Wydawnictwo UNUM Repozytorium Ruch Biblijny i Liturgiczny

Aktualności

Celem towarzystwa jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwami naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo UNUM. W roku 2014 obchodzi 90-lecie swego istnienia.

Sprawozdanie z walnego zebrania zamykającego obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego (22 lutego 2024)

22 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 14:00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze 8 odbyło się walne zebranie zamykające obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Po powitaniu uczestników przez prezesa – ks. prof. Kazimierza Panusia, dokonano wyboru przewodniczącego (ks. dr hab. Lech Król) oraz sekretarza walnego zebrania (ks. dr Wacław Umiński CM). Gościem honorowym był bp Kazimierz Górny. W dalszej kolejności nastąpiło: odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania; odczytanie sprawozdania za rok 2023 prezesa, skarbnika, kierownika Sekcji Wydawniczej oraz komisji rewizyjnej; Dyskusja nad sprawozdaniami; Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2023. Do grona członków PTT zgłoszono i przyjęto ks. dr. Marka Dzika, prezbitera diecezji rzeszowskiej, biblistę, wykładowcę Nowego Testamentu w Instytucie Teologicznym w Rzeszowie, oraz proboszcza parafii św. Judy Tadeusza.

Bezpośrednio po walnym zebraniu i przerwie kawowej odbyła się konferencja naukowa pt. Historyczny rozwój i wkład Polskiego Towarzystwa Teologicznego w teologię polską. W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty: Powstanie i początki Polskiego Towarzystwa Teologicznego w środowisku naukowym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (ks. prof. dr hab. Józef Wołczański - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Działalność pierwszych oddziałów Polskiego Towarzystwa Teologicznego w okresie międzywojennym (ks. dr Wacław Umiński CM – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Polskie Towarzystwo Teologiczne w okresie powojennym – rozwój i zasięg (oddziały i sekcje) (ks. prof. dr hab. Józef Marecki – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Czasopisma Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Historia i teraźniejszość (dr hab. Evelina Kristanova, prof. Uniwersytetu SWPS) oraz Perspektywy rozwoju Polskiego Towarzystwa Teologicznego (ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).

Autorzy referatów podkreślali zasługi i wkład Polskiego Towarzystwa Teologicznego w rozwój polskiej teologii i konsolidacji naukowych środowisk. Założone 23lutego 1924 r. przez profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im Jana Kazimierza we Lwowie podjęło się ambitnego zadania ożywienia obumarłego w czasie zaborów ruchu naukowo teologicznego i zainteresowanie nim jak najszerszych kręgów duchowieństwa polskiego. Choć w środowisku lwowskim PTT funkcjonowało zaledwie 15 lat, to zapisało się w krajobrazie naukowym nie tylko Lwowa, lecz także całej Polski jako ważna instytucja o niezwykłej żywotności i dynamizmie. Skonsolidowała uczonych wokół idei własnego stowarzyszenia zawodowego, zachęciła wielu młodych adeptów nauki do podjęcia badań naukowych, ułatwiła dzięki zjazdom naukowym i periodykom wymianę wyników badań nie tylko na gruncie polskim, ale i zagranicznym. Wymierne rezultaty działalności PTT to: comiesięczne posiedzenia naukowe z prezentacją wyników badań teologów, filozofów, historyków i liturgistów; 20 tomów kwartalnika naukowego „Przegląd Teologiczny” / Collectanea Theologica” 1920-1939; 2 tomy wydawnictwa „Nasza Myśl Teologiczna” 1930 i 1935; podróż naukowa do Ziemi Świętej z 54 uczestnikami w 1935 roku.

Po przerwie wojennej PTT wznowiło działalność w 1946 r., kontynuując ją do chwili obecnej. Wydaje pismo „Ruch Biblijny i Liturgiczny” (od 1948) i „Analecta Cracoviensia” (w latach 1969-1993) oraz prowadzi działalność wydawniczą poprzez Wydawnictwo UNUM. W ramach towarzystwa działa kilkanaście 16 sekcji specjalistycznych i 16 oddziałów terenowych. Jego misją jest rozwój nauk teologicznych, propagowanie polskiej myśli teologicznej, współpraca z innymi towarzystwa, ośrodkami naukowymi i uczelniami w Polsce.

Po zakończonych obradach uczestnicy konferencji wzięli udział we mszy świętej celebrowanej przez JE abpa prof. dra hab. Marka Jędraszewskiego w kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie wraz z ks. abp. seniorem archidiecezji katowickiej Damianem Zimoniem i ks. bp. seniorem diecezji rzeszowskiej Kazimierzem Górnym. Po mszy świętej dla wszystkich została przygotowana uroczysta kolacja w sali akademickiej parafii św. Anny.

 

ks. dr hab. Witold Ostafiński, prof. UPJPII,
sekretarz PTT w Krakowie

 

Kraków, dnia 28 lutego 2024