji nowego roku działalności włocławskiego Oddziału PTT 18 listopada 2022 r. będzie miał miejsce wykład ks. Witold Ostafińskiego zatytułowany: Komunikacja świętości i pobożności maryjnej w kazaniach bł. ks. kard Stefana Wyszyńskiego.

W poczet członków PTT został przyjęty ks. Jarosław Magierski, prezbiter łódzki.

Zebranie zakończył Ks. Prezes przekazując życzenia owocnej pracy Towarzystwa w nowym roku akademickim oraz modlitwą za zmarłych członków.

 

ks. dr hab. Witold Ostafiński

sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego