Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego (16 listopada 2023)

16 listopada 2023 r. w sali akademickiej przy kolegiacie św. Anny w Krakowie odbyło się czwarte zebranie statutowe Polskiego Towarzystwa Teologicznego w połączone z trzecią jubileuszową debatą, organizowaną w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia tegoż towarzystwa, poświęconą sztuce sakralnej. Debatę pod wspólnym tytułem: Sztuka w doświadczeniu wiary prowadził prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz, kierownik Sekcji Sztuki Sakralnej. Gospodarzem spotkania był ks. prof. Tadeusz Panuś, proboszcz uniwersyteckiej parafii św. Anny, a głównym organizatorem wydarzenia ks. prof. Kazimierz Panuś, prezes PTT.

Obrady poprzedziła modlitwa przy konfesji św. Jana Kantego, patrona Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

Referaty do dyskusji wygłosili: s. Natanaela Błażejczyk CSSF – Źródło dzieła sztuki; prof. dr hab. Grażyna Korpal – Granice ingerencji konserwatorskiej w dziełach sztuki sakralnej; ks. mgr Jacek Kurzydło – Myśl teologiczna w ekspozycji muzeum diecezjalnego.

Całość debaty transmitowana była przez telewizję UPJPII w Krakowie.

W swoich wystąpieniach prelegenci podkreślali, że sztuka sakralna jest poszukiwaniem piękna w świecie. Na przestrzeni wieków Boże dzieła stworzenia i zbawienia stało się źródłem i inspiracją do tworzenia dzieł artystycznych. W poszukiwaniu piękna wielkie dzieła artystów nakierowywały na to, co najważniejsze w religii, przeżywaniu sacrum, miały służyć wzbudzaniu i uobecniania wielkich dzieł Boga i poznaniu tego co święte i niewidzialne, poznaniu natury Boga i nawiązaniu z Nim relacji.

W pracach renowacyjnych istotnym problemem stają się granice ingerencji konserwatorskiej w dzieło sztuki. Przepisy działań konserwatorskich nie zawsze są elastyczne i dostoswane do konkretnego dzieła. Działania konserwatorskie mają zmierzać do poszanowania dzieła i intencji autora, duchowości zawartej w dziele sztuki i jego ekspresji. Jednym z głównych dylematów konserwatorskich jest pytanie jak uleczyć i zabezpieczyć by nie zniszczyć dzieła i zachować jego status quo.

Konieczność zawarcia myśli teologicznej w ekspozycjach muzealnych służy wypełnianiu artystycznego piękna i przestrzeni treścią. Koncepcyjny sposób prezentacji ma włączyć nas w kategorię dobra i piękna, treści dzieła i jego przesłania, a nie tylko estetyki, która nas emocjonalnie zadawala. Artefakty muzealne bez myśli teologicznej są tylko wystawami.

Całość debaty można obejrzeć na kanele Youtube TV UPJPII w Krakowie.

W poczet nowych członków PTT zostali przyjęci:

  • ks. dr hab. Adam Kubiś – prezbiter diecezji rzeszowskiej, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, profesor KUL pracujący w Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich.
  • ks. Andrzej Cypryś - prezbiter diecezji rzeszowskiej, dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie.

Brak wolnych wniosków. Zebranie modlitwą w intencji zmarłych członków PTT.

 

ks. dr hab. Witold Ostafiński, prof. UPJPII

sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego