Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (6.06.2022)

Drugie statutowe zebranie zarządu w roku 2022 odbyło się w formie online w programie Skype. Pierwszym jego punktem był wykład prof. dr. hab. Tomasza Węcławowicza nt. Jubileusz 800-lecia cystersów mogilskich. Jak zaznaczył prelegent w dziejach Kościoła w Polsce klasztory krakowskie są unikatem dzięki temu, że szczęśliwie przetrwały do III rozbioru, uniknęły kasat józefińskich, carskich i pruskich, a potem przez 30 lat Rzeczpospolitej Krakowskiej teren te był autonomiczny rządzony przez przedstawicieli trzech mocarstw zaborczych. Cystersi mogą zatem celebrować 800 lat swojej nieprzerwanej działalności. Początki klasztoru nie są historycznie jasne. Pierwsi mnisi przybyli do Mogiły na początku XIII wieku z Lubiąża, ale warsztat budowlany przywieziono z Lombardii. Przegląd barwnych postaci mogilskich opatów to nie tylko podróż przez 800 lat dziejów klasztoru, ale także poprzez dzieje Polski. Klasztor nawiedzały najazdy tatarskie i szwedzkie, ale także napady zbuntowanych chłopów z okolicznych wsi. Zabudowania niszczyły pożary, a w XV wieku nawet trzęsienie ziemi. Klasztor odwiedzali królowie i prymasi, biskupi, a w naszych czasach prymas Polski S. Wyszyński, Jan Paweł II, a także jako Józef Ratzinger, jako arcybiskup Monachium. Fenomenem duchowości klasztornej jest kult mogilskiego krucyfiksu, wzmiankowanego już w połowie XV wieku. Rzeźba ta należy do tzw. nagich krucyfiksów popularnych w okresie dojrzałego renesansu i podkreślających ludzką naturę Chrystusa. Kult ten jest nadal żywy.

W dyskusji po referacie ks. prof. Kazimierz Panuś pytał o związki cystersów mogilskich z kolegiatą uniwersytecką św. Anny w Krakowie. Fakty historyczne potwierdzają, że związki te były silne w czasach średniowiecza, kiedy klasztor mogilski sprawował patronat nad Akademią Krakowską. Wielu bowiem mnichów kształciło się w tej uczelni i wielu tam też wykładało.

Kolejnym punktem zebrania była prezentacja nowego logotypu PTT z wariantem jubileuszowym. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany i jednogłośnie przyjęty. Nowe logo zostało uznane za proste, symboliczne, zwięzłe i klarowne. Opracował je p. Łukasz Rzepka z Biura Promocji UPJPII w Krakowie.

Stan przygotowań do uroczystości stulecia towarzystwa omówiła Siostra prof. Adelajda Sielepin. Niebawem zostanie zredagowany list zapraszający na uroczystości, szczególnie zaproszenia do panelistów i moderatorów z konkretnymi terminami planowanych wystąpień. Do wszystkich kierowników sekcji terenowych został skierowany apel i prośba by odpowiednio wcześniej gromadzili już materiał do ksiąg upamiętniających działalność oddziałów terenowych i sekcji specjalistycznych. Niebawem zostanie także sformułowana ankieta w formie who is who, która będzie skierowana do wszystkich żyjących członków zarządu PTT. Zmarli zostaną upamiętnieni biogramami. Ojciec dr Andrzej Kukła CSsR poinformował, że w trakcie opracowywania jest już znaczek pocztowy, pocztówka i pieczęć pierwszego dnia obiegu upamiętniająca stulecie PTT. Ciągle otwarta jest także kwestia zaproponowania tematów programów i wystąpień prezentujących PTT w mediach szczególnie w TV Trwam.

W ramach prezentacji działalności oddziałów i sekcji specjalistycznych ks. dr hab. Lech Król poinformował o ważnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce 13 czerwca 2022 r. we Włocławku. Posiedzenie tego oddziału będzie miało podwójny charakter: sprawozdawczo-wyborczy, z racji kończącej się kadencji aktualnego zarządu oraz popularyzacyjny, z wykładem ks. dr. Antoniego Ponińskiego nt. Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, a pierwsi powojenni biskupi włocławscy. W tej części przewidziana jest także prezentacja 24 tomu „Studiów Włocławskich”, dedykowanych ks. Idziemu Radziszewskiemu w setną rocznicę jego śmierci.

Ks. dr hab. Jan Żelazny, kierownik sekcji dogmatycznej, przedstawił działalność L’Oeuvre d’Orient, które koncentruje się na pomocy szkole w Damaszku. Propagując tę ideę młodzież i dzieci w polskich szkołach robią plakaty, które sprzedają i w ten sposób z pozyskanych środków udało się uruchomić stołówkę dla dzieci szkolnych w Damaszku.

Ks. dr. Stanisław Mieszczak SCJ, kierownik sekcji liturgicznej, poinformował o podjęciu prac w celu opracowania dyrektorium dla posługi akolity i diakona w Kościele lokalnym.

Andrzej Kukła CSsR, kierownik sekcji prawa kanonicznego, mówił o sympozjum prawniczym zorganizowanym na UKSW w Warszawie dotyczącym nowego tłumaczenia KPK na język polski.

Ks. dr Wacław Umiński CM, kierownik sekcji historycznej, zaprosił na ogólnopolską konferencję historyczną Jedność w wielości. Archiwistyka jako dziedzina interdyscyplinarna, której jego sekcja jest współorganizatorem.

Adelajda Sielepin CHR, kierownik sekcji teologii życia konsekrowanego, poinformowała o rozpoczętych pracach nad opracowaniem zbioru 24 kluczowych tematów dotyczących teologii i konsekracji.

Ksiądz Prezes poinformował także o podpisaniu umowy na realizację grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki polegającego na krytycznym opracowaniu i wydaniu kolejnych 5 tomów Kazań w kulturze polskiej.

Działalność wydawniczą PTT przedstawił ks. dr hab. Stanisław Wronka oraz dyr. Wydawnictwa UNUM Sebastian Wojnowski. Publikowanie monografii nie stanowi już problemów technicznych. Czasopismo RBL natomiast ciągle stoi przed problemem zbyt małej ilości artykułów nadsyłanych przez potencjalnych autorów. Apel o nasyłanie artykułów z różnych środowisk naukowych jest ciągle aktualny.

Dyr. S. Wojnowski, wracając z Ogólnopolskich Targów SACROEXPO w Kielcach zaproponował i zgłosił gotowość zorganizowania konferencji w trakcie trwania tych targów. Promowałaby ona PTT i jego stulecia powstania.

Spotkanie zakończono życzeniami dobrych wakacji i miłego odpoczynku.

 

ks. dr hab. Witold Ostafiński

sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego